vkmnau
ГОЛОВНА НОВИНИ РОЗКЛАД ЗМІНИ ДО РОЗКЛАДУ БІБЛІОТЕКА ЗАОЧНИКУ КОНТАКТИ ФОРУМ
Увiйти
Ласкаво просимо
Вознесенський коледж МНАУ радий вiтати тебе сайтi. Зареєструйся або увiйди в свiй аккаунт i вiдкрий для себе можливiсть знаймоств та спiлкування з iншими студентами, або друзями
Зареєструватися
Вхiд
Забули пароль?
Увiйти
Реєстрація
Далі
Реєстрація
Зареєструватися
Методичнi рекомендації для виконання курсової роботи здобувачами освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Популярнi новини:

Методичнi рекомендації для виконання курсової роботи здобувачами освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

ВОЗНЕСЕНСЬК

 

Схвалено рішенням науково-методичною комісією Миколаївського національного аграрного університету від 23.10.2019 р., протокол №2.

 

Укладачі:

Таранова Г.Д. – викладач вищої категорії, викладач – методист Вознесенського коледжу Миколаївського НАУ.

Цимбалюк Л.М. – викладач вищої категорії, викладач – методист Вознесенського коледжу Миколаївського НАУ.

 

Рецензенти:

Марковська Т.С. – викладач облікових дисциплін Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ.

Дубиніна М.В. – к.е.н., доцент, зав. кафедри бухгалтерського обліку Миколаївського НАУ.

 

© Вознесенський коледж Миколаївського НАУ, 2019

ВСТУП

В умовах, які склалися сьогодні на ринку праці та ринку освітніх послуг, підвищення якості підготовки молодших спеціалістів може бути забезпечене не тільки суттєвим удосконаленням методів навчання, але і надійним зворотнім зв’язком, який реалізується через навчальну, творчу та практичну діяльність студентів. Контроль цієї діяльності, тобто контроль якості результатів навчання

 

– одна з важливих проблем методичного характеру.

 

Курсова робота є важливою формою контролю вивчення матеріалу курсу. Її виконання сприяє поглибленому ознайомленню із законодавчо-нормативною і теоретичною базою, станом обліку на конкретному підприємстві, статистичною і обліковою інформацією з проблеми дослідження. До того ж студенти набувають навичок пошуку необхідних інформаційних джерел та матеріалів, їхнього аналізу та узагальнення, досвіду самостійного дослідження та писемного викладання теоретичних і практичних питань. Отже:

 

 • курсова робота є однією із практичних форм звіту студента під час набуття ним теоретичних знань з дисципліни і пов’язана з самостійним вивченням студентами курсу;

 

 • виконана курсова робота дозволяє визначити рівень теоретичної підготовки студента, його вміння самостійно і творчо працювати з науковою літературою, правильно аналізувати, тлумачити і застосовувати чинне законодавство;

 

 • спонукає студентів до самостійної творчої роботи з обліково-економічними джерелами інформації, привчає виділенню головного з неї, підбирати, опрацьовувати і аналізовувати кокретний матеріал, складати таблиці, графіки, діаграми, робити і формулювати відповідні висновки;

 

 • студент має навчитися чітко, послідовно, логічно і економічно грамотно викладати свої думки під час відображення взаємозвязку теорії і практики;

 

 • робота укріплює знання студентів з облікових дисциплін, зокрема з фінансового обліку;

 

 • у студента розвиваються навички працювання з компютерною технікою, Інтернет-ресурсами тощо.

 

Методичні рекомендації з написання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий облік" розроблено з урахуванням Програми науково-методичного центру аграрної освіти для аграрних вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та навчального плану Вознесенського коледжу Миколаївського НАУ для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік».

 

Курсова робота є заключним етапом вивчення дисципліни "Фінансовий облік" і формою контролю знань студентів. Саме тому курсова робота дозволяє визначити ступінь засвоєння студентом теоретичного курсу і застосування отриманих знань на практиці та, як форма самостійної, індивідуальної творчої праці, розвиває здібності критичного мислення, нахили до науково-навчально-дослідної роботи студента.

 

 

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

 

 1. Систематизувати, закріпити та розширити теоретичні знання і практичні навички студентів.

 

 1. Ознайомитись, проаналізувати та відобразити у курсовій роботі первинні і зведені документи, облікові регістри, звітні документи, які

 

 

використовують

на   підприємстві

для   обліку

обраного

об'єкта

 

дослідження.

 

 

 

 

3

Навчитися  на  підставі  фактичної  облікової  інформації  підприємства

 

формувати відповідні висновки.

 

 

 

4

Запропонувати

напрями  удосконалення

обліку   для

обраного

об'єкта

 

дослідження.

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ РОБІТ

 

 1. Актуальність тематики, їхня відповідність сучасному стану науки і перспективам розвитку, практичним завданням майбутньої діяльності фахівця.

 

 1. Вивчення та критичний аналіз чинної законодавчо-нормативної бази, наукових та періодичних інформаційних джерел з теми.

 

 1. Конкретне визначення і відображення в роботі об’єкта, предмета, мети,

 

завдань і методів дослідження.

 

 1. Узагальнення результатів, їхнє обґрунтування, формування конкретних висновків та практичних рекомендацій.

 

 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

 1. Вибір теми курсової роботи.

 

Тему студент обирає самостійно, відповідно до запропонованої тематики (додаток А). Вибираючи тему курсової роботи, студенти, насамперед, повинні керуватися власними інтересами до певної проблематики, запасом знань, напрямом та видом діяльності базового господарства. Робота має будуватися на основі ґрунтовної теоретичної бази і фактичного матеріалу. При цьому, вибираючи тему, слід враховувати наявність та можливість одержання необхідних даних для дослідження.

 

 1. Затвердження теми і плану роботи.

 

Тема і план курсової роботи узгоджують з керівником шляхом складання і підписання завдання на курсову роботу. Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у плані. План курсової роботи містить: вступну частину, три розділи, висновки, додатки та список використаних джерел. Запропоновані плани курсових робіт наведено у додатку Б.

 

 

 

 1. Вивчення законодавчих та нормативних документів, інформаційних

 

джерел; збір, групування, дослідження і викладення фактичного матеріалу.

 

Відповідно до обраної теми студент добирає відповідні нормативно-законодавчі акти та інформаційні джерела (підручники, посібники, наукові статті, Інтернет-ресурси та інші).

 

На підставі вивчення наукової, навчально-методичної літератури, відповідних нормативно-законодавчих актів, відбувається збір, групування, дослідження та викладення накопиченого фактичного матеріалу студентом відповідно до обраної теми курсової роботи. Період дослідження повинен охоплювати 3 роки, включаючи звітний.

 

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми повинні супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність операцій, що здійснюються на підприємстві, їхні особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

 

Джерелами практичної інформації є Наказ про облікову політику підприємства, дані первинного, аналітичного, синтетичного обліку, фінансової і статистичної звітності.

 

 

 

 1. Формування змісту курсової роботи.

 

Обсяг основного тексту (без інформаційних джерел і додатків) курсової роботи має становити 30-35 сторінок рукописного або 20-25 друкованого тексту. Матеріал курсової роботи слід подати у такій послідовності: титульна сторінка; завдання; зміст; вступ; основна частина; висновки; список використаних джерел; додатки.

 

Титульна сторінка (додаток В) містить назву міністерства, найменування навчального закладу, прізвище, ім'я та по батькові й інші відомості про автора, тему курсової роботи з посиланням на об'єкт дослідження, місто і рік.

 

Завдання (додаток Д).

 

Зміст (додаток Ж) містить перелік основних розділів і підрозділів курсової роботи із зазначенням номера початкової сторінки, з якої розпочинається висвітлення матеріалу розділу чи підрозділу. Назви розділів і підрозділів повинні дослівно відповідати заголовкам тексту.

