vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Популярнi новини:

Свято Масляної у Вознесенському коледжі МНАУ

23 лютого в Вознесенському коледжі Миколаївського НАУ відбулося святкування Масляної. Усі учасники попрацювали на славу та створили сприятливі умови для збагачення життєвих вражень про свято Масляної, розширили знання присутніх студентів про культуру, традиції та українську національну кухню.

До 100-річчя УЦР

В рамках тижня суспільних та гуманітарних дисциплін в коледжі пройшли заходи, присвячені 100-річчю Української революції та 100-річчю Української Центральної Ради.

Виховна година до Дня Святого Валентина «Хто зверху?»

13 лютого 2017 року відбувся виховний захід – конкурсна програма для студентів 27 і 26 груп «Хто зверху?».

Дослідницька робота студентів

24 лютого у рамках проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін та з нагоди 190 - річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова – українського байкаря, поета, журналіста - викладачем української мови та літератури Возняк Л.В. було проведено екскурс - дослідження «Байка як жанр літератури.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів вищої освіти у

Вознесенському коледжі Миколаївського національного аграрного університету

(державної екзаменаційної комісії)

І. Загальні положення

1.1. Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії для встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти у Вознесенському коледжі Миколаївського національного аграрного університеті (державної екзаменаційної (кваліфікаційна) комісії) розроблено відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», Положення «Про організацію освітнього процесу у Вознесенському коледжі Миколаївського національного аграрного університету» (затвердженого педагогічною радою коледжу), галузевих стандартів освіти та інших нормативних актів України з питань освіти.

1.2 У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

  • екзаменаційна (кваліфікаційна) комісія – створюється з метою проведення державної атестації здобувачів вищої освіти Вознесенського коледжу Миколаївського НАУ;
  • державна атестація здобувачів вищої освітивстановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти;
  • державна атестація здійснюється екзаменаційною комісією після завершення теоретичного та практичного навчання за відповідними освітньо-професійними рівнями;
  • ержавна атестація випускників коледжу завершується присвоєння здобувачу вищої освіти відповідного ступеню й кваліфікації, та видання йому документа про вищу освіту державного зразку. Термін проведення державної атестації визначаються навчальним планом підготовки фахівців з вищою освітою. Термін повноважень державних екзаменаційних комісій становить один календарний рік;
  • випускна дипломна робота (проект) - робота, що виконується на завершальному етапі навчання здобувачів вищої освіти відповідного ступеня вищої освіти та призначена для контролю рівня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики.

 Випускні дипломні роботи (проекти) передбачають систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних виробничих й інших завдань, розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження;

Відзив - оцінка керівником підготовки випускної дипломної роботи (проекту) (далі – проекту (роботи)) його якісного рівня, що включає в себе обґрунтування актуальності теми, логічності і структури викладення матеріалу, якості огляду і аналізу літератури, коректності цитувань і посилань на наведені в тексті цитати інших авторів, коректності і обґрунтованості вибору методів дослідження, якості емпіричного матеріалу, ретельності обробки експериментальних даних, коректності формулювання власних висновків, відповідності висновків меті та завданням проекту (роботи), якості оформлення проекту (роботи), апробацію результатів дослідження.

Рецензія - це критичний відгук на випускну дипломну роботу (проект)  здобувача вищої освіти, що надається висококваліфікованими спеціалістами виробничих, наукових і проектних організацій, працівниками і викладачами вищих навчальних закладів, та містить оцінку випускної дипломної роботи (проекту) за прийнятою шкалою оцінки знань.

1.3. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю державних екзаменаційних комісій здійснює директор коледжу.

Державна атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста, здійснюється державною екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, що затверджується наказам директора колежу відповідно до цього положення, затвердженого педагогічною радою коледжу.

 

1.4. Функціями та обов’язками державних екзаменаційних комісій є:

- комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки студентів-випускників відповідного ступеня;

- вирішення питань про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та видачу диплома (звичайного зразка чи з відзнакою);

- розробка пропозицій щодо підвищенню якості підготовки фахівців з відповідного напряму підготовки (спеціальності).

1.5. Державна атестація проводиться у формі державного екзамену або захисту випускної дипломної роботи (проекту). Державні екзамени можуть проводитись   як один комплексний екзамен із декількох дисциплін навчального плану. Форма проведення державної атестації з фаху визначається галузевими стандартами вищої освіти.

