vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ТА ЗМІНИ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
Методичнi рекомендації для виконання курсової роботи студентами спеціальності 5.03040101 "Правознавство"

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

Методичнi рекомендації для виконання курсової роботи студентами спеціальності 5.03040101 "Правознавство"

Укладач:  Ставицька Ірина Олексіївна - спеціаліст вищої категорії, 
                  викладач-методист Вознесенського коледжу Миколаївського НАУ                                  

 

Рецензент: Міронова Ольга Олегівна- спеціаліст вищої категорії, викладач-
                  методист Вознесенського коледжу Миколаївського НАУ          

 

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт з дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство».

Реком      Рекомендовано цикловою комісією юридичних дисциплін та професійної підготовки землевпорядників.

               Протокол  №____________ від «_____»_______________2016 р.

 

ЗМІСТ

 

Вступ____________________________________________________________4

 

1. Обсяг, структура й узагальнений зміст кожної частини курсової роботи з дисципліни «Цивільне та сімейне право»______________________________5

 

2. Вимоги до технічного оформлення курсової роботи__________________9

 

3. Захист курсової роботи__________________________________________9

 

4. Тематика курсових робіт   _______________________________________10

 

5. Список рекомендованої літератури________________________________12

 

Додатки_________________________________________________________22

 

ВСТУП

 

Курсова робота з дисципліни «Цивільне та сімейне право» передбачена навчальним планом підготовки студентів за спеціальністю «Правознавство», її підготовка і захист студентами третього курсу завершує вивчення дисципліни «Цивільне та сімейне право». Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами під час опанування дисципліни «Цивільне та сімейне право», а також застосування їх для комплексного вирішення конкретного фахового завдання з цієї дисципліни.

Цивільне та сімейне право — фахова юридична дисципліна. Вона має фундаментальний характер і є підґрунтям для подальшого опанування студентами інших юридичних дисциплін, в т.ч. і спеціальних.

Саме тому написання курсової роботи з цього предмета має на меті сприяти поглибленню отриманих теоретичних знань, їх систематизації, розвитку науково-теоретичного мислення, розширенню понятійного апарату, практичному застосуванню наукових методів (системного, функціонального, порівняльного та багатьох інших) у процесі вирішення поставлених завдань.

Загалом, рівень підготовки курсової роботи та її захист дає змогу робити висновки про ступінь засвоєння студентом теоретичних знань і вміння їх застосовувати в науковій і практичній діяльності.

Написання курсової роботи має сприяти максимальному використанню одержаних у процесі вивчення предмета «Цивільне та сімейне право» знань.

При цьому перед студентами постають такі завдання:

 • сформулювати предмет дослідження й обґрунтувати його актуальність;
 • визначити мету й основні завдання дослідження;
 • відшукати і відібрати літературу, необхідну для всебічного висвітлення теми курсової роботи;
 • логічно й послідовно викласти положення курсової роботи;
 • зробити узагальнюючі висновки;
 • оформити роботу відповідно до вимог;
 • прилюдно захистити курсову роботу.

Для якнайповнішого розкриття теми курсової роботи студенти опрацьовують різноманітні джерела: Конституцію та діюче законодавство України, навчальну літературу з теорії держави і права, цивільного та сімейного права, наукові монографії та збірники, періодичні видання тощо.

 

1. ОБСЯГ, СТРУКТУРА Й УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЗМІСТ КОЖНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО»

 

Обсяг курсової роботи

Обсяг курсової роботи – 30-35 сторінок. Рекомендований обсяг структурних частин курсової роботи: вступ – 2-3 сторінки, основна частина – 25-30 сторінок, висновки – 2-3 сторінки.

Структура й узагальнений зміст кожної частини курсової роботи

Курсова робота повинна мати такі структурні елементи:

 1. титульну сторінку;
 2.  
 3.  
 4. основну частину;
 5.  
 6. список використаних літературних джерел;
 7. додатки (якщо необхідно).

Курсова робота має бути оформлена відповідно до встановлених вимог. Якість оформлення роботи обов'язково враховується при її оцінюванні.

 Назва курсової роботи повинна бути якомога коротшою, вказувати на мету дослідження та її завершеність. Для більшої конкретизації до назви може бути додано невеликий (4-6 слів) підзаголовок.

При написанні курсової роботи студент повинен обов'язково посилатися наавторів і джерела, з яких запозичені відповідні матеріали, інформація, окремі результати, думки, теоретичні позиції авторів тощо. Відсутність таких посилань може свідчити не тільки про низьку якість курсової роботи і тим самим значно знижувати її оцінку, а й про плагіат, тобто крадіжку, незаконне використання об'єктів інтелектуальної власності.

У роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати дослідження, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Курсову роботу подають у вигляді друкованого тексту чи акуратно виконаного рукопису.

Курсову роботу студенти виконують самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.

 1. Титульна сторінка (див.дод. 1).
 2. Зміст курсової роботи являє собою практично її план. У змісті вказуються: вступ, назви розділів, підрозділів, висновки, список використаної літератури і сторінки, на яких вони розміщені (див. дод. 2).
 3. У "Вступі" обґрунтовується актуальність теми курсової роботи, вказується мета і основні завдання, об'єкт і предмет, методи дослідження, практичне значення його результатів, структура курсової роботи.

Актуальність теми курсової роботи. Курсова робота повинна, як правило, починатись зі слів "Актуальність теми курсової роботи". Актуальність теми курсової роботи зазвичай може бути обумовлена одним із таких факторів або їх поєднанням: 1) відсутність наукових досліджень чи досліджень комплексного характеру з обраної теми; 2) наукові дослідження проводились давно і не відображають сучасні правові реалії. Безперечно, можуть бути і інші фактори. Студент повинен дослідити обрану тему курсової роботи з тим, щоб виявити наявність чи відсутність таких факторів, відобразити це у вступі, довівши, що тема актуальна.

