vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ТА ЗМІНИ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
Програма фахового вступного випробування «Бухгалтерський облiк»

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

Програма фахового вступного випробування «Бухгалтерський облiк»

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розроблена для фахових вступних випробувань на другий курс на навчання за ступенем «молодший спеціаліст» за спеціальностями 081 «Облік та оподаткування» та 082 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Сучасні умови існування характеризуються динамічністю, швидкоплинністю процесів, що відбуваються в суспільстві, науці та техніці. Все це ставить певні вимоги перед людиною, потребує вміння швидко перебудовувати та переоцінювати свої знання відповідно до вимог часу. Змінюються вимоги до всіх навчальних закладів, що готують фахівців різного профілю та рівня. В першу чергу мова йде про те, що молодший спеціаліст повинен бути не переобтяжений теоретичними знаннями, а відкритий до сприйняття інновацій.

Важливим залишається орієнтація здобувачів вищої освіти не лише на надбання теоретичних знань, а і вміння їхньої реалізації в практичних умовах виробництва. 

Метою фахового випробування є встановлення рівня знань та вмінь щодо загальної теорії бухгалтерського обліку, вміння оформляти первинні документи та відкривати рахунки бухгалтерського обліку.

Вступне фахове випробування дозволяє виявити рівень володіння системою знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку  на підприємствах. Крім того вміння складати бухгалтерський баланс, проводити розрахунки в обліку, володіти порядком записів у первинних документах і облікових регістрах, основними господарськими процесами та фінансовою звітністю.

Фахове вступне випробування включає один модуль дисципліни «Бухгалтерський облік».

Зміст модуля характеризує базові теоретичні та практичні знання та вміння абітурієнтів, що вступають на другий або третій курси освітнього ступеня «молодший спеціаліст» за спеціальностями 081 «Облік та оподаткування» та 082 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

 

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку, його становлення та розвиток. Розвиток обліку в Україні.

Сутність обліку, його види. Вимірники, що застосовуються в обліку, їх особливості та значення. Функції та завдання бухгалтерсь­кого обліку.

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

Основні принципи бухгалтерського обліку. Організація бухгал­терського обліку на підприємстві.

Історичні аспекти розвитку

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

 Предмет бухгалтерського обліку. Господарські процеси як об'єкт бухгалтерського обліку. Ресурси підприємства та їх класифікація. Джерела утворення ресурсів підприємства та їх класифікація. Метод і методичні прийоми бухгалтерського обліку.

 Класифікація ресурсів підприємств за їх складом, призначенням та структурою.

Класифікація джерел утворення ресурсів підприємства (зобов'язань та власного капіталу).

Тема 3. Первинне спостереження, документація та інвентаризація.

Поняття про бухгалтерські документи, їх значення. Реквізити документів. Вимоги до змісту і оформлення документів.

Класифікація документів. Порядок перевірки, опрацювання та обробки документів. Документообіг та його організація.

Організація зберігання документів.

Інвентаризації її значення та види. Завдання інвентаризації. Строки проведення інвентаризації. Порядок проведення й оформлення інвентаризації

Відображення результатів інвентаризації в обліку.

Заповнити первинні і зведенні документи за основними господарськими операціями та провести їх класифікацію.

На підставі оформлених документів написати зміст госпо­дарських операцій.

Складання інвентаризаційного опису, порівняльної відомості, оформлення результатів інвентаризації.

 

Тема 4. Бухгалтерський баланс

Бухгалтерський баланс, його зміст і будова. Мета складання балансу. Розділи і статті балансу. Обумовленість рівності підсумків активу і пасиву балансу.

Зміни в балансі. Вплив господарських операцій на зміни в структурі активів, зобов'язань і власного капіталу підприємства. Чотири типи змін у балансі.

Складання бухгалтерського балансу підприємства. Відображення в статтях балансу змін, які викликають господарські операції.

 

Тема 5.  Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. Обороти і залишки (сальдо) по рахунках, порядок їх визначення.

Подвійний запис, його суть та значення. Бухгалтерські проводки, порядок їх складання, кореспонденція рахунків.

Хронологічні і систематичні записи.

Синтетичні і аналітичні рахунки. Поняття про субрахунки.

