vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ” ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.03050702 “КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ” ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.03050702 “КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Укладачі:

Озима В.В., Заруба В.П., викладачі Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького НАУ

 

 

Рецензенти:

Гордійко Т.М., Паскевич Т.М. викладачі Роменського коледжу Сумського НАУ;

Долінська М.О., викладач Горохівського коледжу Львівського НАУ;

Пилявець М.Т., заступник директора з навчально-виробничої практики Брацлавського агроекономіч­ного коледжу Вінницького НАУ

 

 

Редактор

Салмай Н.М.

 

 

Відповідальна

за випуск

 

Кураченко Г.М.

 

 

ВСТУП

 

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт розроблені на основі “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, відповідних розпорядчих, нормативних документів, методичних рекомендацій та навчально-методичної літератури з цих питань.

Курсова робота є невід’ємною складовою частиною підготовки молодших спеціалістів із спеціальності 5.03050702 “Комерційна діяльність” у навчальних закладах. На певному завершальному етапі навчання студенти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста виконують і захищають курсову роботу, яка має відповідати певним встановленим вимогам.

Курсова робота – це індивідуальне завдання навчально-дослідницького, творчого характеру, яке виконується студентами спеціальності 5.03050702 “Комерційна діяльність” на другому курсі у четвертому семестрі після засвоєння теоретичного курсу навчальної дисципліни.

Курсова робота повинна засвідчити рівень підготовленості студента – майбутнього молодшого; продемонструвати уміння синтезувати здобуті теоретичні знання і використовувати їх під час дослідження практичних проблем; показати рівень володіння законодавчою та нормативно-методичною базою; засвідчити уміння оформляти результати теоретичних досліджень, використовуючи для цього комп’ютерну техніку (за необхідності); продемонструвати здатність формулювати висновки про напрями вирішення проблеми.

Курсова робота має комплексний характер і пов’язана з вико­рис­танням набутих студентом знань, умінь та навичок із спеціальних дисциплін.

Курсова робота виконується на підставі вивчення відповідної законодавчої та нормативної бази, вітчизняної та іноземної літератури за спеціальністю (підручників, навчальних посібників, періодичних видань тощо), результатів фінансово-господарської діяльності кон­крет­­ного підприємства за ряд років (не менше трьох років).

Терміни виконання курсової роботи встановлюються навчальним планом.

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Метою курсової роботи є:

 • систематизація, закріплення та поглиблення вмінь і навичок, одержаних студентами в процесі на­вчання;
 • розширення теоретичних та практичних знань з питань комерційної діяльності підприємств в умовах становлення і розвитку ринкових відносин на базі чинного законодавства, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду;
 • вдосконалення умінь користування виробничими, первин­ними документами досліджуваного підприємства;
 • формування умінь і навичок з прийняття самостійних рішень щодо організації комерційної діяльності досліджуваного підприємства.

Завданням курсової роботи є:         

 • уміння студента самостійно застосовувати здобуті знання при дослідженні теми роботи;
 • формування потреби у систематичному поновленні своїх знань та творчому застосуванні їх у практичній діяльності.

 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВИХ РОБІТ

 

2.1. Вибір теми курсової роботи

 

Теми курсових робіт доводяться студентам на початку вивчення дисципліни. Орієнтовний перелік тем курсових робіт наведений у додатку А.

Ознайомившись з тематикою курсових робіт, студент самостійно вибирає тему, яка найповніше відповідає його навчально-виробничим, особистим інтересам, нахилам, його ідеї, оформляє завдання про закріплення теми і подає на затвердження завідуючому відділенням.

Студенти можуть також самостійно сформулювати і пропонувати теми, які виходять за межі переліку запропонованих тем.

Одночасно з закріпленням теми визначається конкретне підприємство, на матеріалах якого буде виконуватись курсова робота.

Приступаючи до виконання курсової роботи, студент повинен погодити з керівником конкретний план, мету роботи, скласти детальний список необхідної літератури, визначати етапи роботи.

2.2. Структура та зміст курсової роботи

 

Вимоги до курсової роботи. Орієнтовний обсяг курсової роботи становить 30–35 рукописних сторінок або 25–30 друкованих. Робота містить:

 • титульну сторінку, яка оформляється на стандартному бланку (дод. В);
 • до роботи, яке оформляється на стандартному бланку (дод. Д);
 •  
 • план;
 • (орієнтовно 5% від загального обсягу);
 • теоретичну частину (орієнтовно 30%): огляд наукової та навчально-методичної літератури, періодичних видань за темою; оцінку законодавчої та нормативно-довідникової бази за темою;
 • основна частина роботи (орієнтовно 60%): характеристика та фактичні дані діяльності підприємства, розкриття змісту роботи, дослідження, експериментальні перевірки, розрахунки ефективності;
 • висновки і пропозиції (орієнтовно 5%);
 • список використаної літератури;
 •  

 

Вимоги щодо складових елементів курсової роботи.

Зміст. У змісті роботи вказуються назви та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок). Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаної літератури та додатками.

План. (Додаток Б). План містить найважливіші питання теми, розташовані в логічній послідовності: актуальність обраної теми і завдання на сучасному етапі; теоретичні питання теми та досягнення в сільському господарстві, переробній галузі, торгівлі та ін.; характе­ристику та аналіз організації діяльності підприємства за період дослідження; стан досліджуваного питання на підприємстві; шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства; висновки стосовно дослідження і пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності підприємства; список використаної літератури; додатки. 

Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність теми, її значу­щість; визначається об’єкт, предмет дослідження; розкриваються мета і завдання, які ставить перед собою автор роботи (студент), структура курсової роботи, її основний зміст.

Теоретична частина. Складовими теоретичної частини повинен бути огляд наукової та навчально-методичної літератури курсової роботи і оцінка законодавчої та нормативно-довідникової бази.

Під час огляду наукової, навчально-методичної літератури, періодичних видань обґрунтовується теоретична база обраної теми, наводиться огляд літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов’язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкриваються підходи різних авторів до вирішення проблеми, висвітлюється у чому єдність, а в чому відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються свої власні погляди на проблему.

Загальна кількість опрацьованих літературних джерел повинна сягати не менше 10–15, зокрема низка найновіших публікацій (монографій, підручників, посібників, статей тощо), які опубліковані протягом поточного року.  

Оцінюючи законодавчу та нормативно-довідкову базу, подається огляд і оцінка чинних законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною темою. Розкривається розуміння цієї бази, необхід­ність, доцільність окремих документів.  

Основна частина роботи. Основна частина роботи складається з 3–4 розділів. У ній на прикладі об’єкта дослідження аналізується досліджувана проблема.

Вихідними даними для аналізу можуть бути технічна, економічна, фінансова, адміністративна, організаційна та інші види документації цієї організації, статистична інформація.

Основна частина курсової роботи містить аналітичний матеріал з таких напрямів (розділів):

 • загальна організаційна, економічна, фінансова, маркетингова, логістична, виробнича характеристики досліджуваного об’єкта;
 • аналіз проблеми відповідно до теми курсової роботи;
 • узагальнення результатів аналізу досліджуваної теми.