Досить поширеною помилкою при написанні курсових робіт є те, що автори замість проведення такого аналізу наповнюють вступ різними цитатами, розглядають окремі питання, які є предметом дослідження в основній частині, наприклад, наводять визначення окремих понять (правові відносини, норма права, закону і т. д.), а питання актуальності теми так і залишається не розкритим. Це стосується часто і інших структурних елементів Вступу.

Формулювання мети та основних завдань курсової роботи.

Правильне визначення мети роботи дає змогу студенту виокремити в ній основний напрям дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань.

Приклад формулювання мети курсової роботи:

"Мета та основні завдання дослідження. Основною метою дослідження є комплексний аналіз проблемних питань застосування права, його принципів та наслідків". Мета курсової роботи повинна бути тісно пов'язана з назвою її теми.

Наоснові сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв'язати у процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи, а їх визначення пов'язано з назвами основних розділів іноді підрозділів роботи.

Об'єкт дослідження — це завжди якісь певні суспільні правовідносини, що виникають у зв'язку з предметом дослідження, наприклад, "Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження даної курсової роботи є сукупність суспільних правовідносин, що виникають у процесі застосування норм права".

Предмет дослідження — це завжди те, що безпосередньо повинно бути дослідженим для досягнення поставленої мети. Наприклад, "Предмет дослідження. Предметом дослідження є правозастосовна діяльність та форми її здійснення, а також система нормативних та правових актів, в яких відображаються особливості застосування норм права".

Методи дослідження. Застосовуються як загальнонаукові так і спеціальні наукові методи: діалектичний, логіко-юридичний, системний, статистичний, історичний та порівняльно-правовий. Логіко-юридичний метод полягає в безперечності узгоджених результатів, які б відповідали вимогам логіки.

Структура курсової роботи. Приклад: "Робота складається із вступу, трьох розділів, які поділяються на 9 підрозділів, висновків, списку використаних джерел."

Основна частина складається з двох-трьох основних розділів, які, у свою чергу, можуть поділятися на два-три підрозділи, а за не­обхідності — підпункти, які повинні бути логічно взаємопов'язаними і повністю розкрити тему роботи. Розділи, підрозділи, підпункти повинні мати приблизно однаковий обсяг. Не можна допускати, щоб розділи і підрозділи займали 0,5-1 сторінку тексту. Заголовки структурних частин курсової роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують рядковими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапка в кінці назви заголовка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують рядковими літерами (крім першої великої) з абзацу. В кінці крапка не ставиться.

Відстань між заголовками (між розділом і підрозділом), заголовком (за винятком заголовка пункту) і текстом роботи повинна дорівнювати 2 інтервалам. Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Нумерація. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На ньому номер сторінки не ставиться, на наступних сторінках номер проставляється внизу з правої сторони сторінки без крапки в кінці.

Номер розділу ставиться після слова "РОЗДІЛ", далі друкується заголовок розділу (наприклад, РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ).

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між ними ставиться крапка. В кінці номера підрозділу також ставиться крапка (1.1. (перший підрозділ першого розділу), 2.2. (другий підрозділ другого розділу) і т. д.). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу (наприклад, 1.1. Ознаки юридичної особи).

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між ними ставиться крапка. В кінці номера ставиться крапка, наприклад, 1.1.1. (перший пункт першого підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку друкується заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Посилання. При написанні курсової роботи необхідно робити посилання на використовувані джерела: Конституцію України, кодекси, закони, підзаконні нормативно-правові акти, роботи авторів, погляди, висловлювання, думки, ідеї яких використовує автор, джерела статистичної та іншої інформації, судової практики тощо. Посилання дають змогу перевірити достовірність інформації, правильність цитування, допомагають з'ясувати точну назву, оригінальну мову тексту, обсяг, видавництво, рік видання тощо.

Посилання слід робити на самі останні видання. На більш ранні видання доцільно посилатися в тих випадках, коли в них є матеріал, не включений до останнього видання.

Посилання слід оформлювати у квадратних дужках.

Посилання на джерела робляться з вказівкою номера джерела за списком використаної літератури та сторінки (сторінок) (див.дод. В).

Пряме цитування: У літературі визначається, що "галузь права — це складова частина системи права, відносно самостійна сукупність його норм, об'єднаних загальністю предмета та методу правового регулювання. Галузь права поділяється на підгалузі та інститути права" [5, с. 170]. Цифра 5 означає, що у списку використаних джерел за номером 5 вказано відповідне джерело — 5. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За ред. В. В. Копєйчикова. — Стер.вид. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 320 с. — Бібліогр.: с. 312.

Непряме цитування: Потрібно мати на увазі, що, з виключно формальної точки зору, абсолютно "чисте" виділення предмета та методу галузі права, як визнавав видатний вчений-цивіліст О. С. Іоффе, майже неможливе [2, с. 543-544]. У списку використаних джерел: 2. Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мисли. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права". — М.: Статут, 2000. — 777 с.

Висновки. У висновках викладаються основні результати дослідження (у відповідності до висновків, зроблених в кінці розділів чи підрозділів), вносяться пропозиції стосовно подальшого вдосконалення законодавства, внесення змін, доповнень до відповідних статей відповідних нормативно-правових актів, викладення їх у новій, запропонованій автором редакції. Пропонуються до прийняття нові нормативно-правові акти, робляться прогнози тощо. Для полегшення сприйняття матеріалу у висновках бажано відповідно нумерувати висновки, пропозиції, прогнози.

Список використаної літератури оформлюється згідно з вимогами ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (див.дод. ). У списку використаної літератури наводяться джерела, на які посилається автор курсової роботи. Для якнайповнішого розкриття теми курсової роботи необхідно опрацювати не менше 20 джерел. Нормативно-правові акти розміщують у списку залежно від юридичної сили, літературні джерела в алфавітному порядку (див.дод. ).

Додатки. До додатків включаються допоміжні матеріали (проекти договорів, рішень, постанов, таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації, схеми допоміжного характеру тощо). Кожний додаток починається з нової сторінки, у правому верхньому куті пишеться слово "Додаток". Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо курсова робота має кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами (наприклад: "Додаток А"). Сторінки в додатках нумеруються умежах одного додатка. Посилання на додатки в текстовій частині роботи є обов'язковим.