Взаємозв'язок між балансом і рахунками.

Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

Оборотні відомості за рахунками синтетичного обліку. Обороти відомості за рахунками аналітичного обліку.

Відкриття рахунків синтетичного та аналітичного обліку, запис у них початкових залишків. Складання бухгалтерських проводок. Запис господарських операцій на рахунки синтетичного і аналітичного обліку.

Підрахунок оборотів і виведення залишків на кінець звітного періоду.

Складання оборотних відомостей по рахунках синтетичного і аналітичного обліку. Взаємозвірка даних аналітичного обліку з даними синтетичного обліку.

Складання балансу на кінець звітного періоду.

 

Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків бухгалтерського обліку і принципи його побудови.

Основи класифікації рахунків бухгалтерського обліку, її значення.

Класифікація рахунків за економічним змістом.

Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

Характеристика основних рахунків. Характеристика регулюючих рахунків. Характеристика операційних рахунків. Транзитні рахунки. Позабалансові рахунки.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом та призначенням і структурою.

 

Тема 7. Облік господарських процесів

Види діяльності підприємств їх значення. Основні економічні показники господарської діяльності підприємства. Принципи оцінки господарських засобів.

Характеристика та облік процесу постачання. Завдання обліку процесу постачання. Транспортно-заготівельні втрати. Рахунки призначені для обліку процесу постачання.

Характеристика процесу виробництва. Завдання обліку процесу виробництва. Елементи витрат на виробництво продукції. Характеристика рахунків га обліку процесу виробництва. Калькуляція та корегування собівартості

Характеристика та облік процесу реалізації. Облік витрат і доходів діяльності підприємства. Визначення та облік фінансових результатів діяльності підприємства.

Складання бухгалтерських проводок за господарськими операціями процесу постачання.

Складання бухгалтерських проводок процесу виробництва, відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку процесу виробництва.

Обчислення собівартості продукції.

Відображення господарських операцій процесу реалізації на рахунках бухгалтерського обліку. Визначення фінансових результатів.

 

Тема 8. Форми бухгалтерського обліку

Облікові регістри, їх значення. Класифікація облікових регістрів. Способи і техніка облікової реєстрації.

Форми бухгалтерського обліку їх види. Форми ведення бухгалтерського обліку малими підприємствами. Характеристика Журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку.

Характеристика автоматизованої форми обліку.

Помилки в бухгалтерських записах, їх виявлення та виправлення.

Відображення господарських операцій в облікових регістрах Журнально-ордерної форми обліку. Виправлення помилок у бухгалтерських записах.

 

Тема 9. Основи бухгалтерської звітності

Види та значення звітності.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку щодо звітності. Склад фінансової звітності.

Загальні вимоги до фінансової звітності. Порядок складання, строки подання і розгляду фінансової звітності.

 

Тестові питання для підготовки до модуля «Бухгалтерський облік»

1. Коли виник облік?

3600 р.до н.е.

5 тисяч років тому

VII ст.н.е.

2. Задля якої мети було створено облік?

Для матеріального виробництва

Для контролю за матеріальним виробництвом

Для здійснення господарської діяльності, управління і контролю за нею

3. Який із нормативних документів визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку?

Положення (стандарти)

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Інструкції

4. Які вимірники застосовуються у бухгалтерському обліку?

Натуральні, грошові

Грошові

Трудові, натуральні, грошові

5. Які вимірники відносять до натуральних?

т, кг, години, м3

т, кг, м3, ц, шт

т, кг, дні, гривні

6. При якому обліку використовували всі три види вимірників?

Фінансовий, управлінський, податковий

Управлінський

Податковий

7. Дані якого обліку є підставою для складання фінансової звітності?

Управлінський

Податковий

Фінансовий

8. Який облік є обов’язковим для підприємств?

Бухгалтерський

Бухгалтерський, управлінський, податковий

Бухгалтерський, податковий

9. На яких принципах ґрунтується бухгалтерський облік?

Грошовий вимірник

Безперервність, послідовність

Обачність, автономність

10. Хто несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку?

Власник (уповноважений орган)

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер і власник

11.Якому із видів обліку притаманне відображення на рахунках об’єктів оподаткування ПДВ?