Програми державних екзаменів з  комплексного державного екзамену, а також форма проведення екзамену (усна, письмова, тестування, у т. ч. комп’ютерне) розробляються  і ухвалюються цикловою комісією відповідних дисциплін  і затверджуються  заступником директора з навчальної роботи.

Державна атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестаці , можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

1.7. Перелік та кількість дисциплін, що виносяться на державну атестацію, визначаються галузевими стандартами вищої освіти і навчальними планами відповідних напрямів підготовки (спеціальностей).

1.8. Випускні дипломні роботи (проекти) подаються студентами на відділення у визначений педагогічною радою коледжу термін, який не може бути меншим одного тижня до дня захисту у державній екзаменаційній комісії.

 

ІІ. Порядок комплектування державної екзаменаційної комісії.

Обов’язки голови, членів та секретаря державної комісії.

 

2.1. Державна екзаменаційна комісія створюється щорічно як єдина для усіх форм навчання у складі голови та членів комісії з кожного напряму підготовки (спеціальності) та певних ступенів. Залежно від кількості випускників можливе створення однієї комісії для кількох споріднених напрямів підготовки (спеціальностей) у межах відповідної галузі знань, як правило, на одному відділенні.

2.2. Головою державної екзаменаційної комісії, як правило, призначається висококваліфікований фахівець у відповідній галузі народного господарства або провідний науковець чи науково-педагогічний працівник з напряму підготовки (спеціальності), які не є співробітниками коледжу. Одна й та сама особа може бути головою державної комісії не більше трьох років поспіль.

Списки голів державної комісії за встановленою формою затверджуються ректором  університету не пізніше ніж за два місяці до початку роботи державної екзаменаційної комісії.

Голова державної екзаменаційної комісії зобов’язаний:

- ознайомити всіх членів комісії з їх правами та обов’язками;

- довести до членів державної екзаменаційної комісії основні завдання та вимоги щодо державної атестації студентів, критерії оцінювання якості підготовки випускників, розклад роботи державної екзаменаційної комісії, особливості організації та проведення державного екзамену або захисту випускного дипломного проекту ;

- забезпечити роботу державної екзаменаційної комісії відповідно до затвердженого розкладу;

- обов’язково бути присутнім на проведенні державного екзамену або захисту випускного дипломного проекту, на засіданнях комісії під час обговорення результатів екзаменів, виставленні оцінок, вирішенні питань про присвоєння ступеня вищої освіти та видачі дипломів державного зразка або відмові у їх видачі (з необхідною аргументацією);

- розглядати заяви або скарги студентів з питань порушення прав або необ’єктивної оцінки при захисті випускного дипломного проекту  або державного екзамену та приймати відповідні рішення;

- контролювати роботу секретаря комісії щодо підготовки необхідних документів до початку роботи державної екзаменаційної комісії та оформлення протоколів;

- складати звіт про результати роботи державної екзаменаційної комісії та після обговорення його на заключному засіданні подати директорові коледжу.

Головою державної екзаменаційної комісії не може бути призначений директор, заступник директора, завідувач циклової комісії, екзаменатор, які є співробітниками коледжу.

2.3. Заступником голови державної екзаменаційної комісії призначається директор коледжу, за необхідності можуть призначатися – заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділеннями. В окремих випадках обов’язки голови державної екзаменаційної комісії, за згодою останнього, може виконувати заступник голови державної екзаменаційної комісії.

2.4. Члени державної екзаменаційної комісії призначаються з числа викладачів профілюючої циклової комісії.

З дозволу директора коледжу членами державної екзаменаційної комісії можуть призначатися працівники   інших вищих навчальних закладів (із напрямів підготовки (спеціальностей), кількість фахівців за якими в коледжі недостатня) та представники галузевих об’єднань роботодавців.

2.5. Персональний склад членів комісії та екзаменаторів затверджується директором коледжу за поданням заступника директора з навчальної роботи не пізніше ніж за місяць до початку роботи державної екзаменаційної комісії.