 

Курсову роботу студент виконує українською мовою у чіткій відповідності з планом. Не дозволяється дослівне переписування правничої літератури та нормативно-правових актів. Висновки, судження студента мають бути логічними й обґрунтованими. Подаючи різні точки зору з дискусійних питань, необхідно висловити й обґрунтувати свою.

Курсові роботи, написані з порушенням встановлених вимог, не допускаються до захисту.

 

2. ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота має бути надрукована чи написана чітко, розбірливо, без помилок і виправлень, з одного звороту білого аркушу паперу формату А4 (210x297).

Шрифт: Times New Roman.Розміршрифту — 14. Інтервал — 1,5. Шрифт друку має бути чітким, щільність тексту - однаковою.

Текстова частина має бути одного кольору (чорного, синього, фіолетового), а титульна сторінка — надрукована за допомогою комп'ютера за встановленим зразком.

Параметри сторінки курсової роботи стандартні А4 (210x297мм) з полями: ліве — 25 мм, праве — 10 мм, верхнє, нижнє — 20 мм.

Усі сторінки роботи нумеруються, враховуючи додатки. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра "1" не ставиться. Загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст курсової роботи) з цифри "2". Порядковий номер сторінки проставляється в правому верхньому куті листка.

 

3. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконана курсова робота підлягає здачі на відділення у встановлений термін, де вона реєструється, а потім передається викладачу – науковому керівнику на рецензію.

Протягом десяти – двадцяти днів науковий керівник повинен прорецензувати роботу. В письмовій рецензії визначається глибина вивченої теми, теоретичний рівень розглянутих питань, обґрунтованістю висновків, їх зв’язок з практикою. Ступінь самостійності викладеного матеріалу і якість оформленої роботи. В ній докладно аналізуються позитивні сторони і недоліки курсової роботи, даються рекомендації щодо їх усунення. В заключній частині рецензії виставляється попередня оцінка роботи і вирішується питання про допуск її до захисту.

Оцінюється зміст роботи за чотирьохбальною системою. Оцінка “відмінно” ставиться за роботу, котра виконана на високому теоретичному рівні, глибоко розкриває питання теми, показує широку ерудицію автора, пов’язує теорію з практикою, містить самостійний аналіз фактичного матеріалу, елементи творчості.

Оцінка “добре” припускає також високий теоретичний рівень, повний і всебічний розгляд питань курсової роботи, широке і вміле використання джерел, самостійність у викладанні. Разом з тим, в такій роботі можуть бути недоліки (наприклад, неточності у формулюванні наукового апарату, редакційні погрішності).

Оцінка “задовільно” ставиться за роботу, яка правильно і достатньо повно викладає питання теми, але має недоліки в теоретичному рівні роботи та її оформленні. У випадку неповного або неправильного висвітлення основних питань теми. дослівного списування значної частини тексту з літературних джерел а також при наявності інших істотних недоліків робота оцінюється “незадовільно” і до захисту не допускається ( повертається на повну переробку, або студент вибирає іншу тему).

Курсові роботи з позитивними відзивами ставляться до захисту. За два – три дні перед захистом курсової роботи студент знайомиться на кафедрі з рецензією на неї. В процесі підготовки до захисту студент звертає особливу увагу на критичні зауваження і побажання рецензента проводить додаткову роботу з джерелами, фактичним матеріалом. Вивчає окремі питання теми, усуває неточності у викладенні, оформленні роботи. В результаті цієї додаткової роботи студент підготовляє необхідний матеріал, котрий може бути оформлений у вигляді письмових вставок в окремі розділи, або використані ним при усних відповідях на зроблені рецензії, зауваження в процесі захисту роботи.

Захист курсової роботи здійснюється за графіком, розробленим цикловою комісією. Комісія складається з двох – трьох викладачів і проводить захист в присутності студентів. Студенти, що несвоєчасно підготували та захистили курсові роботи, або ж отримали незадовільні оцінки, до екзаменаційної сесії не допускаються.

 

4. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Акціонерне товариство як суб'єкт цивільно-правових відносин.
 2. Аліментні обов'язки батьків і дітей.
 3. Аліментні обов'язки подружжя.
 4. Власність як природне право людини.
 5. Відшкодування шкоди, завданої актами (діями) законодавчої та виконавчої влади.
 6. Державна реєстрація прав на нерухомість: проблеми та перспективи реалізації.
 7. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.
 8. Договір найму (оренди) та прокату: порівняльно-правовий аналіз.
 9. Договір найму (оренди) житла в приватному фонді: теорія і практика.
 10. Договір управління майном та довірча власність – порівняльна характеристика.
 11. Договір будівельного підряду і його характерні ознаки.
 12. Договір побутового підряду і його характерні ознаки.
 13. Договір найму (оренди) земельної ділянки: поняття, ознаки та загальна характеристика.
 14. Договір банківського вкладу (депозиту).
 15. Договори про передачу майна у власність: поняття, види та загальна характеристика.
 16. Емфітевзис та суперфіцій: поняття та правові засади застосування.
 17. Захист авторських і суміжних прав.
 18. Захист порушених прав інтелектуальної власності.
 19. Здійснення спадкових прав.
 20. Захист права власності в позовному порядку.
 21. Забезпечення виконання зобов’язань: види, функції та сфера застосування.
 22. Забезпечувальна сутність завдатку та відмежування його від авансу.
 23. Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права України.
 24. Захист честі, гідності та ділової репутації учасників цивільних правовідносин.
 25. Зобов’язання по вчиненню дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення.
 26. Зобов’язання, що виникають із спільної діяльності.
 27. Загальна характеристика зобов’язань, що випливають з розрахунків.
 28. Особисті немайнові права в цивільному праві України.
 29. Особливості укладення договорівна торгах, біржах, аукціонах, за результатами конкурсу.
 30. Особливості відшкодування (компенсації) моральної шкоди.
 31. Особливості відшкодування шкоди, завданої актами правоохоронних органівта органів судової влади.
 32. Особисті немайнові і майнові права та обов’язки подружжя.
 33. Організаційно-правові форми непідприємницьких товариств.
 34. Особливості відшкодування ядерної шкоди.
 35. Позовна давність як строк захисту цивільних прав.
 36. Поняття, зміст і підстави деліктної шкоди.
 37. Поняття та правова природа договору банківського вкладу.
 38. Поняття та правова характеристика договору банківського рахунка.
 39. Поняття і види нерухомого майна.
 40. Поняття договору як правочину, документа та правовідношення.
 41. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.
 42. Правові засади здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав.
 43. Правові засади набуття та припинення права власності.
 44. Право інтелектуальної власності на «ноу-хау».
 45. Правова природа авторського права.
 46. Правові аспекти цивільно-правової відповідальності.
 47. Правові основи права винаходу, корисної моделі та промислового зразка.
 48. Представництво в цивільному праві.
 49. Правочин: поняття, загальна характеристика та види.
 50. Правовий статус фізичної особи – підприємця.
 51. Правова природа опіки та піклування: підстави встановлення та зняття.
 52. Правова природа договорів про надання послуг.
 53. Права та обов’язки сторін за договором найму (оренди) житла.
 54. Правова характеристика договору довічного утримання (догляду).
 55. Правові наслідки порушення зобов’язання.
 56. Правові аспекти відмежування гарантії від поруки.
 57. Правова природа шлюбного договору (контракту).
 58. Правові засади усиновлення (удочеріння) за сімейним законодавством України.
 59. Публічна обіцянка винагороди як різновид недоговірних зобов’язань.
 60. Правовий статус інституту сім’ї за сімейним законодавством України.
 61. Правові засади реалізації спадкових прав за законодавством України.
 62. Рента: особливості укладення та розірвання договору.
 63. Співвідношення договору про передачу «ноу-хау» з ліцензійним договором і договором комерційної концесії.
 64. Співвідношення кредитного договору та договору позики.
 65. Співвідношення договору доручення та довіреності.
 66. Співвідношення договору лізингу та договору найму.
 67. Співвідношення договору транспортного експедирування та договору перевезення вантажу.
 68. Специфіка оформлення договорів зберігання.
 69. Страхування та система страхових зобов’язань.
 70. Страхові зобов’язання як вид цивільно-правових зобов’язань.
 71. Характеристика правовідношень, що породжуються договором позички.
 72. Цивільно-правове значення місця проживання фізичної особи.
 73. Цивільна правосуб’єктність суб’єктів цивільних правовідносин.
 74. Цивільні правовідносини як соціально-правове явище.
 75. Цивільне право України в цивільно-правовій системі сучасності.
 76. Цивільне право як галузь приватного права.
 77. Цивільно-правова природа факторингу.
 78. Цивільно-правовий договір:поняття та види.
 79. Цивільно-правова відповідальність у системі правових наслідків порушення зобов’язання.
 80. Цінні папери як об’єкти цивільних прав.
 81. Шлюб: поняття, порядок укладання та розірвання.
 82. Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин.
 83. Юридична характеристика договору дарування.

 

 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Нормативно-правові акти:

 

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 

 1. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року, Женева, 6 вересня 1952 р. (ратифіковано у листопаді 1973 р.) // http://www.zakon.rada.go.ua.

 

 1. Договір про закони щодо товарних знаків (Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності), Женева, 27 жовтня 1994 р. (ратифіковано 13 жовтня 1995 р.) // http://www.zakon.rada.go.ua.

 

 1. Факультативний протокол про обов'язкове вирішення спорів, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 8 грудня 1969 р. // http://www.zakon.rada.go.ua.

 

 1. Європейська Конвенція про формальні вимоги до заявки на патент (Париж, 11 грудня 1953 р.) // http://www.zakon.rada.go.ua.

 

 1. Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства, Лондон, 7 червня 1968 р. (ратифіковано постановою Верховної Ради України № 3385-12 від 14 липня 1993 р.) // http://www.zakon.rada.go.ua.

 

 1. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. // Международное частное право: Сб. док. — М.: БЗК, 1997. — С. 201-220.

 

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

 

 1. Житловий кодекс УРСР від // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. - №28. – Ст.547.

 

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18-22. — Ст. 144.

 

 1. Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 25. — Ст. 274.

 

 1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 21-22. — Ст. 135.

 

 1. Земельний кодекс України від // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27

 

 1. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Затв. Законом України від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 4. — Ст. 19.

 

 1. Закон України від 3 грудня 1990 р. "Про ціни та ціноутворення" // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 32. — Ст. 650.

 

 1. Закон України від 19 вересня 1991 р. "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.

 

 1. Закон України від 2 вересня 1993 р. "Про нотаріат" // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

 

 1. Закон України "Про авторське право і суміжні права": За станом на 5 червня 2001 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське вид-во, 2001. — 28с.

 

 1. Закон України від 7 березня 1996 р. "Про страхування" // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18. — Ст. 78.

 

 1. Закон України від 15 травня 2003 р. "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 31-32. — Ст. 263.

 

 1. Закон України від 23 лютого 2006 р. "Про цінні папери та фондовий ринок" // http://www.zakon.rada.go.ua.

 