Податковому

Бухгалтерському

Статистичному

12. Які із показників діяльності підприємства відносяться до якісних?

Прибуток

Стійкість

Валовий вихід продукції

13. Визначити принцип бухгалтерського обліку, якщо суб’єкт господарювання веде облік та визначає результати діяльності?

Принцип автономності підприємства

Принцип повного висвітлення

Принцип періодичності

14. Що вивчає предмет бухгалтерського обліку?

Використання активів підприємства

Стан активів та зобов’язань

Процеси господарства

15. Які із засобів відносять до необоротних активів?

Телятник, трактори, паливо

Споруди, багаторічні насадження, вантажні автомобілі

Робочі тварини, корми, сільськогосподарські тварини

16. Які із активів відносять до виробничих запасів?

Матеріали, паливо, транспортні засоби

Незавершене виробництво, запасні частини, споруди

Сировина, паливо, малоцінні швидкозношувані предмети, готова продукція

17. Які із засобів відносять до предметів праці?

Сіно, силос, халати, молодняк тварин

Добрива, запасні частини, споруди

Будівельні матеріали, паливо, насіння, корми

18. Які із названих засобів відносять до активів виробництва?

Споруди, каса, корови, дитячий садок

Телятник, молодняк тварин, корми

Корми, їдальня, друкарська машинка

19. Які із названих активів  відносять до активів , що обслуговують сферу реалізації?

Готова продукція рослинництва, корми, ящики

Тара, транспортні засоби, будівлі магазинів

Заборгованість покупців, каса, тара

20. Які з названих активів відносять до нематеріальних?

Право користування майном, авторські та суміжні з ними права, інші нематеріальні активи

Право користування природними ресурсами, права на знаки для товарів і послуг, малоцінні необоротні активи

Права користування майном, права на об’єкти промислової власності, природні ресурси

21.Які з названих активів відносяться до інших необоротних матеріальних активів?

Малоцінні необоротні матеріальні активи, інвентарна тара, гудвіл

Бібліотечні фонди, тимчасові (не титульні) споруди, предмети прокату

Природні ресурси, тимчасові (не титульні) споруди, інструменти, прилади та інвентар

22. Які з названих активів відносять до предметів для реалізації?

Готова продукція, тварини на вирощуванні та відгодівлі, товари

Готова продукція, продукція сільськогосподарського виробництва, розрахунки з покупцями та замовниками

Готова продукція, тварини на вирощуванні та відгодівлі, розрахунки з іншими дебіторами

23. Які з названих активів відносять до грошових коштів?

Каса, інші кошти, короткострокові позики

Каса, поточні рахунки в національній валюті, поточні рахунки в іноземній валюті

Каса, рахунки в банках, довгострокові позики

24. Які з активів відносять до невиробничої сфери?

Тимчасові (нетитульні) споруди, бібліотечні фонди, інструменти, прилади та інвентар

Бібліотечні фонди, будинок культури, будівлі дитячих закладів

Тимчасові (нетитульні) споруди, бібліотечні фонди, машини та обладнання

25. Які з джерел відносять до власного капіталу?

Статутний капітал, додатковий капітал, витрати майбутніх періодів

Статутний капітал, додатковий капітал, довгострокові позики

Статутний капітал, резервний капітал, додатковий капітал

26. Які із джерел відносять до забезпечення майбутніх витрат і платежів?

Забезпечення виплат відпусток, забезпечення гарантійних зобов’язань, цільові фінансування і цільові надходження

Забезпечення виплат відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов’язань

Забезпечення виплат відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, страхові резерви

27. Які із зобов’язань відносять до зобов’язань по розрахунках з фінансовими і податковими органами?

Розрахунки за податками, за пенсійним забезпеченням, за страхуванням на випадок безробіття

Розрахунки за податками, розрахунки з оплати праці, розрахунки з учасниками

Розрахунки за обов’язковими платежами, розрахунки з постачальниками та підрядниками, розрахунки з іншими операціями

28. Що необхідно розуміти під терміном Документація?

Це метод складання первинних документів

Це спосіб оформлення господарських операцій

Це письмове свідчення про здійснення господарської операції

29. Що є підставою для складання первинних документів?