 

У вступі обґрунтовується актуальність і значимість обраної теми роботи, особливості постановки і вирішення питань щодо конкретних умов дослідження. У цій частині роботи слід чітко визначити: мету й завдання роботи, предмет, об'єкт дослідження, зазначити методи та інформаційні джерела дослідження, структуру роботи. Обсяг вступу має становити 1,5 - 2 сторінки.

 

Перший розділ, теоретичний, має містити теоретичне обґрунтування досліджуваних явищ та процесів. У цьому розділі обґрунтовують теоретичні основи обраної проблеми (поняття, визначення, класифікація); надають огляд і оцінку чинних законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної і довідкової бази за досліджуваною проблемою. Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 20% загального обсягу курсової роботи.

 

Другий, аналітичний розділ, забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має поєднати набуті теоретичні знання та вміння аналізувати основні економічні і фінансові показники (додаток З) та особливості облікової політики на прикладі конкретного підприємства. Так, необхідно зазначити мету створення підприємства, організаційну структуру, склад бухгалтерії, наявність і стан Наказу про облікову політику, форму обліку, основні показники розміру виробництва, спеціалізацію і показники фінансового стану підприємства.

 

Завданням третього, практичного розділу, є вивчення і відображення стану первинного, аналітичного, синтетичного обліку обєкта дослідження на підприємстві. Як результат - накреслення на підставі власних досліджень і інформаційних джерел напрямів удосконалення для обраної облікової ділянки (обєкту дослідження). Обсяг третього розділу може становити до 30% загального обсягу курсової роботи.

 

Висновки мають бути структурованими (1,2,3 і т.д.); містити стисле викладення теоретичних і практичних результатів, отриманих автором курсової роботи особисто в ході дослідження. Висновки мають відповідати меті курсової роботи та поставленим у вступі завданням. У висновках не слід викладати пропозиції, які не було розглянуто у курсовій роботі. Обсяг висновків - 1-2 сторінки.

 

Список використаних джерел є невід'ємною частиною курсової роботи. У ньому наводять перелік джерел, які були використані у курсовій роботі (законодавчо-нормативні акти, підручники, посібники, методичні рекомендації, статті, матеріали конференцій, Інтернет-ресурси тощо). На всі наведені у списку джерела мають бути посилання у тексті (не менше 20 найменувань).

 

Додатки. Первинні і зведені документи, облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку, фінансова і статистична звітність (№1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"; №2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"; №3 "Звіт про рух грошових коштів"; №4 "Звіт про власний капітал"; №5 "Примітки до фінансової звітності"; ф. 50 с.-г. "Основні економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств"; Основні

 

господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20_ рік (зі звітності за 2013 рік), фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та інші.

 

 

 

5. Оформлення курсової роботи.

 

Мова курсової роботи - державна, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність - логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є недопустимим. Курсова робота може бути рукописною або машинописною, друкується у

 

Word  6.0  (7.0)  for  Windows,  шрифт  Times  New  Roman,  розмір  шрифту  14,

 

інтервал 1,5. Текст роботи слід розміщувати тільки з одного боку аркуша паперу формату А4 (210х297 мм), залишаючи поля:

 

¾  ліве - 30 мм; ¾  праве - 15 мм; ¾  верхнє - 20 мм; ¾  нижнє - 20 мм.

 

Шрифт друку має бути чітким, чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою. Використовується науковий стиль із дотриманням установлених термінів. Не допускається використання спрощеного стилю, чи надто складних словесних конструкцій, відступів від загальноприйнятої термінології.

 

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи. Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”,

 

“ВСТУП”, “РОЗДІЛ” “ВИСНОВКИ”, “ДОДАТКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, друкують великими літерами симетрично до тексту (шрифт – жирний). Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу (шрифт – жирний). Крапку в кінці заголовка не ставлять.

 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 2 інтервали.

 

Вступ, кожен розділ і висновки курсової роботи треба починати з нової сторінки.

 

Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається. Розділи позначаються порядковими номерами арабськими цифрами (1, 2, 3), підрозділи позначаються номером розділу та підрозділу через крапку (1.1, 1.2

 

або 2.1, 2 .2).

 

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "2.3" (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде

 

заголовок підрозділу.

 

Нумерація сторінок курсової роботи має бути наскрізною. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому кутку без крапки в кінці. Титульна сторінка не має порядкового номера, хоча і рахується.

 

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці слід подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації й таблиці, що розміщенні на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок, розміри якого більші формату А4 доцільно розміщувати у додатках.

 

Ілюстрації. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

 

Наприклад, “Рисунок 1.2 Графік документообігу” (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Після назви ілюстрації крапка не ставиться.

 

Таблиці. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею; друкують як і сам текст. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Номер таблиці має складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Назва таблиці починається з великої літери, після назви крапка не ставиться. наприклад, Таблиця 1.1 Основні законодавчі акти з обліку запасів

 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: Продовження таблиці 2.3.

 

У таблицях слід обов'язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

 

Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

 

Формули. Формули у тексті курсової роботи також послідовно нумерують. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер проставляється біля правого поля аркуша поряд з формулою. Номер формули пишеться в круглих дужках, наприклад (3.1) перша формула третього розділу.

Пояснення  значень  символів,  числових  коефіцієнтів  у  формулах  треба

 

подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони дані у формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

 

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

 

Посилання. У тексті обов’язково мають бути посилання на джерела, із яких була запозичена будь-яка інформація, рисунки, таблиці, які наведено у курсовій роботі. Посилання на першоджерела необхідно робити з використанням квадратних дужок, в яких зазначається порядковий номер джерела у списку використаних джерел та, за необхідності, відповідна сторінка (наприклад [9] або [9, с.25], де „9” – порядковий номер джерела у списку , а „25”

 

– сторінка, з якої взята інформація).

 

Після кожного рисунку або таблиці наводять джерело, за даними якого вони побудовані (шрифт - 12). Для чого вказують, наприклад:

 

Джерело: розраховано і побудовано за даними [9].

 

Джерело: розраховано на підставі інформації фінансової (статистичної) звітності (назва господарства).

 

Джерело: власна розробка.

 

Додатки.

 

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожний такий додаток, повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки.

 

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток__» і велика літера, що позначає додаток.

 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, Додаток А, Додаток Б. Один додаток позначається як Додаток А.

 

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках нумерують у межах кожного додатка, наприклад: «Рисунок Д.1.2.» – (другий рисунок першого розділу додатка Д), «формула (А. 1)» - перша формула додатка А.

 

Список використаних джерел розміщують в алфавітному порядку або за згадуванням по тексту роботи. Складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ГОСТ 7.1-84. Бібліографічні описи документа. Загальні вимоги і правила складання). Вимоги до оформлення списку використаних джерел наведено у додатку К.

 

 1. Доопрацювання (за необхідності) та захист курсової роботи.

 

 

За    результатами    перевірки    викладачем    курсова    робота    може     бути

 

допущена до захисту або, за наявності недоліків, - повернена на доопрацювання та переробку. Відповідність роботи Методичним рекомендаціям та недоліки, виявлені викладачем у курсовій роботі, оформлюють Рецензією за підписом викладача. Після усунення недоліків студентом, робота (перевірена викладачем повторно) допускається до захисту. Захист курсової роботи відбувається в усній формі у визначений викладачем час. Відповідно до затвердженого графіку економічного відділення коледжу проводять Конференцію із захисту курсових робіт. Участь у конференції беруть усі студенти групи (груп), участь з доповіддю - 20% студентів групи. У доповідь на конференцію (до 10 хвилин) доцільно включити: актуальність теми дослідження, характеристику обєкта дослідження, особливості ведення обліку обраного обєкту на підприємстві, накреслені напрями удосконалення. Виступ бажано супроводжувати презентаційними матеріалами на розсуд студента (презентацією основних результатів у PowerPoint; підбіркою облікових документів тощо). Критерії оцінки і захисту курсових робіт наведено у додатку Л. Після успішного захисту курсової роботи викладач виставляє оцінку до Відомості та залікової книжки студента, підтверджуючі записи власним підписом.