Перший напрям має спільні риси для всіх тем і передбачає характеристику виробничо-господарської діяльності підприємства, форми власності, характеристику продукції, її конкуренто­спро­мож­ності, організаційної структури управління, механізмів фінансово-економічної, маркетингової, логістичної, комерційної, господарської та інших видів діяльності, ресурсів, проблем та перспектив розвитку тощо.

Подається аналіз стану досліджуваного об’єкта за останній звітний період виробничо-господарської діяльності в порівнянні з попередніми періодами.

Зміст і структура другого розділу основної частини визна­чається темою роботи. В ньому висвітлюються питання, пов’язані з розкриттям змісту теми курсової роботи, безпосередньо на досліджу­ваному об’єкті.

Форма подання матеріалу може бути словесною, графічною, табличною, у вигляді блок-схем тощо. Всі розрахунки, матеріали таблиць, графічні ілюстрації повинні супроводжуватись висновками, які дають змогу з’ясувати сутність управлінських, економічних і комерційних процесів, що спостерігаються на досліджуваному об’єкті, їх особливості та тенденції розвитку.

Логічним завершенням основної частини курсової роботи є аргументовані узагальнення, де студент наводить економічні резуль­тати досліджуваного об’єкта. Їх можна подати у вигляді розрахунків, таблиці, де будуть наводитися значення економічних показників і вказуватись чинники, які на них впливають, а в тексті розділу поясню­ватиметься сутність цих чинників, взаємозв’язок між ними і пропону­ватимуться заходи щодо вирішення проблеми (за необхідності).

Цей розділ можна розкрити у формі економічних, фінансових, комерційних, методичних заходів, інструкцій, програм, пропозицій щодо офіційно-ділових документів тощо.

У цій частині в поєднанні з основним матеріалом роботи можуть висвітлюватися питання, пов’язані з охороною праці, технікою безпеки, охороною навколишнього середовища. 

Зміст кожного розділу повинен відповідати його назві і в цілому розкривати  тему  курсової  роботи.

Студент має продемонструвати уміння здійснювати правильне узагальнення нагромадженого фактичного матеріалу, групування та обробку даних, на підставі яких здійснюється кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

Висновки і пропозиції містять стисле викладення підсумків роботи. Наводяться найважливіші теоретичні положення, які містять оцінку результатів дослідження з погляду відповідності меті курсової роботи та поставлених у вступі завдань. Висновки і пропозиції повинні базуватися на економічному обґрунтуванні.

Висновки повинні бути конкретними і викладені у вигляді пунктів.

Пропозиції повинні включати питання щодо удосконалення організації комерційної діяльності. Кожна пропозиція повинна мати обґрунтування, на підставі аналізу, проведеного у попередніх розділах. Формулюються пропозиції коротко, чітко, аргументовано.  

Список літератури. У списку літератури наводяться усі використані офіційно-розпорядчі документи, літературні джерела вітчизняних і зарубіжних видань. Посилання на певну публікацію у тексті здійснюються наведенням в дужках номера джерела у списку літератури і конкретних сторінок. Правила оформлення бібліографіч­ного опису у списку літератури наводяться у розділі 2.3.

Додатки. Додатки формуються, коли у роботі є така необхід­ність. До них включається допоміжний матеріал, який потрібний для повнішого сприйняття виконаної курсової роботи (таблиці допоміжних цифрових даних, інструкції, рисунки, фотографії, ілюстрації допоміж­ного характеру, схеми, графіки, приймально-здавальні документи, договори та ін.). Кількість і якість додатків свідчать про те, на скільки глибоко вивчив студент практичний і теоретичний матеріал теми.

 

2.3. Правила оформлення курсових робіт

 

2.3.1. Загальні вимоги

 

Роботи виконуються, як правило, рукописним текстом чорни­лом, кульковою ручкою одного кольору або за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А-4 (210×297 мм) через 1,5 міжрядкових комп’ютерних інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм, що відповідає 14-му розміру комп’ютерного шрифту.

На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: ліворуч, зверху та знизу – не менше 20 мм, праворуч – не менше 10 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору (руко­писний текст повинен бути написаний чітким, розбірливим почерком). Щільність тексту має бути однаковою. Якщо у текст вписуються від руки іншомовні слова, формули, умовні знаки, то їх треба вписувати чорнилом, тушшю, кульковою ручкою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна наближатися до щільності основного тексту.

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину треба починати з нової сторінки.

Текст розділів може складатись з підрозділів. Заголовки підроз­ділів друкуються малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Якщо підрозділи містять пункти, то заголовки цих пунктів друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. У кінці заголовка, надруко­ваного у підбір до тексту, ставиться крапка.

Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, то їх розділяють крапкою. Заголовки чи слова не підкреслюються і слова при переносах не розбиваються.

Відстань між заголовками і подальшим текстом має дорівню­ва­-ти трьом міжрядковим інтервалам, а відстань між заголовком і остан­нім рядком попереднього тексту (для тих випадків, коли кінець одного і початок другого підрозділу розташовується на одній сторінці) – чотирьом міжрядковим інтервалам.

Нумерація. Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака “№”.

Нумерація має бути наскрізною, причому першою сторінкою є титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не ставиться. Рисунки і таблиці включають в загальну нумерацію. Сторінки з додатками і списком літератури включають у наскрізну нумерацію. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без будь-яких знаків (крапки у кінці, виділення рисками, дужками тощо).

 Номер розділу ставиться після слова “РОЗДІЛ”, наприклад, “РОЗДІЛ 4.”, а “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” не нумеруються. Нумерація починається з першого розділу.

Підрозділи нумеруються у межах розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та свого порядкового номера, розділених крапкою. У кінці також ставиться крапка, наприклад, “2.1.” (перший підрозділ другого розділу). Пункти нумеруються арабськими цифрами у межах кожного підрозділу. Номер пункту має складатися із номера розділу, підрозділу і пункту (свого порядкового номера), розділених крапками. У кінці номера пункту також ставиться крапка, наприклад, “2.1.3.” (третій пункт першого підрозділу другого розділу). Потім у тому ж рядку пишеться заголовок пункту. Пункт може не мати заго­ловка. Номери підрозділів ставляться на їх початку, номер пункта – на початку першого рядка абзацу, яким розпочинається відповідний пункт. Цифра номера пункту не повинна виступати за межі абзацу.

Якщо пункти міститимуть підпункти, то їх нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

 

2.3.2. Оформлення ілюстрацій (рисунків)

 

Ілюстрації (фотографії, схеми, креслення, графіки тощо) називаються рисунками, які нумеруються послідовно у межах розділу або наскрізно (якщо рисунків небагато) арабськими цифрами. Якщо рисунків багато, то номер рисунка має складатися із номера розділу і порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад, “рис.1.2.” (другий рисунок першого розділу), а далі пишеться назва рисунка. Посилаючись на рисунок перший раз, необхідно вписувати його повний номер, наприклад, “(рис.1.2)”. Подальші посилання на рисунки виконуються разом із скороченим словом “дивись”, наприклад, “(див. рис.1.2)”. Рисунки потрібно розташовувати одразу після посилання на них у тексті. Якщо на сторінці немає місця, то їх необхідно розташовувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі, тобто, щоб для вивчення цього рисунка сторінку можна було б повернути за годинниковою стрілкою. Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під рисунком.