Заповнені об лікові регістри

Процес ведення господарської операції і її затвердження, здійснена господарська операція

Наказ, розпорядження чи дозвіл адміністрації (власника)

30. На підставі чого складаються зведені документи?

На підставі рахунків

На підставі декількох первинних документів

На підставі балансу.

31. Хто несе відповідальність за якісне складання документів?

Власник і головний бухгалтер

Власник підприємства

Особи, що склали та підписали ці документи

32. Ким затверджується список осіб, які мають право підписувати первинні документи?

Власником

Власником і головним бухгалтером

Вищестоящим органом

33. Яку перевагу мають накопичувальні документи?

Скорочується кількість первинної документації

Не допускаються арифметичні помилки

Контролюється правильність здійснених операцій

34. Які з документів відносять до комбінованих?

Рахунки фактури, квитанції, касові документи

Касові

Акти на виконані роботи, виписка банку, касова книга

35. Які з документів відносять до зовнішніх?

Виписка банку, рахунок постачальника

Виписка банку, накладна, платіжна відомість

Журнал обліку вантажів, що надійшли, акт на списання добрив

36. Які з документів відносять до разових?

Касові

Платіжна відомість, лімітно-забірна картка

Виписка банку, розрахунково-платіжна відомість, журнал обліку виданих довіреностей

37. Які з названих документів відносять до внутрішніх?

Накладна внутрішньогосподарського призначення, касовий ордер, лімітно-забірна картка

Видатковий касовий ордер, акт на оприбуткування приплоду, рахунок на одержання запасних частин

Розрахунково-платіжна відомість, накладна, виписка банку

38. Чи допускається виправлення в касових документах?

Допускається, якщо виправлення підписані головним бухгалтером

Не допускається

Допускається, якщо виправлення зроблено коректурним способом

39. В яких випадках документи мають юридичну силу?

Коли на документах проставлений штамп і печатка

Коли не допускаються виправлення

Якщо в документах заповнені всі обов’язкові реквізити

40. Які з названих документів відносять до виконавчих?

Платіжна відомість, авансовий звіт, акт на вибуття тварин

Прибутковий касовий ордер, платіжне доручення, акт на переведення тварин

Прибутковий касовий ордер, рахунок, авансовий звіт

41. Які з документів відносять до розпорядчих?

Накладна, платіжне доручення

Прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, накладна

Платіжна відомість, авансовий звіт, акт на вибуття тварин

42. Виправлення помилки в документах має бути?

Зумовлено надписом „Виправлено”, підтверджено підписом особи, що підписала цей документ, зазначена дата виправлення, підписано керівником

Зумовлено надписом „Виправлено”, підтверджено підписом особи, що підписала цей документ, зазначена дата виправлення без підпису керівника

Зумовлено підписами керівника і головного бухгалтера

43. Місцем для зберігання відпрацьованих документів за попередній звітний період є:

Металеві шафи

Поточний архів

Постійний архів

44. Видача первинних документів з бухгалтерії чи архіву може здійснюватися за рішенням:

Керівника

Головного бухгалтера

Керівника і головного бухгалтера

45. Яким документом оформляється вилучення документів за рішенням відповідних органів:

Протоколом (актом)

Реєстром документів

Описом

46. Ким затверджується термін зберігання документів?

Кабінетом Міністрів України

Міністерством фінансів України

Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України

47. Що дає графік документооборот на підприємстві?

Визначає мінімальний термін руху документів, сприяє поліпшенню облікової роботи, посилює контрольну функцію

Скорочує кількість документів, прискорює їх процес складання, підвищує культуру складання

Підвищує рівень механізації

48. Який з названих елементів методу бухгалтерського обліку є підставою для обліку господарських операцій?

Документація

Фінансова звітність

Баланс

49. За допомогою якого елементу методу бухгалтерського обліку можна визначити наявність активів на певну дату?

Бухгалтерські рахунки

Баланс

Фінансова звітність

50. Хто є автором книги „Трактат про рахунки і записи”?

Жак Лорен

Петро І

Лука Пачолі

51. За допомогою даних якого господарського процесу можна визначити фінансовий результат?

Процес виробництва

Процес реалізації

Процес заготівлі

52. Які із документів є грошовими?

