vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
Програма фахового вступного випробування «Геодезія та землеустрій»

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

Програма фахового вступного випробування «Геодезія та землеустрій»

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розроблена для фахових вступних випробувань на другий курс на навчання за ступенем «молодший спеціаліст» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

Метою фахового випробування є встановлення теоретичних і практичних знань щодо складу, стану, будови і властивостей гірських порід, ґрунтів та техногенних ґрунтових утворень, закономірностей їх формування і розвитку, що використовують як основу, середовище або матеріал для зведення будівель та інженерних споруд.

Важливим залишається орієнтація здобувачів вищої освіти не лише на надбання теоретичних знань, а і вміння їхньої реалізації в практичних умовах виробництва вже на рівні базової вищої освіти. 

Фахове випробування дозволяє виявити рівень володіння категорійним апаратом та методологією дослідження. Крім того вміння використовувати методики визначення генетичних типів і видів ґрунтів, їх просторового положення, а також основних показників властивостей та стану ґрунтів із метою їх класифікації та виділення на ділянках, що вивчаються, інженерно-геологічних елементів; визначення кількісних показників міцності та інших фізико-механічних властивостей ґрунтів із метою їх використання при проектуванні різноманітних інженерних споруд; прогнозування можливих змін властивостей ґрунтів під впливом споруди, що проектується, та їх впливу на стійкість споруди; використання різноманітних методів поліпшення фізико-механічних властивостей ґрунтів із метою забезпечення найбільш раціональних способів будівельних робіт при зведенні споруд, забезпечення їх довговічності та нормальної роботи на весь розрахунковий термін експлуатації.

Фахове вступне випробування включає: 100 тестів з  дисципліни «Ґрунтознавство».

Тести характеризують базові теоретичні та практичні знання та вміння абітурієнтів, що вступають на другий курс освітнього ступеня «молодший спеціаліст» за спеціальністю  «Землевпорядкування».

І. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

  «Основи геології та мінералогії»

Тема 1.1. Походження і будова Землі

 • Поняття про геологію і мінералогію, взаємозв’язок їх з ґрунтознавством.
 • Походження Землі. Фізичні властивості Землі. Будова Землі.
 • Місце ґрунту в системі геосфер.
 • Утворення земної кори, її будова і склад.
 • Поняття про міграцію елементів у природі, великий геологічний кругообіг речовин і енергії у природі.
 • Мінерали і гірські породи, їх утворення, властивості, класифікація.
 • Агрономічні руди

 

Тема 1.2. Геологічні процеси та їх роль у розвитку земної кори

 • Поняття про геологічні процеси та джерела їх енергії.
 • Процеси внутрішньої динаміки, їх суть класифікація та роль у розвитку земної кори.
 • Процеси зовнішньої динаміки, їх суть, класифікація та роль у розвитку земної кори.
 • Процеси вивітрювання, денудації й акумуляції. Основні фактори вивітрювання, його типи, роль організмів у кругообігу речовин, вплив на зміну форм рельєфу.
 • Техногенез,його вплив на земну кору.

Тема 1.3. Рельєф

 • Поняття про рельєф Землі. Елементи і форми рельєфу.
 • Генетична класифікація форм рельєфу. Загальні відомості про рельєф України.
 • Рельєф як фактор ґрунтоутворення. Вплив його на розподіл води, тепла, сонячної радіації.

Тема 1.4. Ґрунтоутворювальні породи на території України

 • Поняття про ґрунтоутворюючі (материнські) породи.
 • Ґрунтоутворювальні породи як фактор ґрунтоутворення, вплив їх на утворення різних типів ґрунтів.
 • Четвертинні осадові породи: моренні і водо – льодовикові відклади, покривні суглинки, озерно-льодовикові відклади, леси і лісовині суглинки, морські і еолові відклади.
 • Характерні ознаки ґрунтоутворювальних порід, райони поширення.
 • Вплив материнської породи на утворення різних типів ґрунтів.

«Походження. склад і властивості грунтів»

 

Тема 2.1. Загальна схема процесу ґрунтоутворення

 • Кругообіг речовин у природі. Значення великого геологічного і малого біологічного кругообігу речовин у формуванні ґрунтів.
 • Поняття про процес ґрунтоутворення. Стадії ґрунтоутворення. Типи ґрунтоутворення.
 • Природні фактори ґрунтоутворення.
 • Фазовий склад ґрунту.
 • Формування і будова ґрунтового профілю. Морфологічні ознаки та їх значення при вивченні і діагностиці ґрунтів.

 

Тема 2.2. Гранулометричний (механічний) склад і його вплив на властивості ґрунтів.