 

  2.3.3. Оформлення таблиць

 

Таблиці у роботі нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті пишеться слово “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу). Посилаючись на таблицю, вказують її повний номер, а слово “Таблиця” пишуть у скороченому вигляді, наприклад “(табл. 1.2)”. Якщо в роботі тільки одна таблиця, то її не нумерують і слово “Таблиця” не пишуть.

Під словом “Таблиця” розміщується заголовок таблиці симе­трич­но до форми таблиці. Слово “Таблиця” і заголовок починаються з великої букви. Назва не підкреслюється.

Таблиці потрібно розташовувати після першої згадки її у тексті так, щоб її зручно було розглядати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Якщо на цій сторінці немає місця, то їх необхідно розташовувати на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі, тобто, щоб для вивчення таблиці сторінку можна було б повернути за годинниковою стрілкою.

Переносячи таблицю на наступну сторінку, нумерацію колонок необхідно повторити, а над нею розмістити слова “Продовження табл.” із зазначенням її номера, наприклад, “Продовження табл. 1.2”.

Заголовки граф таблиці пишуться з великої літери, підзаголовки граф – з малої, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони мають самостійне значення. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу “№ з/п.” у таблицю включати не потрібно (крім випадків, коли на рядок таблиці є посилання у тексті). Якщо текст, який повторюється у графі таблиці і складається з одного слова, то його можна замінити лапками; якщо текст повторюється, складається з двох чи більше слів, то при першому повторенні його замінюють на слова “Те ж”, а далі – лапками. Замість цифр, марок, знаків, букв, математичних чи хімічних символів лапки не допускаються. Якщо цифрові дані у якомусь рядку таблиці не наводяться, то у ньому ставиться прочерк.

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, то їх виносять у заголовок таблиці, якщо різні – то проставляють в графі “Одиниці виміру”. Позначення одиниць виміру має відповідати вимогам стандарту.

 

  2.3.4. Оформлення формул

 

Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумеруються у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули у розділі, між якими ставиться крапка. Номер формули пишеться біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад (2.2) (друга формула другого розділу). Пояснення позначень символів чи числових коефіцієнтів наводиться безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони подані в формулі. Це пояснення подається з нового рядка, починаючи зі слова “де”, двокрапка після якого не ставиться. Значення кожного символу чи числового коефіцієнта подається з нового рядка. Посилаючись у тексті на формулу, необхідно подати її повний номер у дужках, наприклад “У формулі (1.2)”.

Формули виділяються з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

 

  2.3.5. Оформлення приміток

 

Якщо у тексті є необхідність у примітках, в яких вказують довідкові чи пояснювальні дані, то пишеться слово “Примітка” чи “Примітки”. Якщо приміток на одному аркуші в одному пункті чи підпункті декілька, то після слова “Примітки” ставиться двокрапка і примітки нумеруються.

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставиться крапка.

 

  2.3.6. Оформлення посилань

 

У курсовій роботі роблять посилання на джерела, матеріали, документи, які використовують під час написання роботи. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо цього документа, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Посилання у тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком їх у списку літератури, виділивши двома квадратними дужками, наприклад [17. с. 20–21], де 17 – порядковий номер літературного джерела в списку використаної літератури,                     20–21 – сторінка, з якої взята інформація.

Посилаючись на ілюстрації, таблиці, формули, які розміщені у курсовій роботі студента, відповідно вказують: порядковий номер ілюстрації (наприклад, “рис. 2.4”); номер таблиці (наприклад, “…в табл. 1.4”); порядковий номер формули (наприклад, “…у формулі (2.2)”). При повторних посиланнях на ілюстрації та таблиці необхідно вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад (див. рис. 2.4).

                

  2.3.7. Оформлення списку використаної літератури

 

До цього списку включаються усі використані студентом літературні джерела. Спочатку розміщують закони (по роках прий­няття – з найдавнішого по теперішній час), укази, постанови, інструкції. Всі інші джерела (монографії, навчальну літературу, наукові статті, матеріали підприємства) розташовують за алфавітом. Інформація про видання (підручники, посібники, довідники тощо) має включати: прізвище та ініціали автора, назву книги, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг у сторінках. Ці дані друкуються у виданнях.

Прізвище автора подається у називному відмінку. Якщо є два, три чи чотири автори, то їх прізвища з ініціалами подають у тій послідовності, у якій вони надруковані у книзі; перед прізвищем наступного автора ставлять кому. За наявності більше чотирьох авторів, вказують прізвища з ініціалами тільки перших трьох, а далі пишуть слова “та ін.”. Назву місця видання необхідно подати повністю у називному відмінку.

Дані про статтю із періодичного видання мають містити: прізвище та ініціали автора, заголовок статті, назву видання (журналу), назву серії (якщо така є), рік випуску, номер видання (журналу), сторінки, на яких розміщена стаття. Заголовок статті подається у тому вигляді, як вказано у періодичному виданні. Назву серії пишуть після скороченого слова “сер.”. Номери сторінок, на яких розміщена стаття, розділяють рискою, наприклад, с.32–39.

Приклад оформлення літератури показано у дод. Ж.

 

  2.3.8. Оформлення додатків

 

Додатки оформляються як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті роботи. Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований (написаний) угорі малими буквами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. З правої сторони рядка над заголовком малими буквами з першої великої друкується слово “Додаток …” і велика літера української абетки, наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б”. Додатки треба позначати послідовно відповідно до букв алфавіту, за винятком букв Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка може поділитись на розділи і підрозділи, які нумеруються у межах кожного додатка. Перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад  А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1. – підрозділ перший третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули у додатках нумеруються у межах кожного додатка, наприклад, рис. А.1.2. – другий рисунок першого розділу додатка А; формула (В.1) – перша формула додатка В.

3. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ

 

3.1. Рецензування курсової роботи

 

Виконану курсову роботу студент подає на рецензування. Перевіривши курсову роботу, викладач пише рецензію та допускає або не допускає роботу до захисту.

У рецензії критично оцінюється повнота розкриття теми, звертається увага як на змістовний аспект роботи, так і на грамотність, чіткість, послідовність, аргументованість викладення матеріалу, повноту виконання завдання.

Критерії оцінки виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Комерційна діяльність” за бальною шкалою оцінки подані в дод. З.

У висновку рецензент дає загальну оцінку, відзначає позитивні, негативні сторони роботи і оцінює за чотирибальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

 

Оцінка за національною шкалою

Якісні критерії оцінки знань

5 (відмінно)

Глибокі знання, можлива незначна кількість помилок

4 (добре)

Міцні знання з можливими кількома помилками

3 (задовільно)

Непогані знання, але є значна кількість недоліків

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Недостатні знання, слабозасвоєний матеріал, невміння самостійно викласти його зміст

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Невміння осмислити зміст теми і пуб­лічно чи письмово представити його

 

 

 

У випадку незадовільної оцінки при рецензуванні курсову роботу викладач повертає студенту на доопрацювання. Студент повинен переробити роботу згідно з зауваженнями рецензента і подати її для повторного рецензування.