Накладні

Лімітні картки

Платіжні вимоги

53. Які із документів є розрахунковими?

Рахунки фактури

Касові ордери

Платіжні доручення

54. Яке призначення має баланс?

Для відображення активів господарства

Для відображення власного капіталу та зобов’язань

Для відображення активів, зобов’язань та власного капіталу на певну дату

55. Які із статей балансу відносять до першого розділу Активу?

Довгострокові інвестиції, незавершене будівництво, довгострокова дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, векселі одержані, грошові кошти

Товари, поточні фінансові інвестиції, інші необоротні активи

56. Які із статей балансу відносять до четвертого розділу Пасиву балансу?

Вилучений капітал, поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, інші довгострокові зобов’язання

Короткострокові кредити, кредиторська заборгованість за товари, зобов’язання з оплати праці

Довгострокові зобов’язання

57. Які із статей балансу відносять до першого розділу Пасиву балансу?

Статутний капітал, резервний капітал, інші забезпечення

Статутний капітал, додатковий капітал, вилучений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання, довгострокові кредити банків, поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками

58. Які із статей балансу відносять до третього розділу Пасиву балансу?

Відстрочені податкові зобов’язання, короткострокові кредити банків

Кредиторська заборгованість за товари, довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання, довгострокові кредити банків

59. Через які умови сума балансу зменшиться?

Списані матеріали на виробництво

З розрахункового рахунку погашена заборгованість постачальникам

Оприбутковані матеріали від постачальників

60. Під впливом яких операцій підсумок балансу не зміниться?

Придбання засобів зі сторони

Вибуття засобів із господарства

Списання запасів на виробництво

61. Які з господарських операцій відносять до І типу балансових змін?

Одержано в касу з поточного рахунку в банку – 5000 гривень

Надійшли матеріали від постачальників

Нараховані відпускні робітникам

62. Які із господарських операцій відносять до ІІ типу балансових змін?

За рахунок короткострокової позики банку оплачено постачальникам

З розрахункового рахунка оплачено постачальникам

Оприбутковано від постачальників запасні частини

63. Які з наведених операцій відносять до ІІІ типу балансових змін?

Нараховані відпускні робітникам виробництва

Оприбуткований приплід молодняка тварин

Списано насіння на посів

64. Який із видів балансу складається в разі ліквідації підприємства?

Зведений

Ліквідаційний

Консолідований

65. Як називають статті балансу, що відображають ступінь рухомості майна?

Пасив балансу

Актив балансу

Стаття балансу

66. Які з наведених операцій відносять до ІV типу балансових змін?

Виплачена з каси заробітна плата

Реалізована готова продукція

Списано будівельні матеріали на будівництво

67. Як часто сільськогосподарські підприємства складають баланс?

Щоденно

В кінці місяця

Щокварталу

68. Хто має право підпису балансу?

Керівник

Головний бухгалтер

Керівник і головний бухгалтер

69. Які характерні ознаки має баланс сільськогосподарських підприємств?

Три розділи активу і п’ять розділів пасиву балансу

Специфічні статті балансу

П’ять розділів активу і п’ять розділів пасиву балансу

70. Що являється підставою для складання балансу?

Первинні документи

Зведені документи

Бухгалтерські рахунки

71. Які із засобів відображуються в другому розділі Активу балансу?

Основні засоби, капітальні вкладення, каса

Матеріали, паливо, запасні частини, насіння і корма, готова продукція

Каса, поточний рахунок у банку, нематеріальні активи, незавершене будівництво

72. В якій оцінці показують у балансі основні засоби?

Лише по балансовій вартості

Лише по залишковій вартості

Первісна вартість, знос, залишкова вартість

73. Які з наведених операцій відносять до І типу балансових змін?

Списано на корм робочій худобі овес

Оприбутковані корми куплені від комбікормового заводу

Оприбутковані кошти в касу за рахунок короткострокових позик

74. Чи підлягає виправленню складений баланс підприємства?

Так

Ні

Підлягає, якщо виправлення здійснені згідно з П(С)БО

75. Які із статей балансу відносять до третього розділу Активу балансу?

Відстрочені податкові активи, векселі одержані

Поточні фінансові інвестиції, грошові кошти, векселі одержані

Витрати майбутніх періодів

76. Яке призначення мають рахунки бухгалтерського обліку?