 

Курсова робота як підсумковий результат навчання студента, має бути зданою не пізніше, ніж за 20 днів, захищеною - не пізніше ніж за 10 днів до роботи Державного іспиту.

 

Додаток А

 

Перелік тем курсових робіт

 

 1. Облікова політика.
 2. Облік готівкових грошових коштів.
 3. Облік грошових коштів на рахунках в банку.
 4. Облік фінансових інвестицій.

 

 1. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.
 2. Облік розрахунків з різними дебіторами.
 3. Облік розрахунків з підзвітними особами.
 4. Облік зобов’язань перед банком.

 

 1. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.
 2. Облік розрахунків за іншими операціями.

 

 1. Облік розрахунків за податками і платежами.
 2. Облік надходження виробничих запасів.
 3. Облік вибуття виробничих запасів.
 4. Облік руху продукції сільськогосподарського виробництва.
 5. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.
 6. Облік поточних біологічних активів.
 7. Облік надходження основних засобів.

 

 1. Облік вибуття основних засобів.
 2. Облік нематеріальних активів.
 3. Облік інших необоротних матеріальних активів.
 4. Обліку зносу (амортизації) необоротних активів.
 5. Облік і порядок нарахування оплати праці у рослинництві.
 6. Облік і порядок нарахування оплати праці у тваринництві.

 

 1. Облік і порядок нарахування оплати праці у допоміжних виробництвах.
 2. Облік і порядок нарахування оплати праці за час відпусток.
 3. Облік і порядок нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності.
 4. Облік утримань з оплати праці.
 5. Облік доходів і витрат основної діяльності.
 6. Облік доходів і витрат операційної діяльності.

 

 1. Облік інших доходів та інших витрат операційної діяльності.

 

 1. Облік доходів і витрат фінансової діяльності.

 

 1. Порядок формування та облік фінансових результатів діяльності.
 2. Облік капітальних інвестицій.
 3. Облік власного капіталу.
 4. Інвентаризація активів і зобов’язань та облік її результатів.
 5. Облік витрат за елементами.

 

 1. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції рослинництва (зернових і технічних культур, кормових культур, овочівництва, садівництва).

 

38. Облік витрат і калькуляція собівартості робіт машинно-тракторним парком. 39. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції тваринництва.

 

40. Облік витрат і калькуляція собівартості робіт та послуг допоміжних виробництв.

 

41. Облік і розподіл загальновиробничих витрат.

42. Облік витрат на збут.

 

43. Облік адміністративних витрат.

 

44. Формування фінансової звітності.

 

45. Особливості обліку і формування фінансової звітності у фермерському господарстві.

 

ТЕМА 1. Облікова політика

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти формування облікової політики

 

 1. Теоретичні аспекти формування облікової політики

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ      3.      СТАН     І       НАПРЯМИ     УДОСКОНАЛЕННЯ     ОБЛІКОВОЇ

ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 1. Наказ про облікову політику

 

 1. Особливості обліку
 2. Напрями удосконалення облікової політики

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

ТЕМА 2. Облік готівкових грошових коштів

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ ГОТІВКОВИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку готівкових грошових коштів
 2. Теоретичні аспекти обліку готівкових грошових коштів

 

РОЗДІЛ     2.     ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА     ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ      3.       СТАН      І       НАПРЯМИ      УДОСКОНАЛЕННЯ      ОБЛІКУ

 

ГОТІВКОВИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 1. Первинний і зведений облік готівкових грошових коштів
 2. Аналітичний і синтетичний облік готівкових грошових коштів

 

 1. Інвентаризація готівкових грошових коштів

 

 1. Напрями удосконалення обліку готівкових грошових коштів

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 3. Облік грошових коштів на рахунках в банку

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку грошових коштів на рахунках в

 

банку

 1. Теоретичні аспекти обліку готівкових грошових на рахунках в банку

 

РОЗДІЛ  2.  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ   3.   СТАН   І   НАПРЯМИ   УДОСКОНАЛЕННЯ   ОБЛІКУ

 

ГОТІВКОВИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ

 1. Первинний і зведений облік грошових коштів на рахунках в банку

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік грошових коштів на рахунках в банку
 2. Напрями удосконалення обліку грошових коштів на рахунках в банку

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

ТЕМА 4. Облік фінансових інвестицій

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку фінансових інвестицій
 2. Теоретичні аспекти обліку фінансових інвестицій

 

РОЗДІЛ     2.     ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА     ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ      3.       СТАН      І       НАПРЯМИ      УДОСКОНАЛЕННЯ      ОБЛІКУ

 

ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 1. Первинний і зведений облік фінансових інвестицій
 2. Аналітичний і синтетичний облік фінансових інвестицій
 3. Напрями удосконалення обліку фінансових інвестицій

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 5. Облік розрахунків з покупцями і замовниками

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку розрахунків з покупцями і замовниками

 

 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з покупцями і замовниками

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ   3.   СТАН   І   НАПРЯМИ   УДОСКОНАЛЕННЯ   ОБЛІКУ

РОЗРАХУНКІВЗПОКУПЦЯМИІЗАМОВНИКАМИНА

 

ПІДПРИЄМСТВІ

 1. Первинний і зведений облік розрахунків з покупцями і замовниками

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з покупцями і замовниками

 

 1. Напрями удосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

ТЕМА 6. Облік розрахунків з різними дебіторами

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку розрахунків з різними дебіторами

 

 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з різними дебіторами

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ        3.        СТАН       І        НАПРЯМИ       УДОСКОНАЛЕННЯ       ОБЛІКУ

 

РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 1. Первинний і зведений облік розрахунків з різними дебіторами
 2. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з різними дебіторами
 3. Напрями удосконалення обліку розрахунків з різними дебіторами

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

 

ТЕМА 7. Облік розрахунків з підзвітними особами

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку розрахунків з підзвітними особами

 

 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з підзвітними особами

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ        3.        СТАН       І        НАПРЯМИ       УДОСКОНАЛЕННЯ       ОБЛІКУ

 

РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 1. Первинний і зведений облік розрахунків з підзвітними особами
 2. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами
 3. Напрями удосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 8. Облік зобов’язань перед банком

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЕРЕД БАНКОМ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку зобов'язань перед банком

 

 1. Теоретичні аспекти обліку зобов'язань перед банком

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ        3.        СТАН       І        НАПРЯМИ       УДОСКОНАЛЕННЯ       ОБЛІКУ

 

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЕРЕД БАНКОМ

 1. Первинний і зведений облік зобов'язань перед банком

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік зобов'язань перед банком

 

 1. Напрями удосконалення обліку зобов'язань перед банком

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

ТЕМА 9. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

 

 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ   3.   СТАН   І   НАПРЯМИ   УДОСКОНАЛЕННЯ   ОБЛІКУ

 

РОЗРАХУНКІВ   З   ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ   І   ПІДРЯДНИКАМИ   НА

ПІДПРИЄМСТВІ

 

 1. Первинний і зведений облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

 

 1. Напрями удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 10. Облік розрахунків за іншими операціями

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ІНШИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку розрахунків за іншими операціями

 

 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків за іншими операціями

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ        3.        СТАН       І        НАПРЯМИ       УДОСКОНАЛЕННЯ       ОБЛІКУ

 

РОЗРАХУНКІВ ЗА ІНШИМИ ОПЕРАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 1. Первинний і зведений облік розрахунків за іншими операціями
 2. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків за іншими операціями

 

 1. Напрями удосконалення обліку розрахунків за іншими операціями

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 11. Облік розрахунків за податками і платежами

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку розрахунків за податками і платежами

 

 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків за податками і платежами

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ   3.   СТАН   І   НАПРЯМИ   УДОСКОНАЛЕННЯ   ОБЛІКУ