2.6. Засідання державної екзаменаційної комісії оформляються протоколами за встановленою формою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 червня 2013 року № 683, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня  2013 року за № 965/24497. В протоколах відображається оцінка, отримана здобувачем вищої освіти під час державної атестації, рішення комісії про присвоєння студенту кваліфікації за відповідною галуззю знань, напрямом підготовки, спеціальністю та ступенем і про видачу йому диплому загального зразка або диплому з відзнакою.

Книга протоколів зберігається відповідно до вимог інструкції з діловодства.

2.7. Оплата праці голови та членів державної екзаменаційної комісії, які не є працівниками коледжу, здійснюється погодинно відповідно до законодавства. Участь у роботі державної екзаменаційної комісії членів - працівників коледжу планується як педагогічне навантаження з відповідною оплатою.

2.8. Секретар комісії призначається розпорядженням директора коледжу з числа співробітників відділення і не є членом комісії. Секретар державної екзаменаційної комісії несе відповідальність за правильне і своєчасне оформлення документів. Виправлення помилок у документах державної екзаменаційної комісії підтверджуються підписами голови і секретаря державної екзаменаційної комісії.

2.8.1. До початку роботи державної екзаменаційної комісії секретар повинен:

- підготувати бланки протоколів засідання державної екзаменаційної комісії;

- підготувати відомість результатів комп’ютерного тестування студентів зі спеціальності (якщо таке передбачено);

- отримати супровідні документи (накази, розпорядження, довідки про виконання студентами навчального плану і отримані оцінки, залікові книжки, подання Голові ДЕК), що необхідні для забезпечення якісної та кваліфікованої роботи державної екзаменаційної комісії.

2.8.2. Впродовж терміну роботи державної екзаменаційної комісії секретар:

- доводить до відома голови і членів державної екзаменаційної комісії інформацію, що стосується її роботи;

- веде протоколи засідань державної екзаменаційної комісії;

- готує інформацію заступнику директора з навчальної роботи для подання на погодинну оплату роботи членів державної екзаменаційної комісії, які не є співробітниками коледжу.

2.8.3. Перед засіданням державної екзаменаційної комісії секретар отримує від відділення:

- випускні дипломні проекти;

- письмові відзиви, рецензії на випускні дипломні проекти;

- листи-замовлення підприємств на виконання випускного дипломного проекту.

2.8.4. Після завершення засідання державної екзаменаційної комісії секретар комісії:

- передає керівництву відділення оформлений протокол;

- повертає на відділення випускні дипломні  проекти та отримані супровідні документи.

2.8.5. У десятиденний термін, після завершення роботи державної екзаменаційної комісії, випускні дипломні проекти передаються на зберігання до архіву коледжу.

 

ІІІ. Організація і порядок роботи комісії.

 

3.1. Державні екзаменаційні комісії працюють у терміни, визначені графіком освітнього процесу на поточний навчальний рік, що розробляється на основі навчальних планів напрямів підготовки та спеціальностей, затверджується директором коледжу і доводиться відділенням до початку навчального року.

Розклад роботи кожної державної екзаменаційні комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується директором коледжу не пізніше ніж за місяць до початку проведення державних екзаменів або захисту дипломного проекту.

3.2. До державної атестації допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчальних програм та планів з напряму підготовки (спеціальності). Допуском до складання державних екзаменів чи захисту випускного дипломного проекту є наказ про допуск студентів до державної атестації, проект якого подається заступником директора з навчальної роботи.

3.3. Не пізніше ніж за один день до початку державних екзаменів або захисту випускного дипломного проекту  відповідними відділеннями коледжу до державної екзаменаційної комісії подаються:

- наказ (витяг з наказу) коледжу про затвердження персонального складу державної екзаменаційної комісії з напряму підготовки (спеціальності);

- наказ про допуск студентів до державної атестації;

- розклад роботи державної екзаменаційні комісії;

- списки студентів (за навчальними групами), допущених до складання державної атестації;

- зведена відомість, завірена заступником  директора з навчальної роботи, про виконання студентами навчального плану й отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик тощо протягом усього строку навчання;

- залікові книжки студентів, допущених до складання державної екзаменаційні атестації;

- екзаменаційні матеріали (екзаменаційні білети, комплексні кваліфікаційні завдання тощо), розроблені відповідно до програми  комплексного державного  екзамену.

Якщо з певної дисципліни було декілька семестрових екзаменів, до зведеної відомості заноситься середня зважена (відносно розподілу  навчальних годин дисципліни за семестрами) оцінка з округленням її до найближчого цілого значення.