 

 

3.2. Виступ студента під час захисту курсової роботи

 

У виступі доцільно висвітлити найважливіше, а саме: аргументувати вибір теми і обґрунтувати її актуальність; розкрити мету і об’єкт дослідження; показати, що вдалось встановити, виявити, довести чи спростувати; які труднощі були під час дослідження теми, які теоретичні положення вдалось підтвердити на досліджуваному об’єкті, а що не було підтверджено; які зроблено висновки.

 

3.3. Критерії оцінки виконання та захисту курсових робіт

 

Загально­обов’язкові вимоги

Вимоги щодо графіка виконання. Робота вико­нана відповідно до затвердженого плану та встанов­леного графіка виконання курсової роботи.

Передбачається зниження оцінки за несвоєчасне представлення курсової роботи на перевірку згідно з затвердженим графіком: за кожний прострочений тиждень – “1” бал.

Оцінка “відмінно”

 

Вимоги щодо змісту. Студент у повному обсязі розкрив зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, показав систематичні та глибокі знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи, є у наявності обґрунтування вибору теми, її актуальність, формулювання мети та завдань курсової роботи, робота носить науково-дослідний характер, дана глибока оцінка стану розв’язання поставлених проблем, робота насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), проведений глибокий їх аналіз, застосовані інноваційні інфор­маційні технології щодо обробки та аналізу даних, дотримано співвідношення теоретичної та практич­ної частини робіт, зміст курсової роботи викла­дений у логічній послідовності, зроблені від­по­відні узагальнення і висновки, наведені практичні прик­ла­ди в контексті тематичного теоретичного мате­ріалу. При написанні курсової роботи використаний широкий перелік сучасних літературних джерел.

 

 

 

 

 Вимоги щодо оформлення. Відповідність оформ­­лення роботи вимогам діючих нормативних документів щодо виконання та оформлення таблиць і рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін.

У додатках наводяться практичні матеріали організації чи підприємства та інформація, яку ви вважаєте за потрібне додати для ілюстрації суті даної проблеми.

Оцінка “добре”

 

Вимоги щодо змісту. Студент у достатньо пов­ному обсязі розкрив зміст затверджених до розгля­ду розділів курсової роботи, показав систематичні та достатньо глибокі знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи, є у наявності обґрун­тування вибору теми, її актуальність, формулю­вання мети та завдань курсової роботи, робота носить науково-дослідний характер, робота достат­ньою мірою насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), проведений їх аналіз, застосовані інноваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних, але допущені незначні помилки у розрахунках. Дотримано спів­відношення теоретичної та практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений у логічній послідовності, зроблені певні узагальнення і висновки, наведені практичні приклади в контексті тематичного теоретичного матеріалу, але є незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, про­міжних та остаточних висновків і пропозицій. При написанні курсової роботи застосований достатньо широкий перелік основних літературних джерел.

Вимоги щодо оформлення: відповідність оформлення роботи вимогам діючих нормативних документів щодо виконання та оформлення таблиць і рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін.

 

 

 

Оцінка “задовільно”

 

Вимоги щодо змісту. Студент не в повному обсязі розкрив зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, не в достатній мірі показав знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи, обґрунтування вибору теми, її актуальності, формулювання мети та завдань курсової роботи. Робота не має чітких рис науково-дослідного характеру, не в повній мірі насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), проведений поверхневий їх аналіз, не використані інноваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних. Не дотримано співвідношення теоретичної та практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений не у логічній послідов­ності, зроблені поверхневі узагальнення і висновки, не наведені практичні приклади в контексті тема­тич­ного теоретичного матеріалу, є грубі помилки у формулюванні термінів, категорій, проміжних та остаточних висновків і пропозицій. При написанні курсової роботи використаний обмежений перелік основних літературних джерел.

Вимоги щодо оформлення: відповідність офор­м­лен­ня роботи вимогам діючих нормативних доку­ментів щодо виконання та оформлення таблиць і рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін.

Оцінка “незадовільно”

 

Вимоги щодо змісту. Студент не розкрив зміст затверджених до розгляду питань курсової роботи, не показав знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи, обґрунтування вибору теми, її акту­­альності, формулювання мети та завдань курсо­вої роботи. Робота не носить науково-дослідного ха­­­­­рак­теру, не насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), не проведений аналіз, не використані інноваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних. Не дотримано співвідношення теоретичної та практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений не                          у логічній  послідовності,  зроблені  не  правильні

 

 

 

узагальнення  і висновки або вони взагалі відсутні, не наведені практичні приклади в контексті тема­тичного тео­ретич­ного матеріалу, є грубі помилки у формулю­ванні термінів, категорій, проміжних та остаточних висновків і пропозицій. При написанні курсової роботи використаний вузький (до 10 дже­рел) перелік основних літературних джерел.

Вимоги щодо оформлення: оформлення роботи не відповідає вимогам діючих нормативних доку­ментів щодо виконання та оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторі­нок, додатків та ін.

Захист курсової роботи

 

Вимоги щодо захисту: Оцінювання самостій­ності та якості курсової роботи проводиться на підставі публічного захисту перед комісією у складі не менше двох викладачів кафедри, які призна­чаються директором коледжу, зокрема керівника курсової роботи.

Під час захисту студент робить коротку доповідь (до 10 хвилин), у якій викладає мету, зміст і основні результати виконаної курсової роботи. Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії із захисту курсових робіт в контексті теми роботи, що мають за мету виявити глибину знань та ступінь самостійності виконання студентом даної роботи.

Якість виконання курсової роботи та результати її захисту оцінюються колегіально за чотири­баль­ною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”).

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Про власність: Закон України від 07.02.91 № 697-ХІІ.

Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.91 № 887-ХІІ.

Про товарну біржу: Закон України від 10.12.91 р. № 1 956-ФП із змінами і доповненнями.

Про фермерське господарство: Закон України від 15.11.2003 р. № 973.

Про захист прав споживачів: Закон України від 01.12.05 р.                       № 1023-ХІ.

Про безпеченість та якість харчових продуктів: Закон України (771/97-ВР) зі змінами та доповненнями від 17 грудня 2009 року                         № 1778-VI.

Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи від 22 грудня 2009 року № 1782-VI.

Порядок заняття торгівельною діяльністю і правила торгівель­ного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.06 № 108.

Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.07. 96 р.

Про затвердження Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 року № 1294.

Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми впровадження в агропромисловому комплексі новітніх техно­логій виробництва сільськогосподарської продукції на період до 2016 р.: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня   2009 р. № 1650-р.

Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами: Наказ МЗЕЗ від 03.08.96 р.

Правила продажу непродовольчих товарів: Наказ МЗЕЗ України від 08.11.07 р.

Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ МЗЕЗ України від 08.11.07 р.

Правила продажу продовольчих товарів: Наказ МЗЕЗ України від 24.12. 2007 р.

Інструкція про книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування: Наказ МЗЕЗ України від 24.06.96 р.

Апопій В.В., Бабенко С.Г., Гончарук Я.А. та ін. Комерційна діяльність. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 2008. 

Брюховецький І.М. Основи формування та функціонування аграрного ринку. – Суми: СОД “Козацький вал”, 2001.

Булахова А.К. Основы коммерции, биржевой торговли и предпринимательской деятельности. Пособие для коммерсантов. –Сумы: Отдел управления по печати, 1993.