Для відображення активів

Для відображення власного капіталу та зобов’язань

Для відображення наявності і руху доходів, витрат, активів, зобов’язань та власного капіталу

77. Залежно від чого рахунки діляться на активний, пасивний, активно-пасивний?

Від виду діяльності підприємства

По відношенню до балансу

Від способу записів господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку

78. Які ознаки мають активні рахунки?

Сальдо може бути лише по кредиту

Сальдо буде дебетове або дорівнює 0

Сальдо може бути і по дебету і по кредиту

79. Які ознаки мають пасивні рахунки?

Сальдо може бути лише кредитове або дорівнює 0

Сальдо може бути дебетове

Сальдо може бути і по дебету і по кредиту

80. Які ознаки мають активно-пасивні рахунки?

Сальдо може дорівнювати 0

Сальдо може бути розвернутим

Сальдо може бути лише кредитовим

81. Які рахунки бухгалтерського обліку є активними?

Інші необоротні матеріальні активи, каса, малоцінні та швидкозношувані предмети, довгострокова дебіторська заборгованість

Основні засоби, виробничі запаси, цільове фінансування та цільові надходження, собівартість реалізації

Нематеріальні активи, напівфабрикати, короткострокові векселі видані

82. Які рахунки бухгалтерського обліку є пасивними?

Статутний капітал, неоплачений капітал, відстрочені податкові активи, розрахунки з оплати праці

Короткострокові позики, розрахунки за страхуванням, зобов’язання з оренди

Довгострокові позики, розрахунки з учасниками, товари

83. Які рахунки бухгалтерського обліку є активно-пасивними?

Розрахунки з постачальниками і підрядниками, розрахунки з різними дебіторами, розрахунки за податками й платежами

Розрахунки з оплати праці, розрахунки за податками й платежами, пайовий капітал

Собівартість реалізації, інші довгострокові зобов’язання, доходи від реалізації

84. В чому суть подвійного запису?

Кожна операція відображується двічі по дебету

Кожна операція відображується двічі по кредиту

Кожна господарська операція відображується по дебету одного і кредиту іншого рахунку в одній і тій же сумі

85. Які ознаки мають позабалансові рахунки?

Мають розвернуте сальдо

Не використовується метод подвійного запису

Мають сальдо лише дебетове

86. Що є підставою для записів на субрахунках?

Пасивні рахунки

Активні рахунки

Дані оборотних відомостей по аналітичних рахунках

87. Задля якої мети відкривають субрахунки?

Для ведення синтетичного обліку

Для ведення аналітичного обліку

Для деталізації даних синтетичного обліку

88. Які характерні ознаки аналітичних рахунків?

Відображуються активи лише в грошових вимірниках

Відображуються активи як в натуральних так і в грошових вимірниках

Відображуються активи лише в матеріальних вимірниках

89. Що є підставою для відкриття синтетичних рахунків?

Зведені документи

Первинні документи

Статті балансу

90. Який бухгалтерський запис складається по господарській операції: «Надійшли запаси від постачальників»?

Дт „запаси” Кт „ виробництво ”

Дт „запаси” Кт „розрахунки з постачальниками та підрядниками ”

Дт „малоцінні та швидкозношувані предмети” Кт „розрахунки з постачальниками та підрядниками”

91. Яка господарська операція відображується такою проводкою: Дт 66 Кт 30?

Нарахована зарплата робітникам основного виробництва

Видана зарплата з каси

Утримано із зарплати податок

92. Який бухгалтерський запис складається по господарській операції: «Списано запаси на основне виробництво»?

Дт «виробництво» Кт «запаси»

Дт «малоцінні та швидкозношувані предмети» Кт «запаси»

Дт «брак у виробництві» Кт «запаси»

93. Яка господарська операція відображається такою проводкою Дт 90 Кт 26?

Списана вартість готової продукції в реалізацію

Списана вартість запасів на виробництво

Списана готова продукція на виробництво

94. Яка бухгалтерська проводка складається по господарській операції: «Видані кошти з каси підзвітній особі»?