 1. Закон України від 2 жовтня 1992 р. «Про інформацію» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 16 червня 1999 р. «Про охорону прав на зазначення походження товарів» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 15 грудня 1993 р. «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 15 грудня 1993 р. «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 15.грудня 1993 р. «Про охорону прав на промислові зразки» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 1 липня 2004 р. «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 29 листопада 2001 р. «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 10 грудня 1997 р. «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 6 липня 2012 р. «Про депозитарну систему України» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 23 квітня 1991 р. «Про свободу совісті і релігійні організації» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 7 жовтня 1997 р. «Про професійних творчих працівниківта творчі спілки» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 16 вересня 1997 р. «Про благодійництво та благодійні організації» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 15 вересня 1999 р. «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 16 червня 1992 р. «Про об’єднання громадян» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 5 квітня 2001 р. «Про політичні партії в Україні» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 20 грудня 2001 р. «про кредитні спілки» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 10 квітня 1992 р. «Про споживчу кооперацію» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 10 липня 2003 р. «Про кооперацію» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 17 вересня 2008 р. «Про акціонерні товариства» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 22 березня 2012 р. «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 8 лютого1995 р. «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 12 грудня 2001 р. «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 2 жовтня 2012 р. «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 5 квітня 2001 р. «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 12 липня 2001 р. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 7 грудня 2000 р. «Про банки та банківську діяльність» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 1 липня 2004 р. «Про транспортно-експедиторську діяльність» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 1 червня 2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 5 квітня 2001 р. «Про автомобільний транспорт» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 19 червня 2003 р. «Про соціальні послуги» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 6 липня 1995 р. «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 12 травня 1991 р. «Про захист прав споживачів» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 16 листопада 1992 р. «Про основи містобудування» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 20 травня 1999 р. «Про архітектурну діяльність» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 1 червня 2010 р. «Про здійснення державних закупівель» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 25 грудня 2008 р. «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 16 грудня 1997 р. «Про фінансовий лізинг» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Закон України від 6 жовтня 1998 р. «Про оренду землі» // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Паризька конвенція з охорони промислової власності від 20 березня 1883р. // Електронний ресурс [http://zakon2.rada.gov.ua/laws].

 

 1. Указ Президента України від 15 червня 1993 р. "Про корпоратизацію підприємств" // Уряд. кур'єр. — 1993. — 17 черв.

 

 1. Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 1040 від 26 листопада 2006 р. // http://www.zakon.rada.go.ua.

 

 1. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Затв. наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 2004 р. // http://www.zakon.rada.go.ua.

 

 1. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів: Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 349 від 26.05.2006 р. // http://www.zakon.rada.go.ua.

 

 1. Методика оцінки майна: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 1891 від 10 грудня 2003 р. // Уряд. кур'єр. — 2004. — № 21. — 4 лют.

 

 1. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель: Затв. наказом Міністерства освіти і науки України № 197 від 15 березня 2002 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. № 364/6652 // http://www.zakon.rada.go.ua.

 

 1. Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні (статті 79-99 Статуту): Затв. наказом Міністерства транспорту України № 334 від 28 травня 2002 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 липня 2002 р. № 566/6854 // http://www.zakon.rada.go.ua.

 

 1. Рішення Конституційного суду України по справі про конституційне звернення НБУ відносно офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 58 Конституції України (зворотна дія закону) від 9 лютого 1999 р. // Офіц. вісн. — 1999. — № 7. — Ст. 255.

 

 1. Розв'язання у судовій практиці колізій між нормами Цивільного кодексу України і спеціальним законодавством: Постанова Вищого господарського суду України від 1 липня 2004 р. у справі № 18/10в // Вісн. господар. судочинства. — 2004. — № 4. — С. 146-149.

 

 1. Статус суб'єктів господарювання як об'єкт судового розгляду: Постанова Вищого господарського суду України від 29 липня 2004 р. у справі №№ 17/19 // Вісн. господар. судочинства. — 2004. — № 4. — С. 131-132.

 

 1. Про судову практику по справах щодо захисту права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. // Правовісник. – 1996 - №1.

 

 1. Про судову практику у справах про спадкування: Постанова Пленуму Верхов. Суду України від 30 травня 2008 р. №7 // Вісн. Верхов. Суду України. – 2008. - №6.

 

 1. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 р. №9 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws.

 

 

Наукова література

 

 1. Антологія української юридичної думки: В 6 т. Т. 6. Цивільне право / Упоряд.: Я. М. Шевченко, І. Б. Усенко, Г. П. Темченко, Т. І. Бондарук, С. Є. Морозова. — К.: Юрид. кн., 2003. — 584 с.

 

 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: підручник. — 2 вид., стер. — К. : Знання, 2008. — 431c.

 

 1. Берлач А.І. Біржове право України: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2008. — 316c.

 

 1. Венедіктова І. В.. Договір довірчого управління майном в Україні: Навч.-наук. посібник. — Х. : Консум, 2004. — 215с.

 

 1. Гриджук Д.М., Олійник В.О. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань. — К. : Оріяни, 2002. — 321с.

 

 1. Джунь В. В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: Моногр. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: Юрид. практика, 2006. — 384 с.

 

 1. Другова В.А. Договір іпотеки за цивільним законодавством України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 18 с.

 

 1. Дякович М.М. Сімейне право: навч. посіб. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — К.: Правова єдність, 2009. — 512с.

 

 1. Ельбрехт В.В. Договір страхування майна фізичних осіб: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2009. — 19с.

 

 1. Ківалов С. В., Червоний Ю. С., Волосатий Г. С., Калитенко О. М.. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України: пер. з рос., перероб. і доп. / Ю.С. Червоний (ред.). — К.; О. : Юрінком Інтер, 2008. — 504с.

 

 1. Клименко О.М. Договір довічного утримання / Центр правових досліджень Фурси. — К. : Видавець Фурса С.Я., 2006. — 40с.

 

 1. Косенко В. М.. Договір по найму (оренди). — К.: Видавець Фурса С.Я., 2007. — 64с.

 

 1. Крупка Ю.М. Операції з нерухомістю : коментар законодавства, судова практика // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К. : Юрінком Інтер, 2012. - №6.- 288 с.

 

 1. Кузнецова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 526 с.

 

 1. Кужко О.С. Договір транспортного експедирування: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права та підприємництва Академії правових наук України. — К., 2008. — 19с.

 

 1. Лепех С.М. Кредитний договір: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 19с.

 

 1. Олюха В.Г. Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20с.

 

 1. Отраднова О.О. Недоговірні зобов'язання в цивільному праві України: навч. посібник. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 240с.

 

 1. Простибоженко О. Договір міни / Центр правових досліджень. — К. : Видавець Фурса С.Я., 2005. — 124с.

 

 1. Пульнєва О. С., Фурса Є. І., Фурса С. Я.. Договір дарування / Центр правових досліджень. — К.: Видавець Фурса С. Я., 2005. — 52с.

 

 1. Прилуцький Р. Б. Щодо поняття та організаційно-правової форми біржі // Вісн. господар. судочинства. — 2007. — № 2. — С. 148-155.