Гнатенко Н.В., Березін О.В., Вахтін С.Р., Павлик І.І. Організація збуту сільськогосподарської продукції. – НМЦ, 1998.

Корольков И.И., Белобров В.М., Банко В.Г. Организация тор­говли продовольственными товарами. – К.: Высш.шк. Головное изд-во, 1987.

Мазаракі А.А., Ушакова А.М. Економіка торгового підпри­ємства. – К.: КДТЕУ, 2000.

Малик М.Й. Основи аграрного підприємства. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2000.

Мельник К.Л. Основи підприємництва та ринкової економіки. – К.: Вища школа, 1995.

Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна справа. – Рівне: Вертекс, 2002.

Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятель­ности. – М.: Экономика, 1997.

Пахбумчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности. – М., 2001

Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарських продуктів та плодоводства в Україні. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 1999.

Саблук П.Т. Посібник з реформування сільськогосподарських та переробних підприємств. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2000.

Саблук П.Т. Формування та функціонування ринку агропро­мислової продукції (практичний посібник). – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2000.

Стайоха Т.Б. Організація матеріально-технічного забезпечення в АПК. – НМЦ, 1999.

Стайоха Т.Б. Склади підприємств АПК і торгове обладнання. –НМЦ, 1999.

Старожилова Г.І., Озима В.В., Стайоха Т.Б. Комерційна діяльність. – НМЦ, 2007

 

Формування та функціонування аграрного ринку в Україні /За ред. Романа Шмідта. Законодавчі акти і нормативно-економічні документи. – К., 2000.

Збірки журналів “Пропозиція”.

Збірки журналів “Економіка АПК”.

 

ДОДАТКИ

Додаток А

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

1. Комерційна діяльність з роздрібного продажу продовольчих /непродовольчих/ товарів та шляхи її вдосконалення.

2. Джерела формування асортименту товарів та їх роль у забезпеченні комерційного успіху підприємств.

3. Формування асортименту товарів в торговому підприємстві.

4. Ефективність форм роздрібного продажу товарів у торговому підприємстві.

5. Ефективність форм роздрібного продажу товарів та сервісного обслуговування покупців у магазині.

6. Методи активізації роздрібного продажу товарів в умовах конкуренції.

7. Торгово-технологічний процес в магазині продовольчих (непродовольчих) товарів та шляхи його вдосконалення.

8. Організація прийому товарів та документальне оформлення прийому товарів у магазині.

9. Культура торгівлі – умова забезпечення конкуренто­спроможності магазину.

10. Організація торгівлі на ринках.

11. Комерційна діяльність з оптового продажу продовольчих /непродовольчих/ товарів та шляхи її вдосконалення.

12. Комерційна діяльність оптових ринків (оптових складів-магазинів).

13. Організація власної справи в галузі торгівлі.

14. Організація оптового продажу товарів та його вплив на досягнення комерційного успіху.

15. Методи активізації оптової торгівлі в умовах конкуренції.

16. Технологічні процеси складу та шляхи їх вдосконалення.

17. Господарські зв’язки та шляхи їх вдосконалення в сучасних умовах.

18. Закупівельна робота торгового підприємства в сучасних умовах.

19. Договори поставки, їх роль в організації комерційних відносин (на прикладі різних типів підприємств).

20. Товаропостачання магазину та шляхи його вдосконалення.

21. Оцінка конкурентоспроможності підприємства.

22. Проблеми захисту прав споживачів та шляхи їх вирішення.

23. Товарна біржа як інфраструктура ринку.

24. Організація та ефективність збуту сільськогосподарської продукції на біржі.

25. Організація та ефективність збуту зерна в сільсько­господарському підприємстві.

26. Організація та ефективність збуту цукрових буряків сільськогоспо­дарським підприємством.

27. Організація та ефективність збуту продукції рослинництва сільськогосподарським підприємством.

28. Організація та ефективність збуту продукції олійних культур сільськогосподарським підприємством.

29. Організація та ефективність збуту продукції овочівництва та садівництва в господарстві.

30. Організація та ефективність збуту продукції фермерського господарства.

31. Організація та ефективність збуту молока в господарстві.

32. Організація та ефективність збуту худоби в сільсько­гос­подар­ському підприємстві.

33. Організація та ефективність збуту птиці в сільськогосподар­ському підприємстві.

34. Особливості формування конкурентних відносин та напрями забезпечення конкурентоспроможності продукції переробного підпри­ємства.

35. Організація та ефективність збуту продукції молоко­пере­робним підприємством.

36. Організація та ефективність збуту продукції м’ясопере­робним підприємством.

37. Організація та ефективність збуту продуктів переробки зерна, виробництва хліба та хлібобулочних виробів.

38. Стан та перспективи розвитку ринку плодоовочевої продук­ції (на прикладі переробного підприємства).

39. Стратегія формування комерційних зв’язків підприємства.

40. Організація забезпечення сільськогосподарського підприєм­ства технікою.

 

 

Додаток Б

ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ

 

підприємств

 

1. Комерційна діяльність з роздрібного продажу продовольчих (непродовольчих) товарів та шляхи її вдосконалення

 

Вступ.

1. Суть комерційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти комерційної діяльності.

2. Торгово-економічна характеристика підприємства.

3. Сутність та основні операції комерційної роботи на підприємстві роздрібної торгівлі.

4. Шляхи вдосконалення комерційної роботи з роздрібного продажу товарів.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

2. Джерела формування асортименту товарів та їх роль у забезпеченні комерційного успіху підприємств

  

Вступ.

1. Сутність і значення закупівельної роботи. Організація закупок товарів на оптових ярмарках, ринках, дрібнооптовими партіями, на аукціонах.

2. Торгово-економічна характеристика підприємства.

3. Джерела формування асортименту товарів підприємства, їх роль у забезпеченні комерційного успіху підприємства.

4. Фактори, що впливають на організацію завезення товарів у торгове підприємство.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

3. Формування асортименту товарів у торговому підприємстві

               

Вступ.

1. Асортимент товарів, його види. Принципи формування товар­ного асортименту в магазинах.

2. Торгово-економічна характеристика підприємства.

 

3. Характеристика асортименту товарів у магазині. Формування асортименту товарів у магазині.

4. Організація вивчення попиту населення у магазині.

5. Рівень цін на товари, розміри торгових націнок.

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури.

Додатки.

 

4. Ефективність форм роздрібного продажу товарів

у торговому підприємстві

 

Вступ.

1. Форми роздрібного продажу товарів, їх характеристика.

2. Торгово-економічна характеристика підприємства.

3. Організація формування роздрібного продажу товарів у мага­зині.

4. Методи активізації продажу товарів у магазині.

5. Методи стимулювання роздрібного продажу товарів у мага­зині.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

5. Ефективність форм роздрібного продажу товарів

та сервісного обслуговування покупців у магазині

 

Вступ.

1. Магазинні та позамагазинні форми продажу товарів, їх характеристика.

2. Торгово-економічна характеристика підприємства.

3. Характеристика форм роздрібного продажу товарів у мага­зині.

4. Вибір ефективних сервісних послуг у магазині.

5. Методи стимулювання роздрібного продажу товарів у мага­зині.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

 

6. Методи активізації роздрібного продажу

товарів в умовах конкуренції

 

Вступ.

1. Активні методи продажу товарів, їх характеристика.