При складанні державних екзаменів з комплексного державного екзамену до державної екзаменаційні комісії додатково подаються:

- навчальна програма комплексного екзамену;

- критерії оцінювання усних або письмових (тестових) відповідей студентів;

- комплект екзаменаційних білетів або комплексних завдань;

- варіанти правильних відповідей (при тестовій формі); перелік наочного приладдя, матеріалів довідкового характеру, технічні та дидактичні засоби й обладнання, що дозволені для використання студентами під час підготовки та відповідей на питання державного екзамену.

Екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік матеріалів та обладнання розробляються викладачами випускових циклових комісій, затверджуються  заступником директора за погодженням із головою державної екзаменаційної  комісії.

Склад рецензентів дипломного проекту затверджується наказом директора за поданням завідувача відділенням. Негативна рецензія не є підставою для недопущення  проекту   до його захисту.

3.4. Складання державних екзаменів чи захист випускного дипломного   проекту проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційні комісії за участю не менше половини її складу за обов’язкової присутності голови комісії.

3.5. При усній формі проведення державного екзамену на одному засіданні державної екзаменаційні комісії проводиться атестація не більше 15 студентів, а при письмовій формі – допускається проведення атестації не більше ніж 50 осіб одночасно. Тривалість усного державного екзамену для одного студента не повинна перевищувати 20 хвилин.

На одному засіданні державної екзаменаційні комісії плануються, як правило, захисти: випускних дипломних робіт – не більше 10, випускних дипломних проектів - не більше 8. Тривалість захисту одного проекту (роботи) встановлюється в межах 20 - 30 хвилин.

Захист проекту (роботи) здійснюється як в коледжі, так і на підприємствах та в організаціях різних форм власності, для яких тематика проектів (робіт), поданих до захисту, становить науково-теоретичну або практичну зацікавленість. У цьому випадку виїзне засідання державної екзаменаційні комісії оформлюється так, як і засідання, що проводиться в коледжі.

3.6. Загальна тривалість державних екзаменів або захисту проекту (роботи) не повинна перевищувати шести академічних годин на день.

3.7. Регламент проведення засідання державної екзаменаційні комісії при захисті дипломного проекту включає:

- оголошення секретарем державної екзаменаційної комісії прізвища, імені та по батькові студента, теми його проекту (роботи) та загальних результатів навчання за програмою (кількість оцінок “відмінно ”, “добре ”, “задовільно ”) – до однієї хвилини;

- оголошення здобутків студента (наукових, творчих, рекомендацій випускової циклової комісії) - до двох хвилин;

- доповідь студента у довільній формі про сутність проекту (роботи),  результати дослідження, наукової новизни і практичної значущості – 10 - 15 хвилин. При цьому можуть використовуватися різні форми візуалізації доповіді: графічний матеріал, визначений завданням на дипломне проектування (згідно з методичними рекомендаціями до виконання дипломного проекту), слайди, мультимедійні проектори, аудіо- , відеоапаратура тощо;

- відповіді на запитання членів комісії – до 15 хвилин;

- оголошення секретарем державної екзаменаційні комісії відзиву керівника або виступ керівника зі стислою характеристикою роботи випускника в процесі підготовки проекту (роботи), ступеня його самостійності у вирішенні питань завдання на дипломне проектування, фахові здібності, можливість присвоєння кваліфікації, особиста думка щодо подальшого використання результатів дослідження  – до двох  хвилин;

- оголошення секретарем державної екзаменаційної комісії рецензії на проект (роботу);

- відповіді студента на зауваження керівника проекту (роботи) та рецензента – 3-5 хвилин;

- оголошення головою державної екзаменаційної комісії результатів захисту.

3.8. Відповідальний працівник відділення готує бланки протоколів засідань державної екзаменаційної комісії для кожної комісії в кількості, що відповідає нормам на один день захисту, формує справу (зшиває окремі бланки протоколів, нумерує сторінки, підписує у директора та скріплює печаткою), відповідно до вимог інструкції з діловодства, та передає її секретарю комісії на відділенні.

Усі розділи протоколів повинні бути заповнені.

Протокол підписують голова та члени комісії, які брали участь у засіданні. Помилки та виправлення у протоколах не допускаються.