 

 1. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс: підручник. — 2-ге вид., доп. — К. : Правова єдність ; Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. — 594с.

 

 1. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право: академічний курс:підручник. — К. : Правова єдність, 2009. — 264с.

 

 1. Сибіга О.М. Договір комісії за цивільним кодексом України: автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 22 с.

 

 1. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К. : КНТ, 2008. — 625с.

 

 1. Тлумачний словник з цивільного права / За заг. ред. д-ра юрид. наук В. М. Селіванова. — К.: Ін-т приватного права і підприєм­ництва Акад. правових наук України, 1998. — 228 с.

 

 1. Ульяненко О. О. Шлюбний договір у сімейному праві України. — К.: Грот, 2004. — 124с.

 

 1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзери (керівник авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 1. — 736 с.

 

 1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзери (керівник авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзе-ри, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 2 — 640 с.

 

 1. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.:У 2 т. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ярослава Миколаївна Шевченко (заг.ред.) — 2.вид., доп. і перероб. — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2006.Т. 1 : Загальна частина. — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2006 — 696с.

 

 1. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.:У 2 т. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ярослава Миколаївна Шевченко (заг.ред.) — 2.вид., доп. і перероб. — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2006.Т. 2 : Особлива частина. — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2006 — 520с.

 

 1. Цивільне право: підручник : у 2 т. / В.І.Борисова (кер. авт. кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. - 656 с.

 

 1. Цивільне право: підручник : у 2 т. / В.І.Борисова (кер. авт. кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 2. - 816 с.

 

 1. Цивільне та сімейне право України: підручник / Одеська національна юридична академія / Є.О. Харитонов (ред.), Н. Ю. Голубєва (ред.). — К. : Правова єдність, 2009. — 968c.

 

 1. Цивільний кодекс Укаїни: Наук.-практ. комент.: У 2 ч.: Ч. 1. / Я. М. Шевченко. — К.: ІнЮре, 2004. — 692 с.

 

 1. Цивільний кодекс Укаїни: Наук.-практ. коментар: У 2 ч.: Ч. 2 / Я. М. Шевченко. — К.: ІнЮре, 2004. — 862 с.

 

 1. Якубівський І.Є. Договір фінансового лізингу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 17с.

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст директора з навчальної роботи

___________ О.М.Тубичко

“____”__________ 20___р.

 

 

Тематика курсових робіт з Цивільного та сімейного права

 

Тема1. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн

Вступ.

 1. Необхідність вивчення зарубіжного права.
 1. Предмет і система цивільного і торгового права зарубіжних країн.
 1. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн.
 1. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн.

Висновок.

 

Тема 2. Цивільні правовідносини

 

Вступ.

 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин.
 1. Елементи цивільно-правових відносин: суб’єкти, об’єкти, суб’єктивне цивільне право, суб’єктивний обов’язок.
 1. Види цивільно-правових відносин.
 1. Захист честі, гідності, ділової репутації громадян і організацій.

Висновок.

 

Тема 3. Громадяни, як суб’єкти цивільного права

 

Вступ.

 1. Поняття та зміст цивільної правоздатності громадян.
 1. Поняття, види та об’єкт дієздатності громадян.
 1. Визначення громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим.
 1. Ім.’я та місце проживання громадян. Акти громадського стану.

Висновок.

 

Тема 4. Юридичні особи

 

Вступ.

 1. Поняття правосуб’єктості юридичної особи.
 1. Види юридичних осіб та особливість юридичної особи.
 1. Філіали і представництва юридичних осіб.
 1. Види підприємств та особливості їх правового положення.
 1. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб.

Висновок.

 

Тема 5. Господарські товариства і виробничі кооперативи

 

Вступ.

 1. Поняття та особливості господарського товариства і виробничого кооперативу. Їх місце в системі юридичних осіб.
 1. Види господарських товариств, їх правове становище.
 1. Правове становище виробничого кооперативу.
 1. Роль господарських товариств і виробничих кооперативів під час реформування економіки АПК.

Висновок.

 

 

Тема 6. Об’єкти цивільних прав

 

Вступ.

 1. Поняття та види об’єктів цивільних прав.
 1. Речі. Класифікація речей. Майно.
 1. Гроші та цінні папери.
 1. Діяльність як об’єкт цивільного права.
 1. Особисті немайнові блага.

Висновок.

 

 

Тема 7. Право власності в Україні

 

Вступ.

 1. Поняття власності і права власності. Право власності в об’єктивному та суб’єктивному значенні та його елементи.
 1. Формування інституту права власності в період ринкової реформи в Україні.
 1. Зміст права власності в Україні.
 1. Способи набуття і припинення права власності.
 1. Встановлення моменту виникнення права власності.

Висновок.

 

 

Тема 8. Право приватної власності

 

Вступ.

 1. Поняття права приватної власності за законодавством України.
 1. Об’єкти і суб’єкти права приватної власності.
 1. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян.
 1. Зміст і здійснення права приватної власності.
 1. Роль і місце приватної власності під час реформування економіки АПК в Україні.

Висновок.

 

 

Тема 9. Право державної та комунальної власності

 

Вступ.

 1. Особливості держави, як суб’єкта цивільного права.
 1. Загальні положення права державної та комунальної власності.
 1. Підстави виникнення права державної та комунальної власності.
 1. Право повного господарського відання і право кооперативного управління-основні форми здійснення права державної та комунальної власності.
 1. Зміст інституту права повного господарського відання і права кооперативного управління.

Висновок.

 

Тема 10. Право спільної власності

 

Вступ.

 1. Поняття права спільної власності.
 1. Право спільної часткової власності.
 1. Право спільної сумісної власності. Правовий статус власності подружжя.
 1. Особливості деяких різновидів права спільної власності.

Висновок.

 

 

Тема 11. Захист права власності

 

Вступ.

 1. Поняття, особливості та основні способи цивільно-правового захисту права власності.
 1. Віндикаційний позов.
 1. Негаторний позов.
 1. Право про виключення майна з опису ( звільнення майна з-під арешту).
 1. Позов про визнання права власності та інші способи захисту права власності.