2. Торгово-економічна характеристика підприємства.

3. Ефективні методи активізації продажу товарів у магазині.

4. Вплив активних методів продажу товарів на прибутковість підприємства.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

7. Торгово-технологічний процес у магазині продовольчих (непродовольчих) товарів та шляхи його вдосконалення

 

Вступ.

1. Торгово-технологічний процес в магазині, його структура, зміст, основні принципи.

2. Торгово-економічна характеристика підприємства.

3. Організація приймання, зберігання та підготовки товарів до продажу у магазині.

4. Реалізація товарів та обслуговування покупців у магазині.

5. Шляхи підвищення ефективності торгово-технологічного процесу у магазині.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

8. Організація прийому товарів та документальне

оформлення прийому товарів у магазині

 

Вступ.

1. Нормативні документи, що регулюють торговельну діяльність в Україні.

2. Торгово-економічна характеристика магазину.

3. Організація приймання товарів по кількості та якості у мага­зин.

4. Порядок ведення книги надходження товарів в магазині.

5. Звітність матеріально-відповідальної особи магазину.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

9. Культура торгівлі – умова забезпечення конкурентоспроможності магазину

 

Вступ.

1. Складники культури торгівлі. Основні елементи культури обслуговування покупців у магазині в умовах конкуренції.

2. Торгово-економічна характеристика магазину.

3. Елементи обслуговування покупців у магазині. Показники рівня культури обслуговування.

4. Книга відгуків і пропозицій у магазині.

 Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

10. Організація торгівлі на ринках

 

Вступ.

1. Ринки та базари, їх характеристика. Загальні засади розвитку і функціонування торгівлі на ринках в Україні.

2. Організаційно-економічна характеристика ринку.

3. Організація торгівлі на ринку. Послуги, що надає ринок, їх ефективність.

4. Культура обслуговування покупців на ринку.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

11. Комерційна діяльність з оптового продажу продовольчих (непродовольчих) товарів та шляхи її вдосконалення

 

Вступ.

1. Суть, роль і зміст комерційної роботи з продажу товарів. Форми оптового продажу товарів.

2. Організаційно-економічна характеристика складу.

3. Організація і технологія відпуску товарів зі складу.

 

4. Шляхи вдосконалення комерційної роботи з оптового про­дажу товарів.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

12. Комерційна діяльність оптових ринків

(оптових складів-магазинів)

 

Вступ.

1. Правова основа функціонування оптових ринків.

2. Суб’єкти комерційної діяльності у сфері оптової торгівлі. Суть і значення торгівлі на оптових ринках (оптових складах-магазинах).

3. Організаційно-економічна характеристика ринку.

4. Формування товарного асортименту на оптовому ринку (опто­­вому складі-магазині).

5. Реалізація товарів на оптовому ринку (оптовому складі-магазину).

6. Документальне оформлення приймання та відпуску товарів.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

13. Організація власної справи в галузі торгівлі

       

Вступ.

1. Підприємства торгівлі, створені на основі різних форм влас­ності.

2. Організаційна структура торгівлі.

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

4. Правова основа організації власної справи.

5. Складання бізнес-плану. Порядок реєстрації підприємства.

6. Етапи формування асортименту товарів у новоствореному підприємстві.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

 

14. Організація оптового продажу товарів та його

вплив на досягнення комерційного успіху

 

Вступ.

1. Роль оптового продажу товарів і його вплив на досягнення комерційного успіху. Форми оптового продажу товарів.

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

3. Організація і технологія відпуску товарів зі складу. Кімната товарних взірців.

4. Документальне оформлення відбору товарів та оптового про­дажу товарів.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

15. Методи активізації оптової торгівлі в умовах конкуренції

 

Вступ.

1. Активні методи оптового продажу товарів, їх характеристика.

2. Торгово-економічна характеристика підприємства.

3. Ефективні методи активізації оптового продажу товарів.

4. Вплив активних методів оптового продажу товарів на при­бутко­вість підприємства.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

16. Технологічні процеси складу та шляхи їх вдосконалення

 

Вступ.

1. Технологічний процес на складі, його структура, зміст, основ­ні принципи. Раціональна організація технологічних процесів на складі.

2. Торгово-економічна характеристика підприємства.

3. Технологія розвантаження транспортних засобів.

4. Організація приймання та зберігання товарів на складі.

5. Організація відпуску товарів зі складу.

6. Ефективність складських операцій.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

17. Господарські зв’язки та шляхи їх вдосконалення

в сучасних умовах

 

Вступ.

1. Суть, значення та види господарських зв’язків у сучасних умо­вах.

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

3. Формування господарських зв’язків підприємства.

4. Ефективність організації господарських зв’язків підприєм­ства.

5. Організаційно-правове регулювання господарських зв’язків.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

18. Закупівельна робота торгового підприємства

в сучасних умовах

  

Вступ.

1. Сутність і значення закупівельної роботи. Організація заку­­­пів­лі товарів.

2. Організаційно-економічна характеристика торгового підпри­єм­ства.

3. Обґрунтування вибору постачальника.

4. Організація закупівлі товарів дрібнооптовими партіями, на оптових ринках та ярмарках.

5. Ефективність закупівлі товарів різними методами у поста­чаль­ників.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

19. Договори поставки, їх роль в організації комерційних відносин (на прикладі різних типів підприємств)

 

Вступ.

1. Концепція комерційної діяльності підприємства. Форми і порядок укладення договорів.

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

3. Умови договору поставки, їх економічне обґрунтування.

4. Ефективність договорів у підприємстві.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

20. Товаропостачання магазину та шляхи його вдосконалення

 

Вступ.

1. Форми товаропостачання. Вимоги до раціональної організації товаропостачання.

2. Організаційно-економічна характеристика торгового підпри­ємства.

3. Організація товаропостачання торгового підприємства.

4. Децентралізоване завезення товарів.

5. Шляхи підвищення ефективності товаропостачання.

Висновки і пропозиції.

Додатки.

 

21. Оцінка конкурентоспроможності підприємства

 

Вступ.

1. Конкурентоспроможність підприємства.

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

3. Аналіз конкурентоспроможності підприємства. Покупці і конкуренти підприємства.

4. Конкурентоспроможність підприємства на світовому ринку

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

22. Проблеми захисту прав споживачів та шляхи їх вирішення

               

Вступ.

1. Функції і права Державного комітету у справах захисту прав споживачів.

2. Зарубіжний досвід захисту прав споживачів.

3. Організаційно-економічна характеристика організації захисту прав споживачів.

4. Організація захисту прав споживачів в області, районі, місті.

5. Стягнення за порушення законодавства з питань захисту прав споживачів.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

23. Товарна біржа як інфраструктура ринку

 

Вступ.

1. Товарна біржа як інфраструктура ринку. Становлення та роз­ви­ток біржової торгівлі.

2. Організаційно-економічна характеристика товарної біржі.

3. Етапи створення та діяльності біржі.

4. Організація торгів на товарній біржі.

5. Особливості функціонування бірж в Україні на початку ХХІ ст.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

24. Організація та ефективність збуту сільськогосподарської продукції на біржі

 

Вступ.

1. Загальні тенденції кон’юнктури та цінової ситуації на біржовому ринку сільськогосподарської продукції України.