 

РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 1. Первинний і зведений облік розрахунків за податками і платежами

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків за податками і платежами
 2. Напрями удосконалення обліку розрахунків за податками і платежами

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

ТЕМА 12. Облік надходження виробничих запасів

ЗМІСТ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

 1. Законодавчо-нормативні  аспекти  обліку  надходження  виробничих

запасів

 1. Теоретичні аспекти обліку надходження виробничих запасів

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ        3.        СТАН       І        НАПРЯМИ       УДОСКОНАЛЕННЯ       ОБЛІКУ

 

НАДХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 1. Первинний і зведений облік надходження виробничих запасів
 2. Аналітичний і синтетичний облік надходження виробничих запасів
 3. Інвентаризація виробничих запасів
 4. Напрями удосконалення обліку надходження виробничих запасів

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 13. Облік вибуття виробничих запасів

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку вибуття виробничих запасів

 

 1. Теоретичні аспекти обліку вибуття виробничих запасів

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИБУТТЯ

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 1. Первинний і зведений облік вибуття виробничих запасів

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік вибуття виробничих запасів

 

 1. Інвентаризація виробничих запасів
 2. Напрями удосконалення обліку вибуття виробничих запасів

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

ТЕМА 14. Облік руху продукції сільськогосподарського виробництва

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ             РУХУ             ПРОДУКЦІЇ             СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО

ВИРОБНИЦТВА

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку руху продукції сільськогосподарського виробництва

 

 1. Теоретичні аспекти обліку руху продукції сільськогосподарського виробництва

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ  3.  СТАН  І  НАПРЯМИ  УДОСКОНАЛЕННЯ  ОБЛІКУ  РУХУ

 

ПРОДУКЦІЇ   СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО   ВИРОБНИЦТВА   НА

 

ПІДПРИЄМСТВІ

 

 1. Первинний і зведений облік руху продукції сільськогосподарського виробництва

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік руху продукції сільськогосподарського виробництва

 

 1. Облік внутрішньогосподарського використання продукції сільськогосподарського виробництва

 

 1. Напрями удосконалення обліку руху продукції сільськогосподарського

 

виробництва

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

 

 

ТЕМА 15. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТАШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

 

 1. Теоретичні аспекти обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ   3.   СТАН   І   НАПРЯМИ   УДОСКОНАЛЕННЯ   ОБЛІКУ

МАЛОЦІННИХ    ТА    ШВИДКОЗНОШУВАНИХ    ПРЕДМЕТІВ    НА

ПІДПРИЄМСТВІ

 1. Первинний і зведений облік малоцінних і швидкозношуваних предметів

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів

 

 1. Облік внутрішньогосподарського використання малоцінних і швидкозношуваних предметів

 

 1. Напрями удосконалення обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 16. Облік поточних біологічних активів

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку поточних біологічних активів
 2. Теоретичні аспекти обліку поточних біологічних активів

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ

 

БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Первинний і зведений облік поточних біологічних активів

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік поточних біологічних активів

 

 1. Напрями удосконалення обліку поточних біологічних активів

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

 

ТЕМА 17. Облік надходження основних засобів

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку надходження основних засобів

 

 1. Теоретичні аспекти обліку надходження основних засобів

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ        3.        СТАН       І        НАПРЯМИ       УДОСКОНАЛЕННЯ       ОБЛІКУ

НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 1. Первинний і зведений облік надходження основних засобів

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік надходження основних засобів
 2. Напрями удосконалення обліку надходження основних засобів

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

ТЕМА 18. Облік вибуття основних засобів

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку вибуття основних засобів

 

 1. Теоретичні аспекти обліку вибуття основних засобів

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИБУТТЯ

 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 1. Первинний і зведений облік вибуття основних засобів

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік вибуття основних засобів

 

 1. Напрями удосконалення обліку вибуття основних засобів

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

 

 

ТЕМА 19. Облік нематеріальних активів

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку нематеріальних активів

 

 1. Теоретичні аспекти обліку нематеріальних активів

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ        3.        СТАН       І        НАПРЯМИ       УДОСКОНАЛЕННЯ       ОБЛІКУ

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 1. Первинний і зведений облік нематеріальних активів

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік нематеріальних активів
 2. Напрями удосконалення обліку нематеріальних активів

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

 

 

ТЕМА 20. Облік інших необоротних матеріальних активів

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ОБЛІКУ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку інших необоротних матеріальних активів

 

 1. Теоретичні аспекти обліку інших необоротних матеріальних активів

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ  3.  СТАН  І  НАПРЯМИ  УДОСКОНАЛЕННЯ  ОБЛІКУ  ІНШИХ

 

НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 1. Первинний і зведений облік інших необоротних матеріальних активів
 1. Аналітичний  і  синтетичний  облік  інших  необоротних  матеріальних

 

активів

 1. Напрями  удосконалення  обліку  інших  необоротних  матеріальних

 

активів

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

 

 

ТЕМА 21. Обліку зносу (амортизації) необоротних активів

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ ЗНОСУ (АМОРТИЗАЦІЇ) НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку зносу (амортизації) необоротних активів

 

 1. Теоретичні аспекти обліку зносу (амортизації) необоротних активів

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ  3.  СТАН  І  НАПРЯМИ  УДОСКОНАЛЕННЯ  ОБЛІКУ  ЗНОСУ

(АМОРТИЗАЦІЇ) НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 1. Первинний і зведений облік зносу (амортизації) необоротних активів
 1. Аналітичний  і  синтетичний  облік  зносу  (амортизації)  необоротних

 

активів

 1. Напрями удосконалення обліку зносу (амортизації) необоротних активів

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 22. Облік і порядок нарахування оплати праці у рослинництві

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ОБЛІКУ        І         ПОРЯДКУ        НАРАХУВАННЯ        ОПЛАТИ        ПРАЦІ         У

 

РОСЛИННИЦТВІ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку і порядку нарахування оплати праці у рослинництві

 

 1. Теоретичні аспекти обліку і порядку нарахування оплати праці у рослинництві

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І ПОРЯДКУ

НАРАХУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ У РОСЛИННИЦТВІ

 

 1. Первинний і зведений облік і порядок нарахування оплати праці у рослинництві

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік і порядок нарахування оплати праці у рослинництві

 

 1. Напрями удосконалення обліку і порядку нарахування оплати праці у

 

рослинництві

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 23. Облік і порядок нарахування оплати праці у тваринництві

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ        І         ПОРЯДКУ        НАРАХУВАННЯ        ОПЛАТИ        ПРАЦІ         У

ТВАРИННИЦТВІ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку і порядку нарахування оплати праці у тваринництві

 

 1. Теоретичні аспекти обліку і порядку нарахування оплати праці у тваринництві

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І ПОРЯДКУ

НАРАХУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ У ТВАРИННИЦТВІ

 

 1. Первинний і зведений облік і порядок нарахування оплати праці у тваринництві

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік і порядок нарахування оплати праці у тваринництві

 

 1. Напрями удосконалення обліку і порядку нарахування оплати праці у тваринництві

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

ТЕМА 24. Облік і порядок нарахування оплати праці у допоміжних виробництвах

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ        І         ПОРЯДКУ        НАРАХУВАННЯ        ОПЛАТИ        ПРАЦІ         У

 

ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВАХ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку і порядку нарахування оплати праці у допоміжних виробництвах

 

 1. Теоретичні аспекти обліку і порядку нарахування оплати праці у допоміжних виробництвах

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І ПОРЯДКУ

НАРАХУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ У ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВАХ

 

 1. Первинний і зведений облік і порядок нарахування оплати праці у допоміжних виробництвах

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік і порядок нарахування оплати праці у допоміжних виробництвах

 

 1. Напрями удосконалення обліку і порядку нарахування оплати праці у допоміжних виробництвах