Висновок.

 

 

Тема 12. Загальні положення зобов’язального права

 

Вступ.

 1. Загальна характеристика зобов’язальних відносин.
 1. Порядок виконання зобов’язань.
 1. Способи забезпечення виконання зобов’язань.
 1. Відповідальність за порушення зобов’язань.
 1. Припинення зобов’язань.

Висновок.

 

 

Тема 13. Договори передачі майна у власність

 

Вступ.

 1. Договір купівлі-продажу.
 1. Договір міни.
 1. Договір дарування.
 1. Договір довічного утримання.

Висновок.

 

 

Тема 14. Договір купівлі-продажу

 

Вступ.

 1. Поняття, значення та види договору купівлі-продажу.
 1. Сторони в договорі.
 1. Предмет договору. Ціна у договорі. Форма договору.
 1. Зміст договору купівлі-продажу.
 1. Правове регулювання купівлі-продажу на біржах.

Висновок.

 

 

Тема 15. Договори про тимчасове користування майном

 

Вступ.

 1. Майновий найом.
 1. Оренда. Лізинг.
 1. Договір побутового прокату.
 1. Безоплатне користування майном.
 1. Інститут прав на чужі речі за Цивільним кодексом України.

Висновок.

 

 

Тема 16. Житлове право України

 

Вступ.

 1. Житловий фонд України та порядок надання жилих приміщень.
 1. Поняття, зміст і предмет договору найму жилого приміщення.
 1. Права та обов’язки наймача та членів його сім’ї на користування жилим приміщенням.
 1. Зміна та припинення договору найму жилого приміщення.
 1. Піднайом жилого приміщення.

Висновок.

 

 

Тема 17. Зобов’язання по страхуванню

 

Вступ.

 1. Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання.
 1. Страхове зобов’язання. Основні страхові поняття.
 1. Зобов’язання з добровільного страхування.
 1. Зобов’язання з обов’язкового страхування.

Висновок.

 

 

Тема 18. Договори про надання юридичних і фактичних  послуг

 

Вступ.

 1. Договір доручення.
 1. Договір комісії.
 1. Договір схову.
 1. Договір про охорону об’єктів.
 1. Договір консалтингу.

Висновок.

 

 

Тема 19. Спільна діяльність

 

Вступ.

 1. Поняття та основні види зобов’язань за спільною діяльністю.
 1. Договір простого товариства.
 1. Установчі договори.

Висновок.

 

 

Тема 20. Позадоговірні зобов’язання

 

Вступ.

 1. Зобов’язання, що виникають із створення небезпеки при порушенні довкілля.
 1. Загальна характеристика зобов’язань із заподіяння шкоди.
 1. Зобов’язання із врятування колективного і державного майна.
 1. Зобов’язання з безпідставного придбання і збереження майна.

Висновок.

 

 

Тема 21. Спадкове право

Вступ

 1. Поняття та значення спадкування та спадкового права.
 1. Відкриття спадщини.
 1. Спадкування за законом.
 1. Спадкування за заповітом.
 1. Порядок реалізації спадкових прав.

Висновок

 

Тема 22. Відносини батьків та дітей

Вступ

 1. Особисті права і обов’язки батьків та дітей.
 1. Майнові правовідносини батьків і дітей, інших членів сім’ї та родичів.
 1. Усиновлення ( удочеріння ).

Висновок

 

 

тема23. Спадкування за заповітом

 

Вступ.

 1. Поняття та види заповітів. Порядок складання заповітів
 2. Спадкування за заповітом
 3. Особливі заповідальні розпорядження
 4. Порядок реалізації спадкових прав

Висновок.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток 2

 

міністерство ОСВІТИ І НАУКИ україни

Вознесенський коледж Миколаївського національного аграрного університету

 

КУРСОВА РОБОТА

 

на тему: __________________________________________

_________________________________________________  

 

 

Виконав студент _______курсу

Групи № ____

_______________________________

_______________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник _______________________

                                                                                              (прізвище та ініціали)

                                                                     Дата підготовки роботи __________

Дата захисту роботи _____________

Оцінка _____________

 

 

м.Вознесенськ

20___

 

Додаток 3

Зразок оформлення рецензії на курсову роботу

 

Р Е Ц Е Н З І Я

про якість курсової роботи і готовність її до захисту

 

на курсову роботу з дисципліни Цивільне та сімейне право_______________

 

студента групи_____________________________________________________

(прізвище, імя по батькові)

 

на тему____________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Курсова робота виконана відповідно до завдання і складається з ___________

__________________________________________________________________

 

      Стисла характеристика розділів роботи:

 

      У вступі - _____________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        

       В основній частині (характеристика і якість текстової частини роботи)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     У висновках ( вказати про висновки та пропозиції студента. Рівень їх

професійного обґрунтування та практичне значення)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Якість оформлення роботи:

 

Позитивні сторони__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Недоліки __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Курсова робота до захисту _______ допускається

 

« _____»     ____________________________________   20 __ р.

 

Рецензент _________________                 ________________________________

(підпис)        (прізвище, імя, по батькові)

 

Курсову роботу заслухано комісією

« ____»         ______________________________________20 __  року.

 

Оцінка « _______»  ( _______________________)

 

    _____________                                 _________________________

            підпис                                              ( прізвище та ініціали)

 

 

    _____________                                  ________________________

підпис                ( прізвище та ініціали)

 

 

_____________                                 _________________________

            підпис                                              ( прізвище та ініціали)

 

         Додаток 4

 

                                                           Міністерство освіти і науки України

                                Вознесенський коледж Миколаївського національного аграрного університету.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з навчальної роботи

___________ О.М.Тубичко

“____”__________ 20___р.

 

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з цивільного та сімейного права

 

 

 Студент (ки) 3 курсу______ групи

_____________________________________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

Тема роботи __________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­____________

__________________________________________________________________

 

Затверджено рішенням циклової комісії викладачів правових дисциплін

(протокол № ____  від « ___» _________ 20 ____ р.)