2. Організаційно-економічна характеристика товарної біржі.

3. Організація біржових торгів на товарній біржі.

4. Ефективність укладення біржових угод на товарній біржі.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

25. Організація та ефективність збуту зерна в сільськогосподарському підприємстві

 

Вступ.

1. Стан виробництва та перспективи розвитку зернової галузі в Україні. Ринки збуту зерна.

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

3. Організація збуту зерна в господарстві.

4. Ефективність збуту зерна.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

26. Організація та ефективність збуту цукрових буряків сільськогоспо­дарським підприємством

 

Вступ.

1. Галузь буряківництва України на сучасному етапі.

2. Організаційно-економічна характеристика господарства.

3. Організація збуту цукрових буряків в господарстві.

4. Ефективність збуту цукрових буряків.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

27. Організація та ефективність збуту продукції рослинництва сільськогосподарським підприємством

               

Вступ.

1. Характеристика ринку сільськогосподарської продукції.

2. Організаційно-економічна характеристика господарства.

3. Організація збуту продукції рослинництва у господарстві.

4. Ефективність збуту продукції рослинництва в господарстві.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

28. Організація та ефективність збуту продукції олійних культур сільськогосподарським підприємством

               

Вступ.

1. Характеристика ринку збуту олійних культур.

2. Організаційно-економічна характеристика господарства.

3. Організація збуту олійних культур у господарстві.

4. Ефективність збуту олійних культур в господарстві.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

29. Організація та ефективність збуту продукції

овочівництва та садівництва в господарстві

 

Вступ.

1. Сьогодення і майбутнє вітчизняного овочівництва та садів­ниц­тва.

2. Організаційно-економічна характеристика господарства.

3. Організація збуту продукції овочівництва та садівництва у господарстві.

4. Ефективність збуту продукції овочівництва та садівництва в господарстві.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

30. Організація та ефективність збуту продукції

фермерського господарства

 

Вступ.

1. Правова основа функціонування фермерського господарства. Розвиток фермерства в Україні.

2. Фінансово-господарська характеристика фермерського госпо­дарства.

3. Характеристика товарної продукції фермерського господар­ства.

4. Організація збуту продукції фермерського господарства.

5. Ефективність збуту продукції у фермерському господарстві.

6. Проблеми розвитку та діяльності селянських фермерських господарств.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

31. Організація та ефективність збуту молока в господарстві

               

Вступ.

1. Ринок молока, його поточна кон’юнктура і прогноз.

2. Організаційно-економічна характеристика господарства.

3. Організація збуту молока у господарстві.

4. Шляхи підвищення ефективності збуту молока в господар­стві.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

 

32. Організація та ефективність збуту худоби

в сільськогосподар­ському підприємстві

               

Вступ.

1. Ринок худоби, його поточна кон’юнктура і прогноз.

2. Організаційно-економічна характеристика господарства.

3. Основні канали збуту худоби сільськогосподарського підпри­ємства.

4. Організація збуту худоби в господарстві.

5. Шляхи підвищення ефективності збуту худоби в господар­стві.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

33. Організація та ефективність збуту птиці

в сільськогосподар­ському підприємстві

               

Вступ.

1. Ринок птиці, його поточна кон’юнктура і прогноз.

2. Організаційно-економічна характеристика господарства.

3. Основні канали збуту птиці сільськогосподарського підпри­єм­ства.

4. Організація збуту птиці в господарстві.

5. Шляхи підвищення ефективності збуту птиці в господарстві.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

34. Особливості формування конкурентних відносин та напрями забезпечення конкурентоспроможності продукції переробного підприємства

               

Вступ.

1. Конкуренція в умовах ринку.

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

3. Характеристика конкурентів переробного підприємства.

4. Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства.

5. Формування відносин з конкурентами.

6. Напрями забезпечення конкурентоспроможності продукції пере­­­робного підприємства.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

35. Організація та ефективність збуту продукції молокопереробним підприємством

               

Вступ.

1. Ринок збуту продукції переробки молока в Україні, його проблеми.

2. Організаційно-економічна характеристика діяльності підпри­єм­ства.

3. Організація збуту продукції молокопереробного підпри­єм­ства.

4. Організація транспортування продукції. Оформлення прий­мально-здавальних документів.

5. Шляхи підвищення ефективності збуту продукції підприєм­ства.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

36. Організація та ефективність збуту продукції

м’ясопереробним підприємством

               

Вступ.

1. Ринок збуту продукції переробки м’яса в Україні, його проблеми та перспективи.

2. Організаційно-економічна характеристика діяльності підпри­єм­ства.

3. Організація збуту продукції м’ясопереробного підприємства.

4. Організація транспортування продукції. Оформлення прий­мально-здавальних документів.

5. Шляхи підвищення ефективності збуту продукції підприєм­ства.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

 

 

37. Організація та ефективність збуту продуктів переробки зерна, виробництва хліба та хлібобулочних виробів

 

Вступ.

1. Ринок збуту продукції переробки зерна в Україні.

2. Організаційно-економічна характеристика діяльності підпри­єм­ства.

3. Організація збуту продуктів переробки зерна, хліба та хлібобулочних виробів у підприємстві.

4. Організація транспортування продукції. Оформлення прий­мально-здавальних документів.

5. Шляхи підвищення ефективності збуту продукції підпри­ємства.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

38. Стан та перспективи розвитку ринку плодоовочевої продукції (на прикладі переробного підприємства)

 

Вступ.

1. Стан та перспективи розвитку ринків збуту переробленої плодоовочевої продукції.

2. Організаційно-економічна характеристика діяльності підпри­єм­ства.

3. Організація збуту продукції переробного підприємства.

4. Організація транспортування продукції. Оформлення прий­мально-здавальних документів.

5. Шляхи підвищення ефективності збуту продукції підпри­ємства.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

39. Стратегія формування комерційних зв’язків підприємства

               

Вступ.

1. Поняття комерційних зв’язків, їх цілі і формування.

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

3. Формування комерційних зв’язків підприємства.

4. Економічні результати формування комерційних зв’язків під­при­ємства.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

 

40. Організація забезпечення сільськогосподарського підприємства технікою

 

Вступ.

1. Ринок сільгосптехніки. Інноваційні новинки ринку.

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

3. Стан забезпечення підприємства технікою. Визначення потре­би підприємства в тракторах і сільськогосподарських машинах.

4. Організація забезпечення підприємства технікою.

5. Фірмове обслуговування технікою. Зв’язки з пунктами про­кату техніки.

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

 

Додаток В

Міністерство освіти і науки України

Назва ВНЗ

 

КУРСОВА РОБОТА

на тему

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 

Студента (ки) ______________________________  групи _________

                                                       (прізвище та ініціали студента (ки))                             (шифр групи)   

 

Керівник роботи ______________________________

(прізвище та ініціали викладача)

(рік)

 

Додаток Д

Міністерство освіти і науки України

Назва ВНЗ

                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач відділення __________

“____” ____________ 20 ___ р.

 

ЗАВДАННЯ

для курсової роботи з дисципліни “Комерційна діяльність”

 

Студентові _______________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                                                                

Тема курсової роботи __________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Зміст курсової роботи (перелік питань, які розглядатимуться) ________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата видачі завдання  “____” _____________ 20__ р.