 • Походження і склад мінеральної частини ґрунту. Класифікація механічних елементів, їх мінералогічний склад і властивості.
 • Класифікація ґрунтів за гранулометричним (механічним) складом  (за М.А. Качинським та за М.М. Годліним).
 • Вплив гранулометричного складу на властивості ґрунтів.

 

Тема 2.3. Хімічний склад ґрунтів.

 • Вміст і поширення хімічних елементів в породах і ґрунтах.
 • Валовий хімічний склад ґрунту. Макро- і мікроелементи.
 • Перетворення поживних речовин у ґрунті (амоніфікація, нітрифікація, денітрифікація, сульфофікація).
 • Шкідливі для рослин речовини в ґрунті і шляхи їх видалення.

 

Тема 2.4. Органічна частина ґрунтів.

 • Джерела органічної частини ґрунту.
 • Поняття про гумус. Склад гумусу, властивості гумусових речовин. Значення гумусу в утворенні і родючості ґрунтів.
 • Умови і розміри нагромадження гумусу в ґрунті. Вміст і запаси гумусу в різних за походженням ґрунтах.
 • Вплив умов навколишнього середовища на характер перетворення органічних решток і склад гумусу. Шляхи нагромадження гумусу в ґрунті та поліпшення його якості.

 

Тема 2.5. Ґрунтові колоїди. Вбирна здатність і реакція грантового розчину.

 • Ґрунтові колоїди, їх склад і значення для родючості ґрунту.
 • Вбирна здатність ґрунту, види вбирання, ґрунтовий вбирний комплекс, його значення, ємність вбирання.
 • Властивості ґрунту залежно від складу ввібраних катіонів і ступеня насичення основами.
 • Кислотність і лужність ґрунту, джерела та заходи боротьби.

 

Тема 2.6. Структура і фізичні властивості ґрунтів.

 • Структура і структурність ґрунту. Види структури ґрунту.
 • Причини руйнування і шляхи збереження та відтворення структури ґрунту. Вплив структури на його агрономічні властивості.
 • Загальні фізичні, фізико-механічні властивості ґрунту, їх залежність від гранулометричного складу, структури, вмісту гумусу, складу ввібраних катіонів і вологості.

 

Тема 2.7. Водні властивості, водний режим ґрунтів.

 • Джерела і форми води в ґрунті, доступність її для рослин.
 • Загальний і корисний запаси води. Водні властивості ґрунту. Основні грунтово - гідрологічні константи.
 • Водний режим ґрунту, його типи. Шляхи регулювання водного режиму грунту.
 • Ґрунтовий розчин, його утворення, склад, властивості.
 • Регулювання складу і властивостей ґрунтового розчину.

 

Тема 2.8. Повітряні і теплові властивості ґрунтів. Родючість ґрунтів.

 • Склад ґрунтового повітря і повітрообмін у ґрунті. Значення ґрунтового повітря для ґрунтових процесів, життєдіяльності рослині мікроорганізмів. Регулювання повітряного режиму ґрунту.
 • Джерела тепла і теплові властивості ґрунту. Тепловий режим, його значення і шляхи регулювання. Залежність росту і розвитку рослин від теплового режиму.
 • Родючість ґрунту, їх типи. Комплекс факторів, які зумовлюють родючість ґрунтів.
 • Причини зниження родючості ґрунту. Шляхи відтворення і підвищення родючості ґрунту.
«Грунти україни»

Тема 3.1. Класифікація і систематика ґрунтів.

 • Різноманітність ґрунтів у природі, їх класифікація. Грунтово – географічне руйнування ґрунтів.
 • Основні таксономічні одиниці класифікації ґрунтів: тип, підтип, рід, вид, різновидність, розряд.
 • Закони горизонтальної та вертикальної зональності ґрунтів. Інтразональність ґрунтів.

Тема 3.2. Ґрунти зони українського Полісся.

 • Територія і кордони зони полісся. Природні умови процесу ґрунтоутворення.
 • Дерново-підзолисті ґрунти, їх утворення, будова ґрунтового профілю, склад, властивості, класифікація. Агрономічна оцінка і шляхи підвищення родючості дерново-підзолистих ґрунтів.
 • Болотні ґрунти, умови їх утворення, будова ґрунтового профілю, властивості, класифікація, використання і підвищення родючості

Тема 3.3. Ґрунти зони Лісостепу.