Результати складання державних екзаменів і захисту проекту (роботи) визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” з урахуванням теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів. Рішення державної екзаменаційної комісії про оцінку результатів складання державних екзаменів або захисту проектів (робіт), а також про видачу випускникам дипломів (звичайних або з відзнакою) про закінчення коледжу, отримання певного рівня вищої освіти та здобуття певної кваліфікації приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. За однакової кількості голосів голова комісії має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен член комісії, а голова підсумовує результати для кожного студента. За теоретичну і практичну частину екзамену виставляється одна оцінка.

Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених освітньою програмою, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки "добре", склав державні екзамени з оцінками "відмінно"чи захистив випускну дипломну роботу (проект) з оцінкою "відмінно", видається документ про вищу освіту з відзнакою. Рішення про присвоєння освітньої кваліфікації і видачу диплому з відзнакою приймає   державна екзаменаційна комісія.

Перескладання державного екзамену або повторний захист проекту (роботи) з метою підвищення оцінки не дозволяється.

3.9. Коледж на підставі рішення державної екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.

Здобувачам вищої освіти, які успішно склали державні екзамени або захистили проект (роботу) рішенням державної екзаменаційної комісії видається документ про вищу освіту державного зразка.

На підставі рішень державної екзаменаційної комісії видається наказ про випуск, у якому зазначається присвоєна кваліфікація та оцінка захисту.

Якщо відповіді студента на державному екзамені або результати захисту проекту (роботи) не відповідають вимогам галузевих стандартів і встановленим критеріям, студенту, за рішенням державної екзаменаційної комісії, виставляється оцінка “незадовільно”. 

Студент, який не склав державний екзамен або не захистив проект (роботу), наказом директора коледжу відраховується з коледжу як такий, що не пройшов державної атестації. Йому видається академічна довідка встановленого зразка, в якій вказуються результати державної екзаменаційної атестації із зазначенням назв усіх державних екзаменів та захисту проекту (роботи), оцінок, які були отримані на кожному етапі державної атестації.

Якщо студент не з’явився на засідання державної екзаменаційної комісії, то в протоколі комісії зазначається, що він є не атестований у зв’язку з неявкою на засідання комісії.

У випадках, коли захист дипломного проекту визнається незадовільним, державна екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект (роботу) з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену відділенням.

Студенти, які не атестовані у затверджений для них термін і не склали державні екзамени або не захистили випускний дипломний проект (роботу), мають право протягом трьох років після закінчення коледжу на повторну атестацію в наступний термін роботи державної екзаменаційної комісії. У цьому випадку студент поновлюється на період захисту випускної дипломної роботи (проект) або складання державного екзамену на контрактних умовах наказом директора, за поданням завідувача відділенням із зазначенням теми та прізвища керівника. Якщо особа поновлюється на навчання після трирічного терміну, то академічна різниця виводиться з чинного на момент поновлення  навчального плану за напрямом підготовки (спеціальністю).

IV. Підведення підсумків роботи державної екзаменаційної комісії

4.1. Результати письмових державних екзаменів оголошуються головою державної екзаменаційної комісії після перевірки робіт не пізніше наступного дня, а оцінки з усних екзаменів та захисту проектів (робіт) оголошуються в день їх складання (захисту).

4.2. За підсумками діяльності державної екзаменаційної комісії голова комісії складає звіт.

У звіті відображаються рівень підготовки фахівців з напряму підготовки (спеціальності) і характеристика знань студентів, якість виконання проектів (робіт), актуальність їх тематики та відповідність сучасному стану науки, техніки і виробництва. Вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження  щодо забезпечення організації роботи державної комісії тощо. У ньому даються пропозиції щодо:

- покращення підготовки фахівців;

- усунення недоліків в організації проведення державних екзаменів і захисту дипломних проектів (робіт);

- можливості публікації основних положень дипломних проектів (робіт), їх використання у навчальному процесі, на підприємствах і в науково-дослідних установах.

4.3. Звіт про роботу державної екзаменаційної комісії, після обговорення на її заключному засіданні, подається до навчального відділу коледжу у двотижневий термін після завершення роботи державної екзаменаційної комісії.

4.4. На засіданні педагогічної ради коледжу обговорюються результати роботи державної екзаменаційної комісії та затверджується звіт голови комісії.