 

Керівник курсової роботи  ______________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _________________

                                                                                     (підпис студента)          

 

Додаток Ж

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 174 с.

Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна справа: Навч. посібн. для вузів. – Рівне.: Вертекс, 2002. – 352 с.

Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів. – К.: Лібра, 2002. – 368 с.

Чотири автори

Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога  З. Державне регулювання економіки  / Під ред. І.Р.Михасюка. – К.: Українські технології, 1999. – 640 с.

П’ять та більше авторів

Кузьмін О.Є., Загородній А.Г., Гладунський В.Н., Підгородецький Я.І., Фещур Р.В., Князь С.В. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч.-методичн. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – 124 с.

Перекладні

видання

Миллер С. Как использовать торговые выставки с максимальным эффектом: Пер. с англ. – М.: Издат. Дом “Довгань”, 1998. – 128 с.

Довідники

Насіння сільськогосподарських культур. Сортові і посівні якості: Збірник стандартів. – Ч.І  – М.: Вид-во стандартів, 1991. – 485 с.

Журнали

Чагаровський В. Молочна галузь в Україні // Пропозиція. – 2008. – № 12. – С. 39–40.

 

Додаток З

 

№ з/п

Критерії оцінки

Оцінка

 

КРИТЕРІЇ  ЗМІСТУ

4,5

 

Вступ

0,2

1.

Обґрунтувати актуальність теми роботи її теоретичне та практичне значення

 

2.

Вказати мету роботи

 

3.

Дати короткий аналіз літературних джерел

 

4.

Вказати досягнення вітчизняного та закордонного досвіду у вибраному напрямі дослідження

 

5.

Визначити методи дослідження

 

6.

Вказати, за якими матеріалами виконана робота і за який строк використані матеріали статистичної і оперативної звітності

 

1.

Перше питання. Теоретичне питання

0,5

1.1.

Дати виклад теоретичних положень на основі літературних джерел

 

1.2.

Зробити аналіз цифрового матеріалу, який характеризує дану проблему в цілому

 

1.3.

Викласти особисту позицію автора до проблеми

 

2.

Друге питання. Коротка економічна характеристика підприємства

0,8

2.1.

Дати характеристику підприємства з вказівкою форми власності та місця розташування, структури управління

 

2.2.

Охарактеризувати коротко стан матеріально-технічної бази підприємства

 

2.3

Дати аналіз основних показників господарської діяльності підприємства в динаміці за 3–5 років з вказівкою причинно-наслідкового зв’язку

 

2.4.

Зробити висновки про стан діяльності підприємства

 

3–4.

Третє та четверте питання, що з практичної точки зору розкривають зміст даної теми

0,8+0,8

3.1.

За матеріалами торгової організації чи підприємства розкрити основні напрями даної теми по кожному з питань затвердженого плану

 

3.2.

Надати матеріали власних обстежень та спостережень

 

 

 

Продовження додатку З

 

 

№ з/п

Критерії оцінки

Оцінка

5.

П’яте питання. Ефективність діяльності підприємства та шляхи її вдосконалення

0,5

5.1.

Робота повинна мати нові матеріали з питання, що аналізується

 

5.2.

Дати розрахунки з ефективності аспекту дії підприємства, що аналізується

 

5.3.

Навести інформацію з новітніх технологій та інноваційних процесів

 

5.4.

Вивчити шляхи вдосконалення діяльності підприємства, пропозиції економістів і професіоналів

 

5.5.

Виявити особисту позицію автора з даного питання роботи

 

 

Висновки та пропозиції

0,7

1.

Висновки та пропозиції повинні грунтуватися на змісті роботи та аналізі фактичного матеріалу

 

2.

Висновки підкреслюють стан діяльності підприємства в цілому та питання, що висвітлюється

 

3.

Пропозиції мають носити характер рекомендацій щодо поліпшення діяльності підприємства

 

 

Література

0,1

1.

Широкий перелік сучасних літературних джерел

 

2.

Література і матеріали подаються у порядку використання з дотриманням правил бібліографії

 

3.

Література повинна відповідати правилам її оформлення

 

 

Додатки

0,1

 

Практичні матеріали організації чи підприємства та інформація, яка ілюструє суть даної проблеми

 

 

КРИТЕРІЇ ОФОРМЛЕННЯ

0,5

1.

Оформлення титульного листа за зразком

 

2.

Наявність затвердженого плану та змісту роботи

 

3.

Робота виконується 14 шрифтом Times New Roman, форматується по ширині, через 1,5 інтервали

 

4.

Назви питань пишуться великими буквами по центру сторінки без крапки в кінці, на відстані від попереднього і наступного тексту  у 3 інтервали

 

 

 

Продовження додатку З

 

№ з/п

Критерії оцінки

Оцінка

5.

За текстом робляться посилання на літературні джерела у квадратних  дужках із зазначенням сторінки в літературі

 

6.

На кожну наведену формулу дається нумерація у круглих дужках, що складається з двох цифр (перша – номер питання за планом, друга – порядковий номер формули)

 

7.

Оформлення таблиць. Слово “Таблиця” пишеться з лівої сторони перед назвою і над таблицею. Нумерується таблиця двома цифрами (перша – номер питання, друга –порядковий номер таблиці). Назва таблиці повинна бути повною (відповідати на питання Що? Де? Коли?)

 

8.

Оформлення рисунків. Слово “Рис.” пишеться під рисунком, графіком, діаграмою. Нумерується рисунок двома цифрами (перша – номер питання, друга – поряд­ко­вий номер рисунка, графіка, діаграми). Назва рисунка повинна бути повною (відповідати на питання Що? Де? Коли?)

 

9.

Відсутність дати і особистого підпису студента в кінці роботи

 

10.

Наявність в роботі посилань на додатки

 

 

Захист курсової роботи

0,3

1.

Повна відповідь на запитання викладача

 

2.

Коротка доповідь (до 10 хв), у якій викладається мета зміст і основні результати виконаної роботи

 

3.

Доопрацювання зауважень рецензента на окремих сторінках без порушення попереднього змісту

 

 

РАЗОМ

5

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ ....................................................................................................

3

1. Мета і завдання курсової роботи ...............................................

4

2. Загальні положення щодо виконання курсових робіт ...........

4

2.1. Вибір теми курсової роботи .......................................................

4

2.2. Структура та зміст курсової роботи ..........................................

5

2.3. Правила оформлення курсових робіт ........................................

8

2.3.1. Загальні вимоги ........................................................................

8

2.3.2. Оформлення ілюстрацій (рисунків) .......................................

10

2.3.3. Оформлення таблиць ..............................................................

10

2.3.4. Оформлення формул ...............................................................

11

2.3.5. Оформлення приміток ............................................................

12

2.3.6. Оформлення посилань ............................................................

12

2.3.7. Оформлення списку використаної літератури .....................

12

2.3.8. Оформлення додатків ..............................................................

13

3. Підготовка до захисту і захист курсових робіт........................

14

3.1. Рецензування курсової роботи ....................................................

14

3.2. Виступ студента під час захисту курсової роботи ...................

15

3.3. Критерії оцінки виконання та захисту курсових робіт ............

15

Література ............................................................................................

19

Додатки ................................................................................................

22