Дт «виробництво» Кт «каса»

Дт «розрахунки з різними дебіторами» Кт «каса»

Дт «інші витрати операційної діяльності» Кт «каса»

95. Яка господарська операція відображується такою проводкою Дт 79 Кт 44?

Визначений прибуток від реалізації товарів

Визначений збиток від реалізації продукції, робіт та послуг

Списана в реалізацію готова продукція

96. Який бухгалтерський запис складається: «Нарахована зарплата робітникам виробництва»?

Дт «виробництво» Кт «розрахунки з оплати праці»

Дт «розрахунки з оплати праці» Кт «виробництво»

Дт «брак у виробництві» Кт «розрахунки з оплати праці»

97. Визначити вірну кореспонденцію рахунків: «Оприбутковані основні засоби»?

Дт «основні засоби» Кт «капітальні інвестиції»

Дт «основні засоби» Кт «неоплачений капітал»

Дт «знос основних засобів» Кт «основні засоби»

98. Чим відрізняються оборотні відомості по аналітичних рахунках від оборотних відомостей по синтетичних рахунках?

Своєю будовою

Періодичністю складання

Методикою записів в них

99. Яка з наведених оборотних відомостей дає змогу перевірити правильність складеної кореспонденції рахунків?

Сальдова

Шахова

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

100. Яке призначення оборотних відомостей по аналітичних рахунках?

Для відображення господарських операцій

Для контролю за правильністю складеної кореспонденції

Для виявлення невідповідності даних аналітичного і синтетичного обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

 

Вступні випробування охоплюють питання дисципліни «Бухгалтерський облік», які передбачені навчальними планами освітнього ступеня «молодший спеціаліст» напрямів підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальностями 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.03050801 «Фінанси і кредит» та складаються з відкритих запитань з цієї дисципліни.

Вступні випробування проводяться у вигляді співбесіди.

 

III. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

 

Фахове вступне випробування оцінюється за наступною шкалою.

 

Критерії оцінювання фахового вступного випробування

Оцінка, кількість балів

Відмінні знання всіх розділів перерахованих у програмі дисциплін, глибокі і вичерпні відповіді з усіх питань в обсязі програми. Матеріал відтворюється в повному обсязі, відповідь абітурієнта правильна, обґрунтована, логічна, містить аналіз і систематизацію, зроблені аргументовані висновки. Абітурієнт показує при цьому глибоке оволодіння матеріалом, здатний висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з конкретної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал. Вміння використовувати матеріали з додаткових літературних джерел. Суттєвим моментом відповіді абітурієнта повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

«Відмінно», 5

Достатньо глибокі знання матеріалу розділів програм курсів, але в відповідях на додаткові питання можуть бути деякі недоліки; допущення незначних помилок при висвітленні деяких питань. У відповідях відтворюється значна частина навчального матеріалу. Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальних дисциплін, певною мірою може аналізувати матеріал, порівнювати та робити висновки, питання висвітлює повно, висвітлення їх завершене висновками, виявлене уміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. У відповідях допущені несуттєві помилки, може мати місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення абітурієнта до фактів. Абітурієнт вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь може мати деякі незначні неточності.

«Добре», 4

Засвоєння програмного матеріалу без необхідної глибини, припущення неточностей, недостатньо правильних і чітких формулювань; нечіткого орієнтування в методології. Абітурієнт відтворює приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Основні положення навчального матеріалу відтворюються на рівні запам’ятовування без достатнього розуміння; абітурієнт у цілому оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання матеріалу, навчальної літератури, намагається аналізувати факти й події, робити висновки. Але дає неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного матеріалу.

«Задовільно», 3

Абітурієнт не знає і не розуміє значної частини програмного матеріалу, не може сформулювати відповіді на основні програмні питання; не розуміє суті питань. Абітурієнт має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття. Відповіді на рівні елементарного відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, фрагментів навчального матеріалу. Абітурієнт неспроможний висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення. У відповідях допущені суттєві помилки.

«Незадовільно», 2

 

 

IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 року.
  2. Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Положення № 88 від 24.05.1995 року.
  1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція №291 від 30.11.1999 року про його застосування.
  2. Білоусько В.С., Беленкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. - К., 2007.
  3. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку. - К.: Мета, 2002.