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

ТЕМА 25. Облік і порядок нарахування оплати праці за час відпусток

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ОБЛІКУ     І     ПОРЯДКУ     НАРАХУВАННЯ    ОПЛАТИ     ПРАЦІ     ЗА     ЧАС

 

ВІДПУСТОК

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку і порядку нарахування оплати праці за час відпусток

 

 1. Теоретичні аспекти обліку і порядку нарахування оплати праці за час відпусток

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І ПОРЯДКУ

 

НАРАХУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗА ЧАС ВІДПУСТОК

 

 1. Первинний і зведений облік і порядок нарахування оплати праці за час відпусток

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік і порядок нарахування оплати праці за час відпусток

 

 1. Напрями удосконалення обліку і порядку нарахування оплати праці за час відпусток

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

ТЕМА 26. Облік і порядок нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ  І  ПОРЯДКУ  НАРАХУВАННЯ  ДОПОМОГИ  З  ТИМЧАСОВОЇ

ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку і порядку нарахування допомоги

 

 • тимчасової втрати працездатності

 

 1. Теоретичні аспекти обліку і порядку нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І ПОРЯДКУ

 

НАРАХУВАННЯДОПОМОГИЗТИМЧАСОВОЇВТРАТИ

 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 

 1. Первинний і зведений облік і порядок нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік і порядок нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності

 

 1. Напрями удосконалення обліку і порядку нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

ТЕМА 27. Облік утримань з оплати праці

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ОБЛІКУ УТРИМАНЬ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку утримань з оплати праці

 

 1. Теоретичні аспекти обліку утримань з оплати праці

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ УТРИМАНЬ

 

 • ОПЛАТИ ПРАЦІ

 

 1. Первинний і зведений облік утримань з оплати праці
 2. Аналітичний і синтетичний облік утримань з оплати праці
 3. Напрями удосконалення обліку утримань з оплати праці

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

 

ТЕМА 28. Облік доходів і витрат основної діяльності

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку доходів і витрат основної діяльності

 

 1. Теоретичні аспекти обліку доходів і витрат основної діяльності

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І

ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Первинний і зведений облік доходів і витрат основної діяльності

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік доходів і витрат основної діяльності

 

 1. Напрями удосконалення обліку доходів і витрат основної діяльності

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

ТЕМА 29. Облік доходів і витрат операційної діяльності

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку доходів і витрат операційної діяльності

 

 1. Теоретичні аспекти обліку доходів і витрат операційної діяльності

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І

 

ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 1. Первинний і зведений облік доходів і витрат операційної діяльності
 2. Аналітичний і синтетичний облік доходів і витрат операційної діяльності
 3. Напрями удосконалення обліку доходів і витрат операційної діяльності

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 30. Облік інших доходів та інших витрат операційної діяльності

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ     ІНШИХ     ДОХОДІВ     ТА     ІНШИХ     ВИТРАТ     ОПЕРАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку інших доходів та інших витрат операційної діяльності

 

 1. Теоретичні аспекти обліку інших доходів та інших витрат операційної діяльності

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ  3.  СТАН  І  НАПРЯМИ  УДОСКОНАЛЕННЯ  ОБЛІКУ  ІНШИХ

 

ДОХОДІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 1. Первинний і зведений облік інших доходів та інших витрат операційної діяльності

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік інших доходів та інших витрат операційної діяльності

 

 1. Напрями удосконалення обліку інших доходів та інших витрат операційної діяльності

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

 

ТЕМА 31. Облік доходів і витрат фінансової діяльності

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку доходів і витрат фінансової діяльності

 

 1. Теоретичні аспекти обліку доходів і витрат фінансової діяльності

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І

 

ВИТРАТ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 1. Первинний і зведений облік доходів і витрат фінансової діяльності
 2. Аналітичний і синтетичний облік доходів і витрат фінансової діяльності
 3. Напрями удосконалення обліку доходів і витрат фінансової діяльності

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

 

ТЕМА 32. Порядок формування та облік фінансових результатів діяльності

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

ДІЯЛЬНОСТІ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти порядку формування та обліку фінансових результатів діяльності

 

 1. Теоретичні аспекти порядку формування та обліку фінансових результатів діяльності

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ   3.   СТАН   І   НАПРЯМИ   УДОСКОНАЛЕННЯ   ПОРЯДКУ

ФОРМУВАННЯТАОБЛІКУФІНАНСОВИХРЕЗУЛЬТАТІВ

ДІЯЛЬНОСТІ

 

 1. Порядок формування та первинний облік фінансових результатів діяльності

 

 1. аналітичний і синтетичний облік фінансових результатів діяльності

 

 1. Напрями удосконалення порядку формування та обліку фінансових результатів діяльності

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

 

ТЕМА 33. Облік капітальних інвестицій

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку капітальних інвестицій

 

 1. Теоретичні аспекти обліку капітальних інвестицій

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ        3.        СТАН       І        НАПРЯМИ       УДОСКОНАЛЕННЯ       ОБЛІКУ

 

КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

3.1. Первинний і зведений облік капітальних інвестицій

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік капітальних інвестицій

 

 1. Напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 34. Облік власного капіталу

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку власного капіталу

 

 1. Теоретичні аспекти обліку власного капіталу

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО

КАПІТАЛУ

 1. Первинний і зведений облік власного капіталу

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік власного капіталу
 2. Напрями удосконалення обліку власного капіталу

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 35. Інвентаризація активів і зобов’язань та облік її результатів

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти проведення інвентаризації та обліку її результатів

 

 1. Теоретичні аспекти проведення інвентаризації та обліку її результатів

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ  3.  СТАН  І  НАПРЯМИ  УДОСКОНАЛЕННЯ  ПРОВЕДЕННЯ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

 1. Внутрішні документи підприємства, які регламентують проведення інвентаризації

 

 1. Облік результатів інвентаризації

 

 1. Напрями удосконалення проведення інвентаризації активів і зобов’язань та обліку її результатів

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 36. Облік витрат за елементами

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку витрат за елементами
 2. Теоретичні аспекти обліку витрат за елементами

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА

 

ЕЛЕМЕНТАМИ

 1. Первинний і зведений облік витрат за елементами
 2. Аналітичний і синтетичний облік витрат за елементами
 3. Напрями удосконалення обліку витрат за елементами

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 37. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції рослинництва (зернових і технічних культур, кормових культур, овочівництва, садівництва).

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ     ВИТРАТ      І      КАЛЬКУЛЯЦІЇ      СОБІВАРТОСТІ     ПРОДУКЦІЇ

РОСЛИННИЦТВА

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку витрат і калькуляції собівартості продукції рослинництва

 

 1. Теоретичні аспекти обліку витрат і калькуляції собівартості продукції рослинництва

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ І

КАЛЬКУЛЯЦІЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

 

 1. Первинний і зведений облік витрат і калькуляції собівартості продукції рослинництва

 

 

3.2. Аналітичний і синтетичний облік витрат і калькуляції собівартості продукції рослинництва

 

3.3. Напрями удосконалення обліку витрат і калькуляції собівартості продукції рослинництва

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

 

 

ТЕМА 38. ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ РОБІТ

МАШИННО-ТРАКТОРИМ ПАРКОМ.

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЯЦІЇ СОБІВАРТОСТІ РОБІТ МАШИННО-

ТРАКТОРИМ ПАРКОМ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку витрат і калькуляції собівартості робіт машинно-тракторним парком.

 

 1. Теоретичні аспекти обліку витрат і калькуляції собівартості робіт машинно-тракторним парком

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ І

КАЛЬКУЛЯЦІЇ   СОБІВАРТОСТІ   РОБІТ   МАШИННО-ТРАКТОРИМ

ПАРКОМ

 

 1. Первинний і зведений облік витрат і калькуляції собівартості робіт машинно-тракторним парком.

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік витрат і калькуляції собівартості робіт машинно-тракторним парком.