 

1.Термін здачі закінченої роботи _________________________________

2.Зміст (план) курсової роботи:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата видачі завдання _____________________________________________

 

Керівник курсової роботи                                                       Ставицька І.О Завдання прийняв до виконання  « ____» _______________________ 20 ___ р.

__________________

                                                                                                       (підпис студента)

 

Додаток 5

 

                                     Зразок оформлення змісту курсової роботи

 

                                                        З  М  І  С  Т

 

                           ВСТУП__________________________________________________2

1.Історія спадкового права __________________________________6

2. Поняття та види заповітів. Порядок  складання заповітів______12

3.  Спадкування за заповітом _______________________________16

4. Особливі заповідальні розпорядження _____________________22

5. Порядок реалізації спадкових прав ________________________28

                           ВИСНОВОК_____________________________________________31

Список використаних джерел_______________________________34

                           Додатки_________________________________________________39

Додаток 6

 

       Зразок оформлення наказу про закріплення тем курсових робіт за студентами

Вознесенський коледж Миколаївського національного  аграрного університету

 

Н А К А З  № ___

« _____» ________________ 20____р.

 

Про закріплення тем курсових робіт

з дисципліни «Цивільне та сімейне право»

за студентами 3 курсу спеціальності «Правознавство» гр._____.

 

Відповідно до навчального плану спеціальності «Правознавство» денної форми  навчання

Н А К А З У Ю:

 

Затвердити перелік тем курсових робіт з дисципліни «Цивільне та сімейне право» та закріпити їх за студентами Ш курсу денної форми навчання спеціальності «Правознавство».

 

Перелік тем курсових робіт та списки студентів додаються.

Курсові роботи виконати і здати  на перевірку в навчальну частину

до « _____ « _____________ 201 ____ р.

Захист курсових робіт провести згідно графіка в закріплених за групами

аудиторіях.

 

                  Директор                                       Л.М.Цимбалюк

 

Додаток 7

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВХ РОБІТ З

ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО»

 

 1. Цивільне право як галузь права.
 2. Джерела цивільного права та їх загальна характеристика.
 3. Принципи цивільного права та їх загальна характеристика.
 4. Цивільні правовідносини: поняття та види.
 5. Субєкти цивільного права.
 6. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 7. Фізична особа-підприємець як суб’єкт цивільного права.
 8. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права.
 9. Держава країна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади як суб’єкти права.
 10. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків.
 11. Право суб’єктів цивільного права на захист цивільних прав та інтересів за цивільним законодавством України.
 12. Відшкодування моральної шкоди: практика застосування.
 13. Відшкодування моральної шкоди: поняття та зміст.
 14. Опіка та піклування як цивільно-правові інститути.
 15. Правові осови створення та діяльності підприємницьких товариств.
 16. Особливості правового статусу непідприємницьких товариств.
 17. Філії та представництва якокремі підрозділи юридичноїособи.
 18. Порядок створення юридичних осіб.
 19. Способи створення юридичних осіб.
 20. Установчі документи та органи юридичних осіб.
 21.  
 22. Правовий статус юридичних осіб публічного права.
 23. Правовий статуюридичних осіб приватного права.
 24. Форми припинення юридичних осіб
 25. Ліквідація к форма припинення юридичної особи.
 26. Реорганізація як форма припинення юридичної особи.
 27. Правовий статус господарських товариств.
 28. Правовий статус відкритих акціонерних товариств.
 29. Правовий статус закритих акціонерних товариств.
 30. Повне товариство: поняття та правовий статус.
 31. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.
 32. Осбливості здійснення діяльності командитними товариствами.
 33. Види об’єктів цивільних прав.
 34. Оборотоздатність об’єктів цивільни прав.
 35. Речі як об’єкти цивільних прав.
 36. Гроші та валютні цінності як об’єкти цивільних прав.
 37. Цінні папери як об’єкти цивільних прав.
 38. Становлення та розвиток ринку цінних паперів в Україні.
 39. Інформація як особливий об’єкт цивільних прав.
 40. Особисті немайнові блага: види та способи захисту.
 41. Поняття та види правочинів у цивільному праві.
 42. Недійсність правочинів.
 43. Біржові правочини, їх особливості.
 44. Фіктивні та удавані правочини: судова практика.
 45. Поняття та підстави представництва у цивільному праві.
 46. Представництво за довіреністю.
 47. Цивільно-правові строки: поняття та види.
 48. Позовна давність: поняття , значення, межі дії.
 49. Види строків здійснення цивільних прав.
 50. Гарантійні строки та їх загальна характеристик а.
 51. Спеціальна позовна давність.
 52. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи..
 53. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
 54. Право власності: поняття, зміст.
 55. Підстави набуття права власності.
 56. Підстави припинення права власності.
 57. Право приватної васності: підстави набуття та припинення.
 58. Особливості здійснення права спільної власності.
 59. Право власності на землю (земельну ділянку): правове регулювання.
 60. Історичний розвиток речов их прав на чуже майно.
 61. Відшкодування моральної (немайнової шкоди):судова практика в Україні.
 62. Речові права на чуже майно: поняття, зміст.
 63. Захист честі, гідності та ділової репутації фізичних осіб.
 64. Право на донорство – особисте немайнове право, що забезпечує природне
 65. Існування фізичної особи.
 66. Право на особисте життя та його таємницю.
 67. Право на інформацію та таємницю про стансвого здоров’я.
 68. Право на медичну допомогу.
 69. Історичний розвиток права власності.
 70. Зміст права власності та його характеристика.
 71. Форми власності в Україні.
 72. Право спільної сумісної власності подружжя.
 73. Об’єкти праваінтелектуальної власності, їх загальна характеристика.
 74. Правова охорона та захист авторського права.
 75. Виникнення зобов’язань внаслідок заподіяння майнової(матеріальної) та моральної шкоди.
 76.  
 77. Право інтелектуальної власності та суміжні права.
 78. Поняття, особливості та правове регулювання зобов’язань.
 79. Загальні умови виконання зобов’язань.
 80. Загальні умови виконання зобов’язань.