 • Територія і кордони лісостепової зони. Природні умови процесу ґрунтоутворення.
 • Сірі лісові ґрунти, їх утворення, будова профілю, склад, властивості, класифікація. Агрономічна оцінка сірих лісових ґрунтів, їх використання, шляхи поліпшення.
 • Чорноземи опідзолені, їх генезис, поширення, особливості будови профілю, склад, властивості і агровиробнича характеристика.
 • Вплив тривалого сільськогосподарського використання цих ґрунтів на їх властивості та рівень родючості. Заходи підвищення родючості чорноземів опідзолених.

Тема 3.4. Ґрунти зони Степу.

 • Територія і кордони зони Степу. Природні умови процесу ґрунтоутворення. Чорноземи: утворення, будова ґрунтового профілю, властивості, класифікація. Агрономічна оцінка чорноземів. Вплив тривалого використання чорноземних ґрунтів та їх властивості.
 • Шляхи підвищення і збереження родючості чорноземних ґрунтів.

Тема 3.5. Ґрунти зони сухого Степу.

 • Природно-кліматичні умови, території зони сухих степів.
 • Каштанові ґрунти, їх утворення, будова ґрунтового профілю, склад, властивості, класифікація. Агрономічна оцінка каштанових ґрунтів, їх використання, шляхи поліпшення.
 • Комплексність ґрунтового покриву і її причини. Особливості сільськогосподарського використання територій з комплексним ґрунтовим покривом. Організація зрошення та значення його в сільськогосподарському виробництві.

 «Грунти України" (Продовження)

Тема 4.1. Засолені ґрунти.

 • Поширення засолених і солонцюватих ґрунтів. Причини утворення засолених ґрунтів.
 • Солончаки і солонці, будова ґрунтового профілю, склад. Властивості, класифікація. Шляхи докорінного їх поліпшення.
 • Солоді, їх характеристика і використання в сільському господарстві.

Тема 4.2. Ґрунти гірських областей та річкових заплав.

 • Ґрунти Карпатської гірської області: фактори та умови ґрунтоутворення, загальна характеристика, використання.
 • Ґрунти Кримської гірської області: фактори та умови ґрунтоутворення, загальна характеристика, використання.
 • Поняття про заплаву і особливості ґрунтоутворення в ній. Ґрунти  прируслової, центральної і притерасної заплави, їх будова, властивості.
 • Сільськогосподарське використання названих ґрунтів. Основні заходи щодо підвищення їх родючості.

Тема 4.3. Деградація ґрунтів.

 • Загальне поняття про деградацію ґрунтів. Характеристика найпоширеніших видів антропогенної деградації ґрунтів.
 • Поняття про ерозію  ґрунтів, її дія на ґрунти, райони поширення. Види ерозії та особливості їх прояву. Фактори розвитку ерозійних процесів. Заходи боротьби з ерозією.

Тема 4.4. Ґрунтові карти, картограми та їх призначення.

 • Ґрунтові карти і картограми, принципи їх складання і використання в сільськогосподарському виробництві. Ґрунтові плани, карти і картограми різних масштабів, їх значення і використання.
 • Сучасні методи ґрунтових досліджень і складання ґрунтових карт. Польові, стаціонарні і лабораторні методи досліджень ґрунтів.

Тема 4.5. Агровиробниче групування ґрунтів.

 • Поняття про агровиробниче групування ґрунтів. Види агровиробничого групування ґрунтів.
 • Основні критерії складання агровиробничих груп ґрунтів на основі спільних агрономічних властивостей. Особливості їх сільськогосподарського використання.
 • Поняття бонітування ґрунтів. Основні показники економічної оцінки ґрунтів. Використання шкал бонітету для оцінки якості ґрунту.
 • Застосування матеріалів бонітування ґрунтів і якісної оцінки земель у сільськогосподарському виробництві. Значення бонітування ґрунтів для землевпорядкування в сільськогосподарському виробництві.

ІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Основна література.

1. Банник Г.И. Основы технической мелиорации грунтов. – К.: Вища школа, 1972. – 272 с.

2. Грунтоведение / Под ред. Е.М.Сергеева.–М.: Изд-во МГУ,1983.– 392 с.

Додаткова література.

1. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Класифікація.

– К.: Держбуд України, 1997.

2. ДСТУ Б В.2.1-3-96. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Лабораторні

випробування. Загальні положення. – К.: Держбуд України, 1997.

3. ДСТУ Б В.2.1-4-96. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи

лабораторного визначення характеристик міцності й деформованості. – К.: Держбуд України,

1997.

4. ДСТУ Б В.2.1-4-96. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи

статистичної обробки результатів випробувань. – К.: Держбуд України, 1997.

5. ДСТУ Б А.1.1-25-94. Ґрунти. Терміни та визначення. – К.: Держбуд України, 2001.