 

 1. Напрями удосконалення обліку витрат і калькуляції собівартості робіт машинно-тракторним парком.

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

ТЕМА 39. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції тваринництва

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ     ВИТРАТ      І      КАЛЬКУЛЯЦІЇ      СОБІВАРТОСТІ     ПРОДУКЦІЇ

ТВАРИННИЦТВА

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку витрат і калькуляції собівартості продукції тваринництва

 

 1. Теоретичні аспекти обліку витрат і калькуляції собівартості продукції тваринництва

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ І

 

КАЛЬКУЛЯЦІЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

 

 1. Первинний і зведений облік витрат і калькуляції собівартості продукції тваринництва

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік витрат і калькуляції собівартості продукції тваринництва

 

 1. Напрями удосконалення обліку витрат і калькуляції собівартості продукції тваринництва

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

ТЕМА 40. Облік витрат і калькуляція собівартості робіт та послуг допоміжних виробництв

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЯЦІЇ СОБІВАРТОСТІ РОБІТ І ПОСЛУГ

ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку витрат і калькуляції собівартості робіт та послуг допоміжних виробництв

 

 1. Теоретичні аспекти обліку витрат і калькуляції собівартості робіт та послуг допоміжних виробництв

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ І

 

КАЛЬКУЛЯЦІЇ  СОБІВАРТОСТІ  РОБІТ  І  ПОСЛУГ  ДОПОМІЖНИХ

 

ВИРОБНИЦТВ

 

 1. Первинний і зведений облік витрат і калькуляції собівартості робіт та послуг допоміжних виробництв

 

 1. Аналітичний і синтетичний облік витрат і калькуляції собівартості робіт та послуг допоміжних виробництв

 

 1. Напрями удосконалення обліку витрат і калькуляції собівартості робіт та послуг допоміжних виробництв

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 41. Облік і розподіл загальновиробничих витрат

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ І РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку і розподілу загальновиробничих

витрат

 1. Теоретичні аспекти обліку і розподілу загальновиробничих витрат

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ   3.   СТАН   І   НАПРЯМИ   УДОСКОНАЛЕННЯ   ОБЛІКУ   І

РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

 1. Первинний і зведений облік і розподілу загальновиробничих витрат
 2. Аналітичний і синтетичний облік і розподілу загальновиробничих витрат
 3. Напрями удосконалення обліку і розподілу загальновиробничих витрат

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

 

 

ТЕМА 42. Облік витрат на збут

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБУТ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку витрат на збут

 

 1. Теоретичні аспекти обліку витрат на збут

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ 3. СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА

 

ЗБУТ

 1. Первинний і зведений облік витрат на збут
 2. Аналітичний і синтетичний облік витрат на збут
 3. Напрями удосконалення обліку витрат на збут

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 43. Облік адміністративних витрат

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку адміністративних витрат
 2. Теоретичні аспекти обліку адміністративних витрат

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ        3.        СТАН       І        НАПРЯМИ       УДОСКОНАЛЕННЯ       ОБЛІКУ

 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ

 1. Первинний і зведений облік адміністративних витрат
 2. Аналітичний і синтетичний облік адміністративних витрат

 

 1. Напрями удосконалення обліку адміністративних витрат

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ТЕМА 44. Формування фінансової звітності

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 1. Законодавчо-нормативні аспекти формування фінансової звітності
 2. Теоретичні аспекти формування фінансової звітності

 

РОЗДІЛ        2.        ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА       ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ    3.    СТАН    І     НАПРЯМИ    УДОСКОНАЛЕННЯ   ФОРМУВАННЯ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 1. Склад і призначення фінансової звітності

 

 1. Порядок формування фінансової звітності
 2. Напрями удосконалення формування фінансової звітності

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

 

 

ТЕМА 45. Особливості обліку і формування фінансової звітності у фермерському господарстві

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ФОРМУВАННЯ      ФІНАНСОВОЇ       ЗВІТНОСТІ      У        ФЕРМЕРСЬКОМУ

 

ГОСПОДАРСТВІ

 

 1. Законодавчо-нормативні аспекти формування фінансової звітності у фермерському господарстві

 

 1. Теоретичні аспекти формування фінансової звітності у фермерському господарстві

 

РОЗДІЛ   2.   ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА   ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗДІЛ  3.  СТАН  І  НАПРЯМИ  УДОСКОНАЛЕННЯ  ФОРМУВАННЯ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 1. Особливості обліку
 2. Склад і призначення фінансової звітності
 3. Порядок формування фінансової звітності

 

 1. Напрями удосконалення формування фінансової звітності

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ДОДАТОК З

 

Рекомендовані таблиці для економічно-фінансової характеристики підприємства

 

Таблиця 2.1 Розміри виробництва у ТОВ «Надія» Вознесенського району

 

 

 

 

 

Показники

 

Показники

 

Роки

 

господарства у році,

 

 

 

 

%, порівняно з:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість валової продукції

 

 

 

 

 

 

сільського господарства (в

 

 

 

 

 

 

постійних цінах 2010 р.), тис. грн

 

 

 

 

 

 

Грошова виручка від реалізації

 

 

 

 

 

 

сільськогосподарської продукції,

 

 

 

 

 

 

тис. грн

 

 

 

 

 

 

Середньорічна чисельність

 

 

 

 

 

 

працюючих, осіб

 

 

 

 

 

 

Площа сільськогосподарських

 

 

 

 

 

 

угідь, га

 

 

 

 

 

 

Середньорічна вартість активів,

 

 

 

 

 

 

тис. грн

 

 

 

 

 

 

Поголів’я худоби та птиці, ум.

 

 

 

 

 

 

гол.

 

 

 

 

 

 

Джерело: розраховано за даними статистичної звітності підприємства

 

 

 

 

 

Таблиця 2.2 Склад та структура грошової виручки від реалізації у ТОВ

 

«Надія» Вознесенського району, тис. грн

 

 

 

Роки

У

Структура, %

 

Галузі та види продукції

 

 

 

середньом

по с.-г.

по

 

 

 

 

у за 3

продукці

господар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роки

ї

ству

 

Зерно

 

 

 

 

 

 

 

Соняшник

 

 

 

 

 

 

 

Соя

 

 

 

 

 

 

 

Ріпак озимий

 

 

 

 

 

 

 

Картопля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овочі відкритого ґрунту

 

 

 

 

 

 

 

Баштанні продовольчі

 

 

 

 

 

 

 

Інша продукція

 

 

 

 

 

 

 

рослинництва

 

 

 

 

 

 

 

Разом по рослинництву

 

Приріст ж.м.:

 • ВРХ

 

 • свиней

 

Молоко

 

Мед

 

Інша продукція тваринництва

 

Разом по тваринництву

 

Всього по сільськогосподарському виробництву

 

Послуги в сільському господарстві

 

Всього по господарству

 

Джерело: розраховано за даними статистичної звітності підприємства

 

Таблиця 2.3 Динаміка показників фінансової незалежності у ТОВ «Надія»

 

Вознесенського району

 

 

 

 

 

Порядок

 

На

 

 

На

 

Відхилення

 

 

 

Коефіцієнти

Норматив

кінець

 

кінець

 

 

 

 

розрахунку

 

 

(+,-)

 

 

 

 

 

 

року

 

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.1м р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування

< 1,0

 

(480+620) /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономії

> 0,5

 

Ф.1м р.380/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(незалежності)

 

р.640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маневреності

 

 

Ф.1м (р.260-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

власного

0,3-0,5

 

р.620) /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капіталу

 

 

р.380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансової

 

 

Ф.1м р. 380/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стійкості

>1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.480+620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(стабільності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності підприємства

 

 

 

 

 

Таблиця  2.3  Динаміка  показників  платоспроможності  у  ТОВ  «Надія»

 

 

Вознесенського району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок

 

На

 

На

 

Відхи-

 

 

 

Коефіцієнти

Норматив

 

 

кінець

 

кінець

 

лення

 

 

 

 

розрахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

року

 

року

 

(+,-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютної

0,25-0,35

Ф.№1м(р.220+23

 

 

 

 

ліквідності

0+240)/р.620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швидкої

1-2

Ф.№1м(∑р.160-

 

 

 

 

ліквідності

240)/р.620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покриття

1,5-2,5

Ф.№1м

 

 

 

 

р.260/р.620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: розраховано за даними фінансової звітності підприємства

 

ДОДАТОК З

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

(приклад оформлення)

 

 

 

Один автор

 

 1. Коржевська В.М. Роль та значення фінансової стійкості в забезпеченні стабільного розвитку підприємства / В.М. Коржевська // Держава та регіони. – Сер.: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 6. – С. 210-213.

