vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
Програма співбесіди з історії України 11 клас

Популярнi новини:

Програма співбесіди з історії України 11 клас

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Матеріали співбесіди з історії України розроблені на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої.

Мета співбесіди з історії України – перевірити у вступників рівень сформованості насамперед історичної компетентності, до елементів якої належать: хронологічна компетентність- уміння орієнтуватися в історичному часі, встановлювати близькі та далекі причинонаслідкові зв’язки, розглядати суспільні явища в конкретно-історичних умовах, виявляти зміни і тяглість життя суспільства;

просторова компетентність - уміння орієнтуватися в історичному просторі та знаходити взаємозалежності в розвитку суспільства, господарства, культури і природного довкілля; інформаційна компетентність - уміння працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел, визначати їх надійність, виявляти і критично аналізувати розбіжності в позиціях авторів джерел;

логічна компетентність - уміння визначати і застосовувати теоретичні поняття для аналізу й пояснення історичних подій та явищ, ставити запитання та шукати відповіді, розуміти множинність трактувань минулого та зіставляти різні його інтерпретації;

аксіологічна компетентність- уміння формулювати оцінку історичних подій та історичних постатей, суголосну до цінностей та уявлень відповідного часу чи відповідної групи людей, осмислювати зв’язки між історією і сучасним життям.

Матеріали співбесіди з історії України включають 30 питань.

Відповідь вступника оцінюється за двохсотбальною шкалою; оцінка мотивується.

При оцінюванні усної відповіді потрібно керуватися такими основними критеріями:

 

Повнота і правильність відповіді.

Ступінь володіння хронологією подій.

Вміння визначити об’єктивні і суб’єктивні причини подій.

Мовленнєве оформлення відповіді. Відповідь повинна бути зв’язним, логічно послідовним повідомленням на певну тему, виявляти вміння застосовувати визначення, правила до конкретних випадків.

 

Критерії оцінювання знань з історії України(співбесіда)

Рівні

навчальних досягнень

Бали

Загальні критерії, якими оцінюються навчальні досягнення абітурієнтів

Початковий

100-120

Вступник може розрізняти об`єкт вивчення і відтворити деякі його елементи. Вступник

фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об`єкт вивчення, має здатність до

елементарного викладу думки. Вступник відтворює менше половини навчального

матеріалу

Середній

121-150

Вступник знає близько половини навчального матеріалу. Розуміє основний навчальний

матеріал, здатний з неточностями дати

визначення понять. Вступник виявляє знання і розуміння основних положень навчального

матеріалу. Відповідь його правильна, але не достатньо осмислена.

Достатній

151-180

Вступник правильно і логічно відтворює

навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і факти, застосовує вивчений матеріал у складних ситуаціях. Знання є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений

матеріал, розуміє факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження власних думок, застосовує вивчений матеріал у

стандартних ситуаціях, намагається аналізувати

і систематизувати інформацію, застосовувати загальновідомі докази у власній аргументації

Високий

181-200

Вступник глибоко і докладно відповів на всі питання, в тому числі і додаткові;

вміє самостійно та чітко аргументувати основні теоретичні положення, які він викладає у своїй відповіді;

ілюструє наведені у відповідні думки потрібними прикладами, причому не тільки запозиченими з підручника, а й підібраними самостійно;

спроможний глибоко та всебічно аналізувати історичні факти і процеси, аргументує свої висновки; спроможний здійснювати

порівняльний аналіз розвитку історичного процесу в Україні з відповідними явищами світової історії.

 

Орієнтовний перелік питань співбесіди.

·        Становлення і розвиток державотворчої традиції на території України: кіммерійці, скіфі, сармати.

·        Політичний розвиток Давньоруської держави.

·        Причини, передумови та наслідки Хрещення Київської Русі.

·        Становлення Галицько-Волинського         князівства ХІІІ ст. Правління Данила Галицького.

·        Занепад Київської Русі і підкорення її монгольськими військами.

·        Причини та передумови виникнення українського козацтва.

·        Створення Запорізької Січі. Д. Вишневецький.

·        Устрій, побут та господарство на Запорізькій Січі у другій половині XVI ст. Реєстрове козацтво.

·        Козацькі повстання 1620-1630-х рр.

·        Культурно-освітній розвиток в Україні другої половини ХVІ – першій половині ХVІІ століття.

·        Причини, характер і рушійні сили національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького (1648-1657 рр.).

·        Козацько-гетьманська держава в кінці XVII-XVIII ст.

·        Ліквідація гетьманщини та Запорізької Січі в середині XVIII ст.

·        Гетьман П. Орлик  та      його «Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» (1710 р.).

·        Народні рухи на Правобережній України: Гайдамацькі рухи 1730- 1760-х рр. коліївщина, рух опришків: причини та наслідки.

·        Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці XVII-XVIІI століттях.

·        Становлення і розвиток український театр в Україні у другій половині ХVІІ – ХVІІІ столітті.

·        Створення, діяльність та значення Кирило-Мефодіївського товариства.

·        Громадсько-просвітницька діяльність Руської трійці.

·        Громадівський рух на українських землях у другій половині ХІХ століття.

·        Початок української національно-визвольної революції в 1917-1920 pp.

·        Державотворча діяльність Української Центральної Ради: здобутки та прорахунки українського державотворення 1917-1918 рр.

·        Діяльність уряду Директорії. Внутрішня і зовнішня політика уряду Директорії.

·        Проголошення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР. Якими були причини поразки національно-визвольного руху в Україні на початку ХХ століття?

·        Колективізація         в        Україні:      причини,    суть, особливості,    наслідки.                  Голодомор в Україні 1932- 1933 рр.

·        Україна в геополітичних планах СРСР і Німеччини.

·        «Шістдесятництво» в українській культурі XX ст.?

·        Проголошення незалежності України, Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Розпад СРСР і створення СНД.

·        Революції в Україні на початку ХХІ ст.: причини, перебіг і здобутки.

·        Культура й духовність незалежної України.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

 

  1. Власов В. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч.Закл.Київ:Генеза,2005.280с.
  2. закл. Київ : Генеза, 2005. 256 с.
  3. Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.:Навч.посіб.Київ:А.С.К.,2003.352с.
  4. Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: 11кл.: Навч.посіб.Київ:А.С.К.,2007.384с.
  5. Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручникдля10 кл.загальноосвіт.навч.закл.Київ: Генеза,2003.304с.
  6. Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1939–2001): Підручникдля11 кл.загальноосвіт.навч.закл.Київ:Генеза,2005.320с.
  7. - 460с.
  8. Кульчицький С.В., Мицик Ю.В., Власов В.С. Історія України: Довідникдляабітурієнтівташколярівзагальноосв.навчальних закладів.Київ

:Літера ЛТД, 2007. 528 с.

  1. Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт.навч.закл.Київ:Генеза, 2003.192с.століття: Посібн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2003. 224 с.