 

 1. Багров В.П. Економічний аналіз : [навчальний посібник] / В.П. Багров. −

 

 1. : Центр навч.літератури, 2006. − 158 с.

 

Два автори

 

1. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Л.К. Сук,

 

Л.П. Сук. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2009. – 624 с.

 

2. Дишко І.Ю. Теоретичні аспекти сутності і класифікації адміністративних витрат / І.Ю. Дишко, Ю.Ю. Штулер // Актуальні проблеми економіки. – 2010. -

 

№5. – С. 222-227.

 

Три автори

 

1. Загородній А.Г. Фінансовий словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. – [2-ге видання, виправлене і доповнене]. – Львів: Видавництво "Центр Європи", 1997. – 576 с.

 

2. Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік: [навчальний посібник для студентів вузів] / Т.А. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.Л. Береза / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672 с.

 

 

Чотири автори

 

1. Економіка підприємства : навч. посіб / Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. – К. : Каравела. – 2001. – 298 с.

 

П’ять і більше авторів

 

1. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін. – К. :

 

Аграрна освіта, 2001. – 607 с.

 

 

 

Стаття у науковому журналі

 

1. Перекрест Т. Фінансовий стан підприємства: оцінювання та пропозиції поліпшення [Текст] / Т. Перекрест // Економіка та підприємництво Держава та регіони. – 2009. – №5. – С. 124-132.

 

 

Стаття – електронне видання

 

1. Кувалдина Т.Б. Нормативное регулирование бухгалтерського учета в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

 

http://viperson.ru/data/200712/vaniebuhgalterskogouceta.doc.

 

 

 

Матеріали конференції

 

1. Кірейцев Г.Г. Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України: наукова доповідь на Міжнар. наук-практ.

 

конф.  Подільського держ.  аграрно-техніч.  ун-ту 24-25  вересня 2009 р  / Г.Г.

 

Кірейцев. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 32 с.

 

2. Яцюк Н.Л. Законодавчо-нормативні аспекти обліку витрат діяльності /

 

Н.Л. Яцюк // Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та фінансова безпека підприємств аграрного сектора економіки України» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mnau.edu.ua/ua/

 

 

Законодавчо-нормативний акт

 

1.  Закон  України  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в

 

Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755 – VІ (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України.

 

– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

 

Офіційний сайт

 

1. Департамент агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації: офіційний сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/ua/oda/pidrozidyly/apk/

 

Електронний ресурс

 

 1. [Електроннийресурс]:-Режимдоступу:

 

http://storage.library.opu.ua/online/conference/tez_47/6-50.pdf

 

ЗМІСТ

 

Теми курсових робіт                                                                                   стор.

1. Мета і завдання курсової роботи........................................................................................................................ .................. 3

2. Зміст курсової роботи................................................................................................................................................................... 3

2.1 Вибір теми курсової роботи................................................................................................................................................... 3

2.2 Складання плану курсової роботи...................................................................................................................................... 3

2.3 Вимоги до змісту курсової роботи..................................................................................................................................... 4

2.4 Написання та оформлення курсової роботи................................................................................................................. 5

3. Перелік тем курсових робіт....................................................................................................................................................... 6

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку за національними стандартами................................................ 8

Тема 2. Стан та напрями удосконалення обліку готівкових грошових коштів.......................................... 12

 

Тема 3. Стан та напрями удосконалення обліку грошових коштів на рахунках в банку..................... 14

 

Тема 4. Організація обліку дебіторської заборгованості відповідно на підприємстві та

шляхи його вдосконалення...................................................................................................................................... 15

Тема 5. Стан та напрями вдосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами............................ 17

Тема 6. Стан та напрями вдосконалення обліку поточних зобов’язань перед банком.......................... 18

Тема 7. Стан та напрями вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками і

підрядниками.................................................................................................................................................................... 19

Тема 8. Стан та напрями вдосконалення обліку поточних зобов’язань перед учасниками

та інших операцій на підприємстві..................................................................................................................... 21

Тема 9. Стан та напрями вдосконалення обліку поточних зобов’язань за податками і

 

платежами........................................................................................................................................................................... 22

Тема 10. Стан та шляхи вдосконалення обліку надходження виробничих запасів................................. 24

Тема 11. Стан та шляхи вдосконалення обліку вибуття виробничих запасів.............................................. 25

Тема 12. Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції та напрями його

вдосконалення             27

Тема 13. Стан та шляхи вдосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних

предметів.............................................................................................................................................................................. 28

Тема 14. Стан та напрями удосконалення обліку поточних біологічних активів..................................... 29

Тема 15. Стан та напрями вдосконалення обліку надходження основних засобів................................... 30

 

Тема 16. Стан та напрями вдосконалення обліку вибуття основних засобів............................................... 32

 

Тема 17. Стан та напрями вдосконалення обліку нематеріальних активів ...........................

34

Тема 18.Облік інших необоротних матеріальних активів та напрями його вдосконалення

35

 

Тема 19.Стан та напрями вдосконалення обліку зносу (амортизації) необоротних активів               36

Тема 20. Первинний облік праці і порядок нарахування оплати праці по галузях

виробництва на підприємстві та шляхи його вдосконалення     38

Тема 21. Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці за час відпусток ..                39

Тема 22. Первинний облік праці та порядок нарахування допомоги з тимчасової втрати

працездатності             40

Тема    23.    Стан   та   напрями   удосконалення   обліку    розрахунків   з    оплати   праці    на

підприємстві 42

 

Тема 24. Облік формування доходів і витрат основної діяльності підприємства та шляхи

його вдосконалення 44

Тема 25. Облік формування доходів і витрат іншої операційної діяльності підприємства                 45

 

та шляхи його вдосконалення..               .................................................................................

Тема 26. Порядок визнання та облік фінансового результату сільськогосподарської

діяльності        47

Тема 27. Стан та напрями вдосконалення обліку капітальних інвестицій.................................................... 48

Тема 28. Стан та напрями вдосконалення обліку власного капіталу................................................................ 49

Тема 29. Стан та напрями удосконалення обліку забезпечення зобов’язань ………………               51

Тема 30. Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства................................................................................. 52

Тема 31. Організація обліку витрат за елементами та напрями його вдосконалення............................ 53

Тема 32.Облік витрат і калькуляція собівартості робіт та послуг допоміжних виробництв

на сільськогосподарських підприємствах та шляхи його вдосконалення          55

Тема    33.    Облік    витрат    з    організації    виробництва   і    управління   та    шляхи     його

вдосконалення             56

 

Тема  34.  Облік  витрат  та  калькуляція  собівартості  продукції  зернових  і  технічних

культур             57

 

Тема 35.Облік витрат та калькуляція собівартості продукції овочівництва та садівництва               59

Тема 36. Облік витрат та калькуляція собівартості продукції основного стада великої

рогатої худоби             60

 

Тема 37. Облік витрат таі калькуляція собівартості продукції вирощування і відгодівлі

великої рогатої худоби          62

Тема     38.    Облік     витрат     та     калькуляція     собівартості     продукції     (робіт,     послуг)

промислових і підсобних виробництв        63

Тема 39. Облік витрат діяльності підприємства та шляхи його вдосконалення........................................ 65

 

Тема 40. Облік обов’язкових платежів підприємства до органів соціального страхування                66

Тема 41. Організація обліку та формування звітності в фермерських господарствах........................... 67

Тема    42.    Особливості   обліку   в   підприємствах   з    різними   організаційно-правовими

формами господарювання   69

Тема 43. Бухгалтерська фінансова звітність та її використання на підприємстві..................................... 70

Тема 44. Організація податкового обліку на підприємстві, яке є платником фіксованого

сільськогосподарського податку     72

Тема 45. Організація податкового обліку на підприємствах, яке знаходяться на загальній

системі оподаткування          73

Додатки..................................................................................................................................................................................................... 75

 

Список рекомендованої літератури......................................................................................................................................... 78

 

Рекомендована література

 

Базова

 

 

 

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 11.07 1999р. № 996 – ХIV// Бухгалтерський облік нормативні документи.- К:- 2000. - №1.-С.146.

 

 1. Положення «Про документальне забеспечення записів в бухгалтерському обліку» // Галицькі контракти , 1995- №8.

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Наказ Міістерста фінансів України від 31.03.99 №87.

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» Наказ Міістерста фінансів України від 27.04.2000р. № 92

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» Наказ Міістерста фінансів України від 18.10.99р. № 242.

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» Наказ Міістерста фінансів України від 20.10.99р. № 246.

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» Наказ Міістерста фінансів України від 08.10.99р. № 237.

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» Наказ Міістерста фінансів України від 31.01.2000р. № 20.

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»Наказ Міістерста фінансів України від 26.04.2000р. № 91.

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» Наказ Міістерста фінансів України від 30.11.2001р. № 559..

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Оренда» Наказ Міістерста фінансів України від 28.07.2000р. № 181.

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» Наказ Міістерста фінансів України від 29.11.99. № 290..

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» Наказ Міістерста фінансів України від 31.12.99. № 318..

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» Наказ Міістерста фінансів України від 28.12.2001р. № 353.

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 « Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва» ; Наказ Міістерста фінансів України від 25.02..2000р. № 39.

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам «,; Наказ Міістерста фінансів України від 28.12..2000р. № 353.

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 « Фінансова звітність за сигментами», Наказ Міістерста фінансів України від 19.05.2005р. № 412.

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» , Наказ Міістерста фінансів України від 18.11.2005р. № 790.

 

 1. Інструкція про порядок відкриття , використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №

 

492.

 

 1. Положення про затвердження касових операцій у національній валюті в Укрвїні: Затверджена постановою Правління НБУ від 15.12.2004р. № 637.

 

 1. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджена постановою Правління НБУ від 21.04.2004р. № 22.

 

 1. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Затверджено наказом МФУ від 13.03.1998р. №59 (зі змінами та доповненями).

 

 1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів: Затверджено наказом МФУ від 29.12.2006р. № 1315.

 

 1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Затверджено наказом МФУ від 210.01.2007р. № 2.

 

 1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Затверджено наказом МФУ від 30.09.2003р. № 561.

 

 1. Методичні рекомендації з планування обліку і калькулюванння собівартості проддукції (робіт та послуг) сільскогосподарських підприємств: станом на 01.12.2005р.//Облік і фінанси АПК.- 2005.-№ 12.-С.5-60.

 

 1. Білоусько В.С. Міжнародні та національні стандарти- фундамент реформування бухгалтерського обліку в Україні // Ек. АПК і природокористування : Вісн.\ХДАУ.-Х.,2001.-№ 8-С. 19-23.

 

 1. Бутинець Ф. Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік : облікова політика і план рахунків, стандарти і кориспонденція рахунків, звітність: Навчальний посібник.-Житомир ПП»Радуга», 2001.-510с.

 

 1. Бутинець Ф. Ф., та інші . Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник.- Житомир, 2001.-576.

 

 1. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/ під редакцією Бутинець Ф. Ф., .-Житомир: ПП «Радуга»,2000-669с.

 

31.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності    «Облік

 

і аудит»/ За редакції Бутинець Ф. Ф., 4-е вид. доп. І перероб – Житоиер ПП «Радуга;

 

2002. 688с.

 

32.

Бухгалтерський  облік  на  підприємствах

АПК:  Посібник  по  застосуванню

 

нормативно  –метолдтчних  докумекнтів  з  бухгалтерського  обліку  в  Украіну/  за

 

редакцією В.А Пархоменка та В.М. Жука .-ІАЕ204.-т. 1. -826.-1с.

 

 1. Бухгалтерський облік в Україні : навчальний посібник /за редакції Р.Л. Хом’ячка , В.І. Лемішовського.- 5-е вид ..,доп. І перероб.- Львів іиливничий центр «ІНТЕЛЕКТ+Інституту після дипломної роботи ),Інтелект –захід, 2006-1088с.

 

 1. Вербило О.Ф. Кондицька, Т.П., Ярошинська;В.м. бухгалтерський облік у менеджменті:зміст та методика навчання: Підручник / за редакцією О. Ф.Вербило. –Ч 2 Фінансовий облік .- К:.НАУ 2006-697с.

 

 1. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами : приклади та коментарі: Практичний посібник.-К:. Лібра,2001.- 840 с.

 

 1. Лишиленко О.В.Фінансовий облік- К:. ЦУЛ,2008.- 556с.
 2. Лишиленко  О.В.  Бухгалтерський  бухгалтерський  облік:  Навчальний  посібник

./Акод. Муніципольне управління. – К:. ЦУЛ,2003 . -523с.

 

 1. Огійчук М. Ф., Плаксієнко В. Я., Панченко Л. Г., та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 3-те видання., перероблене і доповнене/За ред. Проф. М.Ф. Огійчука.- К:. Алерта, 2006 – 878с.

 

 1. Панченко Л. Г.,., Панченко Л. Г., Сколотій О.Л. та ін. Практикум з бухгалтерсьурго обліку на сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами: Навчальний посібник/ за ред. Проф. Огійчук М. Ф.,- К:. Вища освіта,

 

2003- 464с.

 

 1. Пушкар М.С. Фінонсовий облік: Підручник. Тернопіль, 2002 – 628.

 

 1. Сук Л. К. Калькуляція в бухгалтерськомаоблоку// Бугалтерія в сільському господарстав

 

 1. Сук Л. К. Калькуляція собівартості сільськогосподарської продукції//Наук. Вісн. НАУ. – К.- 2003. - №66.- С. 130-134.

 

 1. Сук П. Недоліки в реформувані системи бухгалтерського обліку // Бухгалтерія в с.г.

– 2003 -№ 22 – С. 18-21.

 

 1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінонсовий облік, оподаткування ізвітність: Підручник.-3-є вид.допов. і перероб.- К:.-Алерта, 2008 – 926с.

 

 1. Бухгалтерський облік в Укроїні: Навчальний посібник/За ред. Р.Л. Хом’яка, В. І. Лемішовського.- 7- е вид. доп. І перероб.- Лвів Національний універсетет «Львівська політехніка», « Інтелект – Захід»,2008- 1224с.

 

 1. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / За ред. проф. М.Ф. Огійчука – 5-є вид., перероб і доповнений. _ К:. Вид Центр «Акалемія», 2002 - 671с.

 

 1. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К:. Вид. Центр «Академія», 2002- 671с.

 

 1. Юрківський О.Й. Роль управлінського обліку в підвищені ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств//Економіка АПК. – 2004.- №1

 

– С. 93-96.

 

 

 1. Інформаційні ресурси

 

 

 

 1. http://minrd.gov.ua/ Офіційний портал Міністерства доходів і зборів України.
 2. http://www.visnuk.com.ua/ Вісник податкової служби. Журнал.

 

 1. http://ovu.com.ua Офіційний